บริการ

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

1.  แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ในการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

2.  หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนที่ศึกษาอยู่: ระบุชื่อและนามสกุลนักศึกษา เลขหนังสือเดินทาง ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ ระยะเวลาของหลักสูตร ปีการศึกษาในปัจจุบัน และปีที่จะจบการศึกษา 
3.  หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย โดยผู้แปลลงนาม และระบุ 'รับรองการแปลถูกต้อง' : แปลทั้งฉบับรวมถึงหัวและท้ายกระดาษ อย่างละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วน  (ในกรณีที่แปลเอง ขอให้ลงชื่อผู้แปลกำกับ โดยลงนามให้เหมือนในหนังสือเดินทาง และแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้แปลมาด้วย)
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน
5.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6.  หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
7.  สำเนาหนังสือเดินทาง
8.  สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9)
9.  สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) (ถ้ามี)
10. ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร 210,000 รูเปียห์
**ในกรณีที่ประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งคืนเอกสารทางไปรษณีย์ กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และแนบเงินค่าจัดส่ง 50,000 รูเปียห์มาด้วย**
 
ทั้งนี้ เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-5 วันทำการ