บริการ

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

การยื่นคำร้อง

- ช่วงเวลาเปิดรับคำร้อง     ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
- ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางไปทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตด้วยตนเอง 
- กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ทั้งบิดาและมารดาจะต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หรือมีหนังสือให้ความยินยอม (ดูรายละเอียดที่เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง)
- กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย ท่านจะต้องไปแจ้งความต่อตำรวจท้องถิ่นก่อน เพื่อใช้ใบแจ้งความเป็นหลักฐานประกอบการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
- การผลิตและรับหนังสือเดินทางฉบับใหม่ ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์
- ค่าธรรมเนียม 520,000 รูเปียห์ (รับเฉพาะเงินสด โปรดเตรียมเงินให้พอดี)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

1.   สำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์

      1.1    บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

      1.2    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง)

      1.3    ค่าธรรมเนียม 520,000 รูเปียห์

2.   สำหรับผู้เยาว์ อายุ 15-20 ปีบริบูรณ์

      2.1    บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

      2.2    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง)

      2.3    สำเนาทะเบียนบ้าน

      2.4    หนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ในกรณีที่ไม่ได้มายื่นเรื่องด้วย)

      2.5    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (หรือสำเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ)

      2.6    ค่าธรรมเนียม 520,000 รูเปียห์

3.   สำหรับผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์

      3.1    สูติบัตร (ฉบับจริง)

      3.2    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง)

      3.3    สำเนาทะเบียนบ้าน     

      3.4    หนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ในกรณีที่บิดาและมารดา หรือผู้ปกครองไม่ได้มาด้วย)

      3.5    หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นพาผู้เยาว์มาทำหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่บิดาและมารดา หรือผู้ปกครองไม่ได้มาด้วย)

      3.6    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (หรือสำเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ)

      3.7    ค่าธรรมเนียม 520,000 รูเปียห์

4.   สำหรับพระภิกษุ

      4.1    หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ (ฉบับจริง)

      4.2    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง)

      4.3    หนังสืออนุมัติจากสานักงานพระพุทธศาสนา (ฉบับจริง อายุไม่เกิน 90 วัน)

      4.4    หนังสือแต่งตั้งสมณศักดิ์ (ฉบับจริง)

      4.5    ทะเบียนบ้านหรือทะเบียนวัดที่มีชื่ออยู่ ณ ปัจจุบัน (สำเนา)

      4.6    ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ฉบับจริง) (หากมี)

      4.7    ค่าธรรมเนียม 520,000 รูเปียห์

 

      หมายเหตุ    1.  บัตรประชาชนต้องยังคงมีอายุใช้งานและยังไม่ถูกยกเลิก

                          2.  ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย ต้องนำใบแจ้งความตำรวจท้องถิ่นมายื่นเป็นหลักฐาน

                          3.  กรณีผู้เยาว์ที่มีเพียงบิดาหรือมารดาเป็นผู้ปกครอง จะต้องนำหลักฐานอื่นมายื่นประกอบคำร้อง ได้แก่ คำสั่งศาลที่มอบให้บิดาหรือมารดาเป็นผ้มีอำนาจปกครองบุตร (กรณีหย่าร้างหรือสูญหาย) ใบมรณบัตรของบิดาหรือมารดา (กรณีเสียชีวิต)

                          4.  กรณีการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกสำหรับเด็กที่เกิดในต่างประเทศ และยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ผู้ปกครองจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็กเข้ามายื่นเป็นเอกสารประกอบ และจะต้องดำเนินเรื่องขอเพิ่มชื่อเด็กเข้าทะเบียนในประเทศไทยและขอเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักในโอกาสแรก เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

 

การรับหนังสือเดินทาง

- ช่วงเวลารับหนังสือเดินทาง    ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.30-16.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
- ผู้ร้องจะต้องนำใบรับเล่ม และหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาด้วย
- กรณีที่ให้ผู้อื่นมารับเล่มแทน ผู้ร้องจะต้องกรอกชื่อผู้รับเล่มในใบรับเล่มและลงนามกำกับให้ถูกต้อง โดยเอกสารที่ผู้รับเล่มจะต้องนำมาด้วย ได้แก่ (1) ใบรับเล่ม (2) หนังสือเดินทางเล่มเดิมของผู้ร้อง และ (3) หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเล่ม
- สถานเอกอัครราชทูตฯ จะยกเลิกหนังสือเดินทางเล่มเก่า และคืนให้กับผู้ร้อง พร้อมกับหนังสือเดินทางเล่มใหม่และใบเสร็จรับเงิน