ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

การเปิดรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถานเอกอัครราชทูต ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

 

            รัฐบาลได้ดำเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา โดยเงินบริจาคจะนำมาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3.6 ล้านคน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

            หากผู้สูงอายุท่านใดที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและอาศัยอยู่ในต่างประเทศสนใจโครงการฯ นี้
สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเป็นหน่วยรับแจ้งการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

            1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพฯ

                ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปที่ได้รับเบี้ยยังชีพฯ (ได้ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพฯ ณ หน่วยงานลงทะเบียนในประเทศไทยแล้ว)

            2. เอกสารประกอบการแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ในต่างประเทศ                                                       

                 2.1 กรณีแจ้งบริจาคด้วยตนเอง – นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาแจ้ง
ความประสงค์ขอบริจาคได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

                2.2 กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน – ให้นำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย             

             3. สิทธิประโยชน์ที่ผู้บริจาคจะได้รับ

                  3.1 เหรียญเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นการตอบแทนการเสียสละเงินเบี้ยยังชีพที่จะนำไปให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

                  3.2 สิทธิในการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1 เท่าของเงินบริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน ซึ่งกองทุนผู้สูงอายุจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินและเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริจาคตามที่อยู่ที่ระบุในประเทศไทยเท่านั้น

               สามารถศึกษารายละเอียดโครงการฯ ขั้นตอนการรับบริจาค และข้อมูลประชาสัมพันธ์ ได้ที่ "คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ" http://www.mfa.go.th/main/contents/files/manual.pdf