ข่าวเด่น : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย News

ข่าวเด่น : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ Soekarno-Hatta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในเวลาประมาณ ๒๒.๓๕ น. โดยมีนาย Ardi Hermawan ผู้อำนวยการกองรับรอง ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมพิธีการทูตและกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ศาตราจารย์ ดร. Arief Rachman ประธานผู้บริหาร สน.คกก. แห่งชาติ UNESCO อินโดนีเซีย นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รักษาการ ในตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาพร้อมด้วยภริยา  รวมทั้งภริยาเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวร ประจำอาเซียน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ๓ เหล่าทัพ ข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต กรุงจาการ์ตาและคณะผู้แทนถาวร ประจำอาเซียน ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการและทีมประเทศไทย ประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียและคู่สมรส รอรับเสด็จ

 

เมื่อวันนี้ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของ สอท. ณ กรุงจาการ์ตา โดยมี ดร. สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ น.ส. พิมพ์รภัส สุภาสุธาวสุกุล ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รักษาการในตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาและภริยา ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาและทีมประเทศไทย ประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตลอดจนตัวแทนจากชุมชนชาวไทยในกรุงจาการ์ตา รอรับเสด็จ 

 

หลังจากนั้น ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อทรงพบกับ ศาตราจารย์ Boediono รองประธานาธิบดี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รักษาการประธานาธิบดี โดยฝ่ายไทยมี นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รักษาการในตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ศาตราจารย์นายแพทย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริฯ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ช่วยราชการ สำนักราชเลขาธิการ และนายประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วม

 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. นาย Mohammad Nuh รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซียถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องอาหาร Heritage ๒ ชั้น ๑๖ โรงแรม Indonesia Kempinski Jakarta โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวรักษาการเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และภริยา ศจ. น.พ. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ทปษ. โครงการตามพระราชดำริฯ คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ช่วยราชการสำนักราชเลขาธิการ คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ว่าที่ ร.ต. กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ นายพิสูจน์ วิจารสรณ์ ทปษ. โครงการพระราชดำริฯ นายประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสันทนีย์ ผงสุข รอง ผอ. โรงเรียนจิตรลดาฯ เข้าร่วม

 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ทอดพระเนตรโรงเรียนในโครงการพระราชดำริที่เมืองโบกอร์ ประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษา Cibadak ๐๒ และ Kedung Badak ๔ โดยมีผู้แทนระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม UNESCO ประจำอินโดนีเซียเมืองโบกอร์และโรงเรียนฯ รับเสด็จ ต่อจากนั้น ครูใหญ่ประจำโรงเรียนฯ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับโรงเรียนฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้แทนครูและนักเรียนชาย-หญิง ก่อนที่จะเสด็จฯ ทอดพระเนตรการเรียนการสอน สถานที่ก่อสร้างอ่างล้างมือ ห้องน้ำและห้องสวดมนต์ ห้องสมุดโรงเรียน มุมจำหน่ายอาหาร และบริเวณปลูกผักสวนครัว โดยได้ทรงปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกแก่โรงเรียนที่เสด็จฯ เยือน และพระราชทานต้นไม้แก่ผู้แทนโรงเรียนอื่น ๆ ที่อยู่ในโรงการพระราชดำริฯ และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการท้องถิ่น ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการฯ อินโดนีเซีย UNESCO ครูและนักเรียน 

 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเขตบริหารพิเศษยอกยาการ์ตา โดยมี Sri Paku Alam IX อุปราชยอกยาการ์ตา และรองผู้ว่าราชการเขตบริหารพิเศษยอกยาการ์ตารับเสด็จ ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ไปยังที่ราบสูงเดีย เมืองโวโนโซโบ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ นิทรรศการ และวีดิทัศน์เกี่ยวกับที่ราบสูงเดียง ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกลุ่มปราสาท Gatukaca Temple ปราสาท Bhima Temple บ่อโคลนเดือด Kawa Sikidang ทะเลสาบ Telega Warna   และ Telega Pengion และกลุ่มปราสาท Arjuna Temple 

 

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังโบราณพุทธสถานบุโรพุทโธ (Borobudur) โดยมีนาง Wiendu Nuryanti รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย และ นายมาซาโนริ ผู้แทนยูเนสโกประจำอินโดนีเซีย รับเสด็จ หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ไปยังเทวสถานปรัมบานัน โดยเสด็จฯ ถึงในเวลา ๑๐.๔๕ น. โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซียรับเสด็จ