คนไทยในต่างประเทศ

ข้อมูลการผ่อนผันทหาร

กฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการรับการตรวจเลือกทหารกองเกิน

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และแนวทางการผ่อนผันการรับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ดังนี้

1. ชายที่มีสัญชาติไทย อายุย่าง 18 ปี อาทิ เกิด พ.ศ. 2540 / ในปี 2557 จะต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน  และจะรับได้ใบสำคัญฯ (แบบ ส.ด. 9)

2. ทหารกองเกิน คือ ชายที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 29 ปีบริบูรณ์และได้แสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน (แบบ.ส.ด.9) แล้ว

3. ชายที่มีสัญชาติไทย เมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ จะต้องไปรับหมายเรียก (แบบ.ส.ด.35) ซึ่งเป็นเอกสารกำหนดให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ (เกณฑ์ทหาร) ทั้งนี้ ความผิดที่ไม่แสดงตนมีโทษสูงสุด คือ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ                                                                                                                                                                                

4. วัน เวลา และสถานที่ ในการตรวจเลือกฯ จะระบุไว้ใน แบบ.ส.ด.35 โดยปีที่ตรวจเลือกฯ คือ เมื่ออายุย่าง 21 ปี

5. การขอผ่อนผันฯ ต้องเป็นทหารกองเกิน (ได้ลงบัญชีฯ และได้รับ ส.ด.9 แล้ว) มีอายุ 20 ปี และได้รับหมายเรียกฯ (แบบ ส.ด.35) จากสัสดีอำเภอฯ 

6. บุคคลที่จะทำเรื่องขอผ่อนผันฯในการตรวจเลือกฯ สามารถดำเนินการได้สำหรับทหารกองเกินที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยเมื่อทำเรื่องขอผ่อนผันฯ แล้ว หากอยู่ในประเทศไทย ต้องไปแสดงตนตามหมายเรียกทุกปีและรับหมายเรียกใหม่ จนกว่าจะหมดเหตุผ่อนผันฯ (สำเร็จการศึกษา/หมดสภาพนักศึกษา/ย้ายสถานศึกษา/อายุ 26 ปี/เข้าตรวจเลือกฯ แล้ว)

7. หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันฯ ในระหว่างการศึกษา กำหนดไว้ว่า เกณฑ์การศึกษาจะต้องไม่สูงกว่าปริญญาโท/อายุไม่เกิน 26 ปี เมื่อหมดเหตุดังกล่าวแล้ว ต้องไปแสดงตนต่อนายอำเภอท้องที่เพื่อแจ้งเหตุต่อไป

8. การขอผ่อนผันฯ สำหรับนักเรียนที่ไปศึกษาในต่างประเทศ ถ้าเป็นการศึกษาโดยทุนรัฐบาล ทางสำนัก ก.พ. จะดำเนินการขอผ่อนผันฯ ให้ แต่ถ้าเป็นการศึกษาโดยทุนส่วนตัว จะแยกการดำเนินการเป็น 2 กรณี คือ

      8.1  หากยังไม่ได้เดินทางไปศึกษา ให้ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอภูมิลำเนาทหารก่อนเดินทางโดยแจ้งว่าจะเดินทางเมื่อใดและรับรองว่าเมื่อเดินทางไปถึงแล้วจะจัดส่งหนังสือรับรองจากสถานทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ มาให้ภายใน 3 เดือน

     8.2  หากเดินทางไปศึกษาแล้ว ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานต่อนายอำเภอภูมิลำเนาทหาร ดังนี้

              8.2.1 หนังสือรับรองจากสถานทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยต้องมีรายละเอียดว่า ไปศึกษาวิชาอะไร สถานศึกษาใด หลักสูตรกี่ปี และขอผ่อนผันฯ กี่ปี เอกสารดังกล่าวหากเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย พร้อมรับรองการแปล

              8.2.2 ใบสำคัญทหารกองเกิน (ส.ด.9) หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ ส.ด.35) บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของทหารกองเกิน และของผู้ยื่นคำร้อง

       

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่

1.  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน/กองการสัสดี/สัสดีกรุงเทพฯ/สัสดีจังหวัด/สัสดีอำเภอฯ ทุกแห่ง โทรศัพท์ 02-223-3259

2.  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด โทรศัพท์ (+92 51) 843-1270-80 Email: royalthaiembassyislamabad@gmail.com

3. สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย ณ กรุงอิสลามาบัด มือถือ (+92) 32-352-81003  Email : Jaiterb2030@gmail.com

 

หมายเหตุ การขอผ่อนผันฯ กรณีศึกษาในต่างประเทศ ผู้อนุมัติ คือ รมว.มหาดไทย โดยจะมอบอำนาจให้ ผวจ. ออกใบสำคัญฯ (แบบ.ส.ด.36) แทน โดยเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว นศ.ไม่ต้องมาแสดงตนในวันตรวจเลือกฯ จนกว่าจะหมดเหตุผ่อนผันฯ (สำเร็จการศึกษา/หมดสภาพนักศึกษา/ย้ายสถานศึกษา/อายุ 26 ปี/เข้าตรวจเลือกฯ แล้ว) ทั้งนี้ ห้วงเวลาในการยื่นขอผ่อนผันฯ คือเดือน ก.พ. ของปีที่จะตรวจเลือกฯ

******************************

หลักฐานที่ต้องนำมาให้สัสดีฯ ท้องที่

1.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                          จำนวน     2     ฉบับ

2.       สำเนาทะเบียนบ้าน                                                         จำนวน     2     ฉบับ

3.       ใบสำคัญ (แบบ สด.9)                                                     จำนวน     2     ฉบับ

4.       หมายเรียกฯ (แบบ สด.35)                                               จำนวน     2     ฉบับ

5.       สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)                                   จำนวน     2      ฉบับ

6.       หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ /สถานกงสุลใหญ่ จำนวน     2      ฉบับ

7.       หนังสือรับรองจากสถานศึกษา(พร้อมแปล)                        จำนวน     2      ฉบับ

8.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ยื่นแทน)                          จำนวน     2     ฉบับ

9.       สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ยื่นแทน)                                         จำนวน     2      ฉบับ

 

                                                                      ******************************

ไฟล์แนบ