คนไทยในต่างประเทศ

แผนอพยพ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเร็วที่สุด โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแนะนำให้

-อยู่แต่ที่พักอาศัย และให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

-เดินทางออกนอกพื้นที่ หรือ

-ไปรวมที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด หรือจุดนัดหมายอื่นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกำหนดต่อไป

 

สรุปสาระสำคัญของแผนอพยพคนไทยในประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย

1. กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/สงคราม/หรือภัยจากเหตุการณ์ก่อการร้าย

การเตรียมความพร้อมมี 4 ระดับ

1.1ในสภาวะปกติ

-สำรวจว่าตนเองและบุคคลในครอบครัวมีเอกสารเดินทางครบถ้วน พร้อมเดินทางหากจำเป็น

-แจ้งที่อยู่และหายเลขติดต่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ

-ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และพบกลุ่มเพื่อนคนไทย

-พยายามติดต่อเพื่อนคนไทยสม่ำเสมอ

1.2การเตรียมพร้อมเมื่อมีสิ่งบอกเหตุ

1.3การเตรียมความพร้อมเมื่อเริ่มปรากฏเหตุการณ์ความไม่สงบ

1.4กรณีเกิดความไม่สงบ ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้พำนักในประเทศ ถึงขั้นอพยพคนไทยออก

นอกประเทศ

- เมื่อเกิดความไม่สงบรุนแรงอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภค

มีการปล้นสะดม เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

2.กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

-เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงกะทันหัน ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จนถึงต้องอพยพกลับประเทศไทย

3.กรณีเกิดภัยโรคระบาดรุนแรง

-เมื่อเริ่มเกิดโรคระบาดรุนแรงในพื้นที่ จนรัฐบาลท้องถิ่นไม่สามารถควบคุม จนถึงต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน และต้องอพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัตินอกนอกพื้นที่ชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย

 

ในสภาวะที่มีความไม่ปลอดภัย/เหตุการณ์ฉุกเฉิน

1.เตรียมเอกสารเดินทางให้พร้อมเดินทางหากจำเป็น

2.ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัว 

3.ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และกับกลุ่มเพื่อนคนไทย ให้เพื่อนรู้ว่าเราอยู่ที่ใด ไปที่ไหน

4.สำรองอาหาร เครื่องดื่ม เชื้อเพลิง ที่จำเป็น

5.หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีปัญหา หลีกเลี่ยงการเดินทางในยามวิกาล

6.ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตน บุคคลที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ ควรเดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยง

 

แผนการอพยพ(โปรดศึกษารายละเอียดในแผนด้วย)

1.การอพยพกลับประเทศไทย

-โดยเครื่องบินพิเศษจากประเทศไทย

(สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการขอ Flight Clearance กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

2.การอพยพไปยังประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว

 

 

ข้อมูลจำนวนคนไทยในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด (รัฐปัญจาบ รัฐไคเบอร์ปัคตุงคัว เขตกิลกิต-บัลติสถาน และเขตอาซัดแคชเมียร์) สำหรับเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี คือ รัฐบาโลจิสถาน และรัฐซินด์

 

ปัจจุบันมีคนไทยที่มารายงานตัวกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จำนวนประมาณ 780 คน

โดยแบ่งเป็น

1) กลุ่มนักเรียนไทย มีจำนวนประมาณ 300 คน (ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ที่ เมืองไรวิน (ใกล้เมืองละฮอร์) ประมาณ 100 คน ในกรุงอิสลามาบัดและ

เมืองราวัลปินดี ประมาณ 150 คน และกระจายอยู่ในเมืองต่าง ๆ ในรัฐปัญจาบ และ รัฐไคเบอร์ปัคตุงคัว อีกประมาณ 50 คน)

2) กลุ่มคนไทยที่มาทำงานในปากีสถาน ที่พำนักอาศัยอยู่ในกรุงอิสลามาบัด เมืองละฮอร์และตามเมืองต่าง ๆ ในรัฐปัญจาบ ประมาณ 100 คน

*** นอกจากนี้ คาดว่า มีคนไทยเชื้อสายปากีสถานที่ถือทั้งบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางไทยและ ปากีสถาน ที่มีถิ่นพำนักถาวรในปากีสถาน (ส่วนใหญ่อยู่ในเมืองบัตตากราม รัฐไคเบอร์ปัคตุงคัว) อีกจำนวนประมาณ 400 - 1,000 คน

 

รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่คนไทยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

สถานเอกอัครราชทูต โทรศัพท์ (92-51)8431270 

โทรศัพย์หมายเลขฉุกเฉิน (Hot Line) 031 59009949             

1.เอกอัครราชทูตพรภพ อ่วมพิทยา โทรศัพท์มือถือ 0300 8545939

2.อัครราชทูตที่ปรึกษามูหมัดลูตฟี อุเซ็ง 0311 5188926

3.นายยะห์ยา วงษ์กันยา เลขานุการโท 0311 0562701

4.นายอัยรัฐ โกษากุล เลขานุการโท 0307 5415056

5.นางพัชรินทร์ ใจสูง เลขานุการโท 0311 5188923