บริการ

ค่าธรรมเนียมกงสุล

ค่าธรรมเนียมกงสุล

ราคาค่าธรรมเนียมกงสุลดังกล่าวนี้มีผล ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

 

รายการ

                   ค่าธรรมเนียม

วีซ่าประเภททูต

 ไม่มีค่าธรรมเนียม

วีซ่าประเภทราชการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

วีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี

ไม่มีค่าธรรมเนียม

วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว ( เข้า-ออก ได้ครั้งเดียว)

12,000.-

วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (อายุ 1 ปี เข้า-ออก ได้หลายครั้ง)

25,000.-

วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (อายุ 3 ปี เข้า-ออก ได้หลายครั้ง)

50,000.-

วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว (เข้า-ออก ได้ครั้งเดียว)

5,000.-

วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว (เข้า-ออก ได้หลายครั้ง)

25,000.-

วีซ่าประเภทคนเดินผ่านราชอาณาจักร (เข้า-ออก ได้ครั้งเดียว)

4,000.-

วีซ่าประเภทคนเดินผ่านราชอาณาจักร (เข้า-ออก ได้ 2 ครั้ง)

8,000.-

วีซ่าประเภทคนเดินผ่านราชอาณาจักร (เข้า-ออก ได้หลายครั้ง)

12,000.-

ค่าหนังสือเดินทาง

5,000.-

ค่ารายการบันทึก

500.-

ค่านิติกรณ์

2,500.-

ค่ารับรองเอกสารภาษาไทย

2,500.-