บริการ

การออกหนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพแก่บุคคลต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทย