บริการ

บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

       บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักในปากีสถานและอัฟกานิสถานสามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด โดยผู้ร้องจะต้องมาติดต่อด้วยตนเอง และรายละเอียดการทำบัตรมี ดังนี้

1.       การทำบัตรประจำตัวประชาชน สามารถทำได้เฉพาะ 2 กรณี คือ

1.1.    กรณีขอมีบัตรใหม่ ได้แก่ (1) บัตรเดิมหมดอายุ (2) บัตรเดิมสูญหาย หรือ (3) บัตรเดิมถูกทำลาย

1.2.    กรณีขอเปลี่ยนบัตรใหม่ ได้แก่ บัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ (นำบัตรเก่าที่ชำรุดมาแสดง)

 

       ทั้งนี้ สำหรับกรณีขอมีบัตรครั้งแรกและการขอเปลี่ยนข้อมูลในบัตร อาทิ เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือที่อยู่จะต้องไปดำเนินการยื่นขอในประเทศไทยเท่านั้น

2.       เอกสารที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

2.1.    กรณีขอมีบัตรใหม่ ผู้ร้องต้องเตรียมหลักฐาน ดังนี้ (1) ใบแจ้งความ (2) ใบทะเบียนที่อยู่อาศัยในปากีสถาน/อัฟกานิสถาน (3) สำเนาทะเบียนบ้านที่ไทย และ (4) เอกสารที่ออกให้โดยหน่วยราชการไทย ซึ่งมีรูปถ่ายของผู้ร้อง เช่น หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่

2.2.    กรณีขอเปลี่ยนบัตรใหม่ ผู้ร้องต้องเตรียมหลักฐาน ดังนี้ (1) บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม
(2) ใบทะเบียนที่อยู่อาศัยในปากีสถาน/อัฟกานิสถาน และ (3) สำเนาทะเบียนบ้านที่ไทย

 

3.       ค่าบริการ

                  - การออกบัตรในกรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลาย หรือชำรุด                       ฉบับละ    500 รูปีปากีสถาน

                  - การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร                                   ฉบับละ    100 รูปีปากีสถาน

                  - การออกใบแทนใบรับ                                                                      ฉบับละ    100 รูปีปากีสถาน                          

4.       เวลาให้บริการ คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 9.00 น. – 11.30 น.