ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ไทย-ปากีสถาน

 ความสัมพันธ์ไทย-ปากีสถาน

 

. ความสัมพันธ์ทั่วไป

              ไทยกับปากีสถานได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๔ 

            ๑.๑ การเมืองและความมั่นคง ไทยและปากีสถานเป็นพันธมิตรกันมายาวนาน เคยเป็นสมาชิกในองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Treaty Organization - SEATO) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๔๙๗ แม้ว่าในปัจจุบันการดำเนินงานในกรอบของ SEATO จะยุติลงแล้ว แต่มิติทางประวัติศาสตร์ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างไทยกับปากีสถาน โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ ล่าสุด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้เยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และนายมูฮัมหมัด นาวาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถานได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

            ปากีสถานมีนโยบาย Vision East Asia เพื่อเพิ่มบทบาทในเอเชียและกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก และไทยมีนโยบาย Look West ด้วยเหตุนี้ปากีสถานและไทยจึงมีความร่วมมือในทุกมิติทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ เวที Asia Cooperation Dialogue (ACD) ที่ไทยริเริ่มขึ้น และ ASEAN Regional Forum (ARF) นอกจากนี้ ไทยยังได้รับความร่วมมือจากปากีสถาน ซึ่งเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในเวทีองค์การการประชุมอิสลาม (Organization of Islamic Conference - OIC)

            ๑.๒ เศรษฐกิจ ในปี ๒๕๕๖ ไทยและปากีสถานมีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น ๑,๐๓๙.๙๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก ๙๔๐.๕๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า ๙๙.๔๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้ดุลการค้า ๘๔๑.๑๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันไทยให้ความสำคัญกับปากีสถานในฐานะตลาดส่งออกที่มีศักยภาพ กอปรกับปากีสถานมีความสนใจที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับไทย โดยในระหว่างการเยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีการลงนาม  MoU เพื่อจัดตั้ง Joint Trade Committee (JTC) ไทย-ปากีสถาน และปากีสถานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า การจัดทำ FTA จะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างกันและจะพิจารณาประเด็นการจัดทำ FTA ในการประชุมครั้งต่อไป นอกจากนั้น มีการจัดตั้งสภาธุรกิจร่วม (Joint Business Council) ระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศด้วย

              ๑.๓ สังคมและวัฒนธรรม ไทยและปากีสถานต่างเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกัน และมีความเกี่ยวพันระหว่างภาคประชาชน โดยมีชุมชนคนไทยในปากีสถานมาช้านาน นอกจากกลุ่มคนที่สมรสกับชาวปากีสถานและไปประกอบอาชีพต่างๆ แล้ว ยังมีกลุ่มนักเรียนไทยประมาณ ๖๐๐ คน ศึกษาในโรงเรียนสอนศาสนา และมหาวิทยาลัยชั้นนำในปากีสถาน โดยมีการจัดตั้งสมาคมมิตรภาพไทย – ปากีสถาน ด้วย

            ๑.๔ การท่องเที่ยว ในปี ๒๕๕๕ มีชาวปากีสถานเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ๗๑,๙๙๗ คน ในขณะที่ นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปปากีสถานจำนวน ๑,๔๑๕ คน

. การเยือนของผู้นำระดับสูง

          ๒.๑ ฝ่ายไทย

            พระราชวงศ์

                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

                         - วันที่ ๑๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนปากีสถานตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีกอฮาร์ อายุบ ข่าน (Gohar Ayub Khan) 

          สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

                        - วันที่ ๙ -๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๔ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนปากีสถาน

                        - วันที่ ๒๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๑ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และหม่อมเจ้าหญิงสิริวัณวรี มหิดล (พระยศในขณะนั้น)

                        - วันที่ ๔ – ๕ มกราคม ๒๕๔๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนปากีสถาน พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์         พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในปากีสถาน

             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                    - วันที่ ๑๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีอาซีฟ อาลี ซาร์ดารี (Asif Ali Zardari)

     ผู้นำระดับสูง

นายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

                         - เดือนสิงหาคม ๒๕๒๖ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการ

                        - เดือนมีนาคม ๒๕๔๕ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการ

                        - เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการ  

                        - เดือนเมษายน ๒๕๔๘ นายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม Asia Cooperation Dialogue ครั้งที่ ๔ 

                        - เดือนมกราคม ๒๕๕๖ นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการ

                        - เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการ

                        ประธานวุฒิสภา

                        - เดือนเมษายน ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาเยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการ

            ๒.๒ ฝ่ายปากีสถาน

                    ประธานาธิบดี / นายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

                         -  เดือนกันยายน ๒๕๔๐ นายกอฮาร์ อายุบ ข่าน (Gohar Ayub Khan) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนไทยและได้ลงนามจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมทางเศรษฐกิจ (JEC) ไทย-ปากีสถาน

                        -  เดือนเมษายน ๒๕๔๓ พลเอกเปอร์เวซ มูชาร์ราฟ (Pervez Musharraf) ประธานาธิบดี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

                        -  เดือนสิงหาคม ๒๕๔๕ นายชอกัต อาซิซ (Shaukat Aziz) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุม JEC ครั้งที่ ๒ ที่กรุงเทพฯ

                        -  เดือนเมษายน ๒๕๔๗ นายมีร์ ซาฟารูลลาห์ ข่าน จามาลี (Mir Zafarullah Khan Jamali) นายกรัฐมนตรี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ  

                        - วันที่ ๘-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ นายชอกัต อาซิซ (Shaukat Aziz) นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

                        -  วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ พลเอก เปอร์เวซ มูชาร์ราฟ (Pervez Musharraf ประธานาธิบดีแวะผ่านไทยและได้พบหารือกับ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร     นายกรัฐมนตรี

                        -  วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ นายชอกัต อาซิซ (Shaukat Aziz) นายกรัฐมนตรี เยือนจังหวัดขอนแก่น และได้พบหารือกับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

                        - วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ นายชอกัต อาซิซ (Shaukat Aziz) นายกรัฐมนตรี แวะผ่านไทย และได้พบหารือกับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

                        - วันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ นายชาห์ มัคดูม มะห์มูด คูเรชิ (Shah Makhdoom Mahmood Qureshi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ     เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุม ASEAN Regional Forum (ARF) ครั้งที่ ๑๖ ที่จังหวัดภูเก็ต

                        - วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ นายนาวาบซาดา มาลิก อาหมัด ข่าน (Nawabzada Malik Amad Khan) รัฐมนตรีแห่งรัฐว่าด้วยการต่างประเทศ เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุม Asia-Middle East Dialogue (AMED) ครั้งที่ ๓ ที่กรุงเทพฯ

                        - วันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายมูฮัมหมัด นาวาซ ชารีฟ (Muhammad Nawaz Sharif) นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุม Connect Asia Pacific Summit ๒๐๑๓ ที่กรุงเทพฯ