ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในการประชุมทีมประเทศไทย News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในการประชุมทีมประเทศไทย

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายสุชาติ เลียงแสงทอง เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในกรุงอิสลามาบัด โดยการประชุมดังกล่าวนี้เป็นโอกาสที่หน่วยงานไทยในกรุงอิสลามาบัดจะได้พบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน