ข่าวเด่น : ข้อเสนอแนะสำหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน News

ข่าวเด่น : ข้อเสนอแนะสำหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด

ข้อเสนอแนะสำหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเร็วที่สุด เพื่อขอคำแนะนำ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแนะนำให้

-          อยู่แต่ที่พักอาศัย และให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

-          เดินทางออกนอกพื้นที่ หรือ

-          ไปรวมที่จุดนัดหมายที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกำหนดต่อไป

 

สรุปสาระสำคัญของแผนอพยพคนไทยในประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย

1. กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/สงคราม/หรือภัยจากเหตุการณ์ก่อการร้าย

        การเตรียมความพร้อมมี 4 ระดับ

        1.1   ในสภาวะปกติ

            -    สำรวจว่าตนเองและบุคคลในครอบครัวมีเอกสารเดินทางครบถ้วน พร้อมเดินทางหากจำเป็น

            -    แจ้งที่อยู่และหายเลขติดต่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ

            -    ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และพบกลุ่มเพื่อนคนไทย

            -   พยามติดต่อเพื่อนคนไทยสม่ำเสมอ

       1.2    การเตรียมพร้อมเมื่อมีสิ่งบอกเหตุ

       1.3    การเตรียมความพร้อมเมื่อเริ่มปรากฏเหตุการณ์ความไม่สงบ

       1.4    กรณีเกิดความไม่สงบ ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้พำนักในประเทศ ถึงขั้นอพยพคนไทยออก

                นอกประเทศ

-  เมื่อเกิดความไม่สงบรุนแรงอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภค

   มีการปล้นสะดม เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

2.    กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

            -   เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงกะทันหัน ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ก่อให้เกิด    ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จนถึงต้องอพยพกลับประเทศไทย

3.    กรณีเกิดภัยโรคระบาดรุนแรง

-  เมื่อเริ่มเกิดโรคระบาดรุนแรงในพื้นที่ จนรัฐบาลท้องถิ่นไม่สามารถควบคุม จนถึงต้องประกาศ   ภาวะฉุกเฉิน และต้องอพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัตินอกนอกพื้นที่ชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย

 

 

ในสภาวะที่มีความไม่ปลอดภัย/เหตุการณ์ฉุกเฉิน

1.      เตรียมเอกสารเดินทางให้พร้อมเดินทางหากจำเป็น

2.      ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัว (ดังรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้)

3.      ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และกับกลุ่มเพื่อนคนไทย ให้เพื่อนรู้ว่าเราอยู่ที่ใด ไปที่ไหน

4.      สำรองอาหาร เครื่องดื่ม เชื้อเพลิง ที่จำเป็น

5.      หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีปัญหา หลีกเลี่ยงการเดินทางในยามวิกาล

6.      ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตน บุคคลที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ ควรเดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยง

 

แผนการอพยพ     (โปรดศึกษารายละเอียดในแผนด้วย)

1.      การอพยพกลับประเทศไทย

-          โดยเครื่องบินพิเศษจากประเทศไทย

(สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการขอ Flight Clearance กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

2.      การอพยพไปยังประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว

*** โปรดศึกษาเส้นทางอพยพที่ 1, 2, 3 และเส้นทางสำรอง ในแผนอพยพให้ละเอียด

 

 

---------------------------

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจำนวนคนไทยในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด

 

                        ปัจจุบันมีคนไทยที่มารายงานตัวกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จำนวนประมาณ 275 คน

โดยแบ่งเป็น

1) กลุ่มนักเรียนไทย มีจำนวนประมาณ 134 คน (ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ที่ เมืองไรวิน (ใกล้เมืองละฮอร์) ประมาณ 80 คน ในกรุงอิสลามาบัดและเมืองราวัลปินดี ประมาณ 20 คน และกระจายอยู่ในเมืองต่าง ๆ ในรัฐปัญจาบ และ Khyber Paktunkhwa อีกประมาณ 30 คน)

2) กลุ่มคนไทยที่มาทำงานในปากีสถาน ที่พำนักอาศัยอยู่ในกรุงอิสลามาบัด เมืองละฮอร์และตามเมืองต่าง ๆ ในรัฐปัญจาบ Khyber Paktunkhwa และ Azad Kashmir ประมาณ 140 คน    

        *** นอกจากนี้ คาดว่า มีคนไทยเชื้อสายปากีสถานที่ถือทั้งบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางไทยและปากีสถาน ที่มีถิ่นพำนักถาวรในปากีสถาน (ส่วนใหญ่อยู่ในเมืองบัตตากราม รัฐ Khyber Paktunkhwa) อีกจำนวนประมาณ 1,000 -2,000 คน                          

*************

    รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่คนไทยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

 

1.      เอกอัครราชทูตมารุต จิตรปฏิมา                         โทรศัพท์มือถือ              0308 5550009

2.      อัครราชทูตที่ปรึกษาชาญชัย เจียมบุญศรี                      “                       0307 5388945

3.      นายภาณุทัต ยอดแก้ว                                               “                      0323 5244085

4.      นางโชติกา สุวรรณวัฒนา                                           “                       0315 9009994

5.      นายนริทร์ นิโครธานนท์                                              “                       0307 5388581

6.      นายอับดุลรามาน อาดำ                                             “                       0300 9505230

7.      นายชัยกรณ์ มรรคาเขต                                              “                       0300 9565035

        *** สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประกาศหมายเลข Hot Line กงสุล 0315 900 9949 ให้คนไทยที่มีถิ่นพำนักในเขตอาณารับทราบโดยทั่วกันแล้ว

 

 

 

 

 

รายชื่อคนไทยในความดูแลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด

 

ชื่อ - นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท์/ที่อยู่ในปากีสถาน

Royal Thai Embassy, Islamabad    

1.   ออท มารุต จิตรปฏิมา

0308 5550009

2.   นางจิราภรณ์ จิตรปฏิมา

 

3.   นายชาญชัย เจียมบุญศรี

0307 5388945

4.   นางภัสชนก เจียมบุญศรี

 

5.   นายภาณุทัต ยอดแก้ว

0323 5244085

6.   นางโชติกา สุวรรณวัฒนา

0315 9009994

7.   นายเลอพันธ์ สุวรรณวัฒนา

0315 900 9993

8.   นายนรินทร์ นิโครธานนท์

0307 5388581

9.   นางสมสมร นิโครธานนท์

 

10.  นายชัยกรณ์ มรรคาเขต

0300 9565035

11.  นายอับดุลรามาน อาดำ

0300 9505230

12.  น.ส.กัลยารัตน์ อิ้วชาวนา

 

Military Attaché Office, House No. 67, Street No.59, F-11/4, Islamabad

13.  พันเอกสังคม ทำจะดี

0314 5111704

14.  นางบัวทอง ทำจะดี

 

15.  จ่าสิบเอกมนต์ชัย ดาราฉาย

0323 528 1003

16.  นางปานิศา ดาราฉาย

 

17.  เด็กหญิงมนต์ณิศา ดาราฉาย

0323 528 1003

18.  เด็กชายอาชาไนย ดาราฉาย

19.  นางลัดดา นุชงาม

 

Thai Airways Int’l, Islamabad Hotel, G-6 Market, Islamabad

20.  นายนุทิต พุกกะณะสุต

0302 8505097

21.  นายนพพร เจริญสุข

0314 510 8385

สำนักงาน UN ประจำกรุงอิสลามาบัด UN, Diplomatic Enclave, Islamabad

22.  นายพิเชษฐ ชาติสกุลคณาจารย์

0331 5457241

23.  นางวีนัส ภูมิผิว

0331 5457222 / Apartment No.411, Tariq Heights, Street No.73, F-11/1, Islamabad

คนไทยที่กำกับดูแลการก่อสร้าง สอท แห่งใหม่ Diplomatic Enclave, Islamabad

24.  นายบรูฮัน  บอมอ

C/O Plan Studio, Diplomatic Enclave, Islamabad

25.  นายเสริมศักดา  ชัยมานิต

C/O Plan Studio, Diplomatic Enclave, Islamabad

26.  นายอธิติ ปัญญายงค์

C/O Plan Studio, Diplomatic Enclave, Islamabad

Royal Elephant, Marriott Hotel, Islamabad

27.  น.ส.ธณกร นาคสุวรรณ

Royal Elephant, Marriott Hotel, Islamabad

28.  นางอรอนงค์ ปาทาน

Royal Elephant, Marriott Hotel, Islamabad

29.  นางพรหมพร สดใส

 

Maisha Spa, Serena Hotel, Islamabad

30.  นางธนภร คัณธานันท์

House No.215, Street No. 67, G-8/1, Islamabad

31.  น.ส.เบญจกัลยาณี นาชัยฤทธิ์

House No.215, Street No. 67, G-8/1, Islamabad

คนไทยที่สมรสกับชาวปากีสถาน/ชาวต่างชาติ ที่มีถิ่นพำนักในเขตอาณาของ สอท

32.  นางมาเรีย บาร์ก

 

33.  นางพวงเพชร อะหมัด

House No.17-F, Street No. 5, G-6/3, Islamabad

34.  นางพรรณี ภวนันท์

House No.2, Street No.28, F-7/2, Islamabad

35.  น.ส.กนกวรรณ อันดี

House No.16, Block 2A, Street No.6, I-8/1, Islamabad

36.  นางจิราภรณ์ เจริญศิริ

House No.13-A, Street No.45, F-8/1, Islamabad

37.  พี่บอม

 

38.  Ms. Suwannee Sirisachadecha Douglas

UNODC, House No. 50, Street No. 1, F - 6/3, Islamabad

39.  นางสาวนุชจรินทร์ สุขคงดำเนิน

Pakistan Sport Complex Hostel

คนไทยอื่น ๆ ในกรุงอิสลามาบัด

40.  นายไทรนูนอาบีดีน โอ๊ะหลง

Travel Planners, No.4, 50 – Fazal Plaza, Blue Area, Islamabad

41.  นายอาษา ยามัลคาน

House No.116, Street No. 96, I-8/4, Islamabad

42.  น.ส.มาราตรี ยามัลคาน

House No.116, Street No. 96, I-8/4, Islamabad

43.  ด.ญ.ไมยดาห์ ยามัลคาน

House No.116, Street No. 96, I-8/4, Islamabad

44.  ด.ช.อาดิล ยามัลคาน

House No.116, Street No. 96, I-8/4, Islamabad

45.  ด.ช.มูฮำหมัด ชาริก ยามัลคาน

House No.116, Street No. 96, I-8/4, Islamabad

46.  น.ส.ศิริมา ยามัลคาน

House No.116, Street No. 96, I-8/4, Islamabad

47.  นายพิศาล ยามัลคาน

House No.116, Street No. 96, I-8/4, Islamabad

48.  นายมะหะมัด ยูนุส ยามัลคาน

House No.116, Street No. 96, I-8/4, Islamabad

49.  นายวิฑูรย์ ยามัลคาน

House No.116, Street No. 96, I-8/4, Islamabad

50.  นายสมชาติ ยามัลคาน

House No.116, Street No. 96, I-8/4, Islamabad

51.  นายสุมิตร ยามัลคาน

House No.116, Street No. 96, I-8/4, Islamabad

52.  นายอาญา ยามัลคาน

House No.116, Street No. 96, I-8/4, Islamabad

คนไทยในเมืองต่าง ๆ ของรัฐ Khyber Paktunkhwa

53.  นางเยาวเรศ จรรยา

Village Subhan-Abad, Tehkil Payan, Peshawar

54.  ด.ช.บิลาล จรรยา

Village Subhan-Abad, Tehkil Payan, Peshawar

55.  ด.ญ.อารซู จรรยา

Village Subhan-Abad, Tehkil Payan, Peshawar

56.  นางรันตนพร ชารีฟ

Village Wazir Kali, Tehsil Tangi, Chasadda

57.  ด.ช.มูฮำหมัด อาเมียร์ ชารีฟ

Village Wazir Kali, Tehsil Tangi, Chasadda

58.  ด.ญ.กุล ร๊อคห์ การิม

Village Wazir Kali, Tehsil Tangi, Chasadda

59.  นางนิรันดร์ ชูชี

Moh: Fateh Khel Village & PO Tangi Nasratzai The: Tangi, Chasadda

60.  ด.ญ.เมรีน ชูชี

Moh: Fateh Khel Village & PO Tangi Nasratzai The: Tangi, Chasadda

61.  นายสิรินทร์ ประทานผล

Village Garhi Daulat Zai, P.O. Garhi Kapura, Mardan

62.  ด.ช.ซาด ประทานผล

Village Garhi Daulat Zai, P.O. Garhi Kapura, Mardan

63.  นายอิสมาอีน พงษ์สว่าง

B.K. House, Jehangira Mohla Madina, Nowshera

64.  นางอนัสติยา พงษ์สว่าง

B.K. House, Jehangira Mohla Madina, Nowshera

65.  ด.ญ.ชีซ่า พงษ์สว่าง

B.K. House, Jehangira Mohla Madina, Nowshera

66.  นางมนตรี นายาบ

House No.935-A, Garden Street, Mansehra Road, Mansehra

67.  ด.ญ.เมรีน นายาบ

House No.935-A, Garden Street, Mansehra Road, Mansehra

68.  ด.ญ.สบีน นายาบ

House No.935-A, Garden Street, Mansehra Road, Mansehra

69.  ด.ช.โมฮัมหมัด อุสมาน นายาบ

House No.935-A, Garden Street, Mansehra Road, Mansehra

70.  นายจักรรินท์ มะมิง

Dist & Tehsil Battagram, Village & PO-Box Khararhi, Battagram

71.  น.ส.มารีเย๊าะ กูเต๊ะ

Village Ajmera P/O, Battagram 

72.  ด.ช.มูฮัมหมัดซารีฟ จูมิง

Village Ajmera P/O, Battagram

73.  ด.ญ.ซัลมา สวาตี

Village Ajmera P/O, Battagram

74.  นายมนัส คาน

Ahmad Plaza, Mingora Road, Daggar Pul Disst, Buner

75.  นางอารียา กุหลาบประเสริฐ

Muhallah Habib Khel Village & PO.Mund Teh: Lahor, Swabi

76.  ด.ญ.คาซาร่า อามาน

Muhallah Habib Khel Village & PO.Mund Teh: Lahor, Swabi 

77.  ด.ช.อาซันคาน อามาน

Muhallah Habib Khel Village & PO.Mund Teh: Lahore, Swabi

78.  น.ส.เมฮ์นาช อารยานุกิจ

Ala Dad Khel, Marghuz, Swabi

79.  ด.ช.มูฮัมหมัด สะดีด อารยานุกิจ

Ala Dad Khel, Marghuz, Swabi

Thai Airways Int’l, Hotel Grand & Tower Building, 9-A Davis Road, Lahore

80.  นายสถิตย์ ดำเริง

 

81.  นายอมร เกษรศิริเจริญ

 

บริษัท T.U. Plastic Industry Company (PVT) Ltd., KM 42, Multan Road, Lahore

82.  นายสุชัย อัศวปัญญาวงศ์

เจ้าของบริษัทฯ

83.  นายบุญส่ง เนตรวิเชียร

 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทฯ

84.  นายพะยนต์ แก้วหัสดี

85.  นายประหยัด ก๊กเฮง

86.  นายบุญลภ ทัพสุวรรณ์

87.  นายสมชาย แซ่ฮุ้น

88.  นายบุญเจือ ปลูกกลาง

89.  น.ส.ลันตา บูรณสิน

90.  นายธนศักดิ์ ทัพมาลัย

91.  นายพรพรหม เสือบุญมี

92.  นายสันติ โครงสร้อย

93.  นายพิเชษฐ์ เป่าสร้อย

94.  นายสมพร ทองเงิน

95.  นายวุฒิพงษ์ แซ่อึ้ง

96.  นายมานิตย์ เจนศุภเสรี

97.  น.ส.นิตย์ ผาสุกสถิตพร

98.  Mr. Suwaschai Mokthaisong

99.  Mr. Thatsanai Jaiyim

100.    Mr. Nawin Saparam

101.    Mr. Chatchawan Soibuangam

102.    Mr. Saree Sompong

103.    Mr. Hirunpuek Srikeaw

104.    Mr. Charoen Sridee

105.    Mr. Supoj Haraprom

106.    Mrs. Khantho Inchan

คนไทยอื่น ๆ ในเมือง Lahore Faisalabad Gujranwala Tanwala Sialkot และ Azad Kashmir

107.    นางวิภา อาสลาม

House No.3, Street No.43, Pak Colony, Ravi Road, Lahore

108.    ด.ช.พิทยา อาสลาม

House No.3, Street No.43, Pak Colony, Ravi Road, Lahore

109.    นางสมพิศ นาคสุทธิ์

House No.811/A, Samin Androon Bhai Geat Street, Lahore

110.    นายสยีส อัมบาส ฮัยเดอร์

House No.811/A, Samin Androon Bhai Geat Street, Lahore

111.    นางสุทธิสอน คูเรซิ

11-C Askari Flats, Gulberg III, Lahore

112.    ด.ช.ฮารูณ ซิดดิ๊ก คูเรซิ

11-C Askari Flats, Gulberg III, Lahore

113.    ด.ญ.แซนับ ซิดดิ๊ก คูเรซิ

11-C Askari Flats, Gulberg III, Lahore

114.    น.ส.สันทนา วงศ์ราช

House No.371 CC, DHA, Lahore

115.    นางศีรไพร โมคิน

House No.52/C Cantt, Lahore

116.    น.ส.อุมาพร ประวะโค

House No.690/1, W Block Defence, Lahore

117.    นางสุชนาภา เซาดารี่

House No.14D/7 8T3 Kot, Shabbu-din Shah Dara Road, Lahore

118.    ด.ญ.มาเรีย เซาดารี

House No.14D/7 8T3 Kot, Shabbu-din Shah Dara Road, Lahore

119.    นางมาลิสา แก้วมะดัน

House No.9, Askari Villas Sarwan Road, Catt, Lahore

120.    ด.ช.มนูธรรม แก้วมะดัน

House No.9, Askari Villas Sarwan Road, Catt, Lahore

121.    ด.ช.ชาร์ลส์ พิรเดช ออลเฟรช คอสสึนส์

House No.9, Askari Villas Sarwan Road, Catt, Lahore

122.    น.ส.ชาริฟา สุไลมาน

House No.21-A, 21 Acre Scheme Road, Samanabad, Lahore

123.    นางอริสา คาน

 House No. 91, Block D, Main Civil Line, Lahore

124.    นางคำแปง ซาเยด

House No.625 E-Block, Gulshan-e-Ravi, Near Moon Market, Lahore

125.    ด.ญ.ธีนาดา ซาเยด

House No.625 E-Block, Gulshan-e-Ravi, Near Moon Market, Lahore

126.    ด.ญ.ซาเยดา ซาเยด

House No.625 E-Block, Gulshan-e-Ravi, Near Moon Market, Lahore

127.    น.ส.รัชนูล พงษ์โสภณ

Royal Elephant, Pearl Continental Hotel, Lahore

128.    นางวรรณี ยันพันธ์

363 E1 Wapda Town, Lahore

129.    ด.ช.มูฮำหมัด เตเย็บ บัชจวา

363 E1 Wapda Town, Lahore

130.    นางมนทิรา สว่างจันทร์

Street No.10, Mohalla Canal Park Muridke Tehsil Ferozaala, Dist: Sheikhupura, Lahore

131.    นางรจนา ซาอิ๊ด

121 JB, Millat Road, Faisalabad

132.    ด.ญ.ซาอิด๊ะ ซาอิ๊ด

122 JB, Millat Road, Faisalabad

133.    ด.ญ.ไมร่า ซาอิ๊ด

123 JB, Millat Road, Faisalabad

134.    นางอาอิซะห์ วิบูลย์พานิช

Street No.6, Main Civil Lines, Gujranwala

135.    ด.ช.ชะห์เวซ ซาจิด

Street No.6, Main Civil Lines, Gujranwala

136.    นางสมรัตน์ ฮัดซัน

Sheikhupurai, Teh Nankala Saiehb, Police Station Add, Tanwala

137.    ด.ช.ณัฐวุฒิ ฮัดซัน

Sheikhupurai, Teh Nankala Saiehb, Police Station Add, Tanwala

138.    ด.ญ.มิรันตี ฮัดซัน

Sheikhupurai, Teh Nankala Saiehb, Police Station Add, Tanwala

139.    ด.ช.อิสระ บัท

House No.8/578 Motimasjid, Daska, Sialkot

140.    ด.ช.หริส บัท

House No.8/578 Motimasjid, Daska, Sialkot

141.    นางอำไพ เทือกธรรมมา

Mohallah Officers Colony, Bagh Town, Azad Kashmir

142.    ด.ช.โมฮัมหมัด วาก๊าส ราเธอร์

Mohallah Officers Colony, Bagh Town, Azad Kashmir

143.    ด.ช.โมฮัมหมัด อาเซอร์ ราเธอร์

Mohallah Officers Colony, Bagh Town, Azad Kashmir

144.    ด.ช.โมฮัมหมัด อูเมอร์ ราเธอร์

Mohallah Officers Colony, Bagh Town, Azad Kashmir

145.    ด.ช.โมฮัมหมัด อารียาน ราเธอร์

Mohallah Officers Colony, Bagh Town, Azad Kashmir

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อนักเรียนไทยในความดูแลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด

 

ชื่อ - นามสกุล

สถานที่เกิด

หมายเลขโทรศัพท์

มหาวิทยาลัย International Islamic University Islamabad

1.      มะกอเซ็ง เจ๊ะนิ**

**ประธานชมรมนักศึกษาไทย

นราธิวาส

0323 5591397

2.      สุไฮมีน มะลี

ปัตตานี

 

3.      มูฮำหมัดรุสดี สาแลมะ

ปัตตานี

 

4.      อับดุลซอมัด ดีมูและ

ยะลา

 

5.      อับดุลฮาฟีซ ซีเซ็ง

นราธิวาส

 

6.      มูฮำหมัดซายูตี ซาอุ

นราธิวาส

 

7.      ซามีลี มะเกะ

นราธิวาส

 

8.      ตามีซี ดอเลาะ

นราธิวาส

 

9.      มาหามะสบรี เจ๊ะมะ

นราธิวาส

 

10.  บุญยามีน อาลี

นราธิวาส

 

11.  นิรอสดี มะดีเย๊าะ

นราธิวาส

 

12.  ฮัมดาน ตาเยะ

ปัตตานี

 

13.  การีมัน ลาเต๊ะ

นราธิวาส

 

14.  มาโซ เจ๊ะมะ

นราธิวาส

 

15.  อุสมาน เบ็ญยูนุ

นราธิวาส

 

16.  ซูกิฟลี หะยีเจ๊ะหลง

นราธิวาส

 

17.  อาหามะ สาเมาะ

นราธิวาส

 

18.  อัฟฟาน อาแว

นราธิวาส

 

19.  อาบูฮาซัน อาเบะ

นราธิวาส

 

20.  มูหมัดสับรี ลาเตะ

ปัตตานี

 

21.  ตัรมีซี มะรอแมโน                 

นราธิวาส

 

22.  ยามีละห์ หะยีสแลแม

ปัตตานี

 

23.  อามีนะห์ เจ๊ะแว

ปัตตานี

 

     โรงเรียน  Madrasa-tul-Tafseria Shamsul Aloom,Hafiz Colony, Rahim Yar khan.

24.  มูฮัมหมัด  น้อยทับทิม

พังงา

 

25.  อดิศร  ภู่จันทร์

นครศรีธรรมราช

 

26.  อับดุลมาเล็ก หะยีหมัด

สงขลา

 

27.  วรวุฒิ  เบ็นโส๊ะ

สงขลา

 

28.  อดิศักด์  รัตตำ

สงขลา

 

29.  วินัย  ยีเกษม

นครศรีธรรมราช

 

30.  วิรัช หมัดสุข

สงขลา

 

31.  สุไลมาน  มะลูลีม

กรุงเทพมหานคร

 

32.  ประเสริฐ  สีสะหมาน

สงขลา

 

33.  ฮารูน ปาทาน

นครราชสีมา

 

34.  เดชา ชายยิ๊ด

ตรัง

 

35.  สัญชัย หวันมะแหม

นครศรีธรรมราช

 

36.  สมมาตร จงจิตร

กระบี่

 

37.  อนุชา ซอหิรัญ

กรุงเทพมหานคร

 

โรงเรียน Madrassa Arabia Makki Masjid Shahdiwal Road Gujrat

38.  โมบาหรัด  หะมะ

สงขลา

 

39.  อามรัน  ดาโอะ

นราธิวาส

 

40.  อานัส  เจะเตะ

ปัตตานี

 

41.  ต่วนอาลีย๊ะ  ต่วนอายิ

ยะลา

 

42.  มูฮำหมัด  มะเด็ง

ยะลา

 

43.  อนุรักษ์  รอเหมมัน

สตูล

 

44.  สุกรีย์  บาฮะคีรี

นราธิวาส

 

45.  อาสัน  หลีอรัญ

สงขลา

 

46.  อรุณ  ขุนดำริ

สงขลา

 

โรงเรียน Institute Of Islamic Education Zakaria masjid Westridge11, Rawalpindi

47.  มะคอรี  โต๊ะแอ

ปัตตานี

 

48.  มูฮัมมัดยูซุฟ  เจ๊ะมิ

ยะลา

 

โรงเรียน Madrassa Zahoor-ul-Islam, Chakwal

49.  อิบรอเหม  จารง

นราธิวาส

 

50.  วันบัสรี  ศรีสุวรรณ์

สงขลา

 

51.  อีสมาอีล  ภูแซมโชติ

กรุงเทพมหานคร

 

52.  ซาการียา  เจะเยะ

ปัตตานี

 

โรงเรียน Madrassa Arabia Qadria Dar Ul Uloom Eidgah Tulamba, Mian Channu, Khanewal

 

53.  อดุลย์  บือราเฮง

ปัตตานี

 

54.  อันวา  ดือราแมหะยี

ยะลา

 

โรงเรียน Mdarassa Arabai Kosem Masjid Topee Road, Sowabee

55.  ตอริก  ละหมัน

สตูล

 

56.  สมชาย  สุธรรม

นครศรีธรรมราช

 

57.  อิสมาแอล  บุญมี

สงขลา

 

58.  อับบัส  สงบ

สตูล

 

59.  อนุชา  สาครจิตร์

นครศรีธรรมราช

 

60.  ยูนุส  สาจิ

สตูล

 

61.  โชคชัย  พรหมชาติ

นครศรีธรรมราช

 

62.  ฮารีสูโน  วาเตะ

ปัตตานี

 

โรงเรียน Madrassah Arabiah, Raiwind, Lahore

63.  ไฟซอล มัยทอง

นครศรีธรรมราช

 

64.  อดิศร  เพชรนิลบุตร

ตรัง

 

65.  อนุพงศ์  ชำนาญตา

กรุงเทพมหานคร

 

66.  นัศริ มูซอ

กรุงเทพมหานคร

 

67.  ฟัยซอล เขื่อนสุวรรณ

พัทลุง

 

68.  มารุต หมอเต๊ะ

สงขลา

 

69.  ปรีดา ศรีสะอาด

สงขลา

 

70.  สาลีกีน แวดาโอะ

ปัตตานี

 

71.  นูรุดดีน หะยีแฉะ

นราธิวาส

 

72.  วิศรุต  โอมณี

สตูล

 

73.  อิลยัส  เก็มเบ็นหมาด

สงขลา

 

74.  ดลเหล๊ะ  เมืองเล่ง

สงขลา

 

75.  ฟิกรี  สาแม็ง

ปัตตานี

 

76.  อภิเชษฐ์  หละตำ

สงขลา

 

77.  สุเมธ  บินดุเหล็ม

สงขลา

 

78.  อับดุลรอศักดิ์  สาเล๊ะ

สตูล

 

79.  อิสมแอล  สาหะ

ปัตตานี

 

80.  อุสมาน  แกะมา

นราธิวาส

 

81.  ระชานนท์  งามสมชาติ

อยุธยา

 

82.  หาสบูลเลาะ  อาแด

ปัตตานี

 

83.  อาบีดีน  เก็มเด็น

สงขลา

 

84.  อับดุลการีม ปาโฮะ

ปัตตานี

 

85.  อับดุลกอฮาร์  หมัดอะดั้ม

สงขลา

 

86.  ซาฟารี  อาหมัด

นราธิวาส

 

87.  สมชัย  ม๊ะดาฮู

ยะลา

 

88.  ชัยยุทธ  แดงดี

สตูล

 

89.  อนันต์  เอเลียส

กรุงเทพมหานคร

 

90.  อับดุลรอเซ๊ะ  ซา

นราธิวาส

 

91.  วุฒิรัตน์ เล๊ะล่อ

สงขลา

 

92.  ผอวสัณ  เจ๊ะแน

ปัตตานี

 

93.  ยามัล  บินหมาน

สงขลา

 

94.  เกษม  บินลาเตะ

สงขลา

 

95.  ตามีซี  เปาะสา

ปัตตานี

 

96.  เอกพจน์  ช่างวัฒนกุล

สงขลา

 

97.  อณัฐสิทธ์  สันประเสริฐ

กรุงเทพมหานคร

 

98.  ยาฟารี  อะกุนยาดา

ตรัง

 

99.  อับดุลเลาะห์  กะเจ

ปัตตานี

 

100.     ประสบโชค  วังพล

กระบี่

 

101.     ธานี  มาลัยทอง

อยุธยา

 

102.     บัดรูดิน  บองออาแซ

นราธิวาส

 

103.     มะห์ดี  หมะหนับเด็น

สงขลา

 

104.     มะรูดิง  หะยีปะดอ

ยะลา

 

105.     อาลีวี  การี

ปัตตานี

 

106.     เดะแอ  แลแม 

นราธิวาส

 

107.     มูอัมมัด  โต๊ะแหล๊ะ

พัทลุง

 

108.     วันชัย  ฮูวัยรี

พังงา

 

109.     หย่าหมาน  บิลอะวัง

สงขลา

 

110.     อรุณ  หวันแสล๊ะ

พัทลุง

 

111.     อาลี  เสาร์วงค์

นราธิวาส

 

112.     อาดือนัน  ปะดอร์

นราธิวาส

 

113.     มานิต  สมานมิตร

ประจวบคีรีขันธ์

 

114.     นัสหรอน  บินโต๊ะหีม

สงขลา

 

115.     สุริยา  วาหะรักษ์

พังงา

 

116.     อิมรอน ทิ้งน้ำรอบ

สตูล

 

117.     มะรอมือลี  กียา

ปัตตานี

 

118.     อะหมัดสุบกี  ดนหรอหมาน

สงขลา

 

119.      ฮัดซัน  เจ๊ะแล

ยะลา

 

120.      สุไหรหมาน  หลำเบ็ญส๊ะ

สงขลา

 

121.      หุชัยฟะห์  สามะ

ปัตตานี

 

122.      ไกรสร  นิยมเดชา

สงขลา

 

123.      ใบเคน  เส็นฤทธิ์

ตรัง

 

124.      ดาวุฒิ  มาชคาน

เชียงใหม่

 

125.      ศราวุธ  เดชอรัญ

ตรัง

 

126.      นัสพีอี  สนเส็ม

สงขลา

 

127.      อุสมาน  เสน

ยะลา

 

128.      มูฮัมหมัด  มะเด

สงขลา

 

129.      สุวิศิษฎ์ รุ่งชะไว

สตูล

 

130.      ธนารัตน์  สืบเหม

ตรัง

 

131.      อาลี  แสนพรม

ตาก

 

132.      อีซา  จิตต์โสภา

สงขลา

 

133.      มานัส งามชื่น

กรุงเทพมหานคร

 

134.      อาทิตย์ อำมาลี

สตูล

 

135.      สนอง ทองแดง

สตูล

 

136.      ไซนัลอาบีดีน มะเระ

ปัตตานี

 

137.      ธีรวุฒิ สู่สม

ตรัง

 

138.      ศักดา พระเอก

สงขลา

 

139.      มานพ บุญมาเลิศ

กรุงเทพมหานคร

 

140.      สเน่ห์ ทองแดง

สตูล

 

141.      อติรุจ คมสัน

พังงา