ข่าวเด่น :  เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดรับมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงอิสลามาบัด (ASEAN Committee in Islamabad – ACI) News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดรับมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงอิสลามาบัด (ASEAN Committee in Islamabad – ACI)

         เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดได้รับมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงอิสลามาบัด (ASEAN Committee in Islamabad – ACI) ต่อจากฟิลิปปินส์ และเป็นประธานการประชุม ACI ในวาระแลก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมหารือแผนงานในอนาคตของ ACI ในช่วงที่ไทยรับบทบาทเป็นประธาน รวมถึงแผนการจัดงาน ASEAN Day ในวันที่ 8 สิงหาคม

       ASEAN Committee in Islamabad เป็นคณะกรรมการย่อยที่ตั้งขึ้นโดยอาเซียนที่สมาชิกประกอบด้วยเอกอัครราชทูตและข้าหลวงใหญ่อาเซียนประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจ ของอาเซียนในบริบทของความสัมพันธ์อาเซียน-ปากีสถาน รวมทั้งการระดมสรรพกำลังของอาเซียนเพื่อยกระดับการตระหนักรู้และสร้างเสริมความสัมพันธ์ ตลอดจนการสร้างความเป็นปึกแผ่นระหว่างทุกประเทศอาเซียน มีการประชุมทั้งที่เป็นทางการและวาระพิเศษ ตลอดจนจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้