ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอิสลามาบัดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมืองบัตตากราม News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอิสลามาบัดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมืองบัตตากราม

              เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2562 นายมูหมัดลูตฟี อุเซ็ง อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายยะห์ยา วงษ์กันยา กงสุล (เลขานุการโท) และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเดินทางไปยังเมืองบัตตากราม รัฐไคเบอร์ปักตุงคัว ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศปากีสถาน เพื่อให้บริการกงสุลสัญจร แก่ชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองดังกล่าวและเมืองใกล้เคียง

              การบริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ นับเป็นการให้บริการครั้งที่ 2 ในปีงบประมาณ 2562 (2/2562) โดยในครั้งนี้ ผู้มารับบริการส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายปาทาน (Pashthun) มาขอต่ออายุหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และเอกสารทะเบียนราษฎร์และนิติกรณ์ รวมทั้ง ขอคำแนะนำเกี่ยวกับสัญชาติและการจดทะเบียนสูติบัตรย้อนหลัง