สารสนเทศ ประเทศไทย : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 News

สารสนเทศ ประเทศไทย : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพมหานคร นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี โดยที่ประชุมได้มีมติเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นนายกรัฐมนตรี ตามที่นายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เสนอชื่อ โดยมีสมาชิก สนช. รับรอง จำนวน 188 คน จากสมาชิกทั้งหมด 197 คน ซึ่งไม่มีสมาชิกรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าแข่งขัน ทั้งนี้ ที่ประชุม สนช. มีมติเห็นชอบ เลือกให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของประเทศไทย โดยสมาชิก สนช. ลงคะแนนเห็นชอบ 191 คะแนน จาก สนช. 194 คน โดยประธานและรองประธาน สนช. 3 คนงดออกเสียง ซึ่งในวันนี้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะได้นำรายชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทยต่อไป  

ที่มา : http://www.thaigov.go.th/th