คนไทยในต่างประเทศ

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร


ขอเชิญชวนคนไทยในเวียดนามลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร


1.สิทธิและหน้าที่

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดให้คนไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สำหรับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้เช่นเดียวกับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทย จะแตกต่างอยู่บ้างตรงที่คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศต้องลงทะเบียนขอใช้ สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยก่อน

สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราช อาณาจักรแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รวมทั้งผู้ที่ได้เคยลงทะเบียนไว้แล้วสำหรับการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 โปรดแจ้งยืนยันการขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ด้วยโดยใช้แบบฟอร์มเดียวกัน

ท่านสามารถตรวจสอบว่าเคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ได้จากเวบไซต์นี้

2.วิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

2.1 ลงทะเบียนด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมนำเอกสารสำคัญ คือ บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาแสดง

2.2 กรอกแบบคำร้องตามแนบให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง และส่งมายังช่องทางดังต่อไปนี้

  • ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง Royal Thai Consulate-General in Ho Chi Minh City,
    77 Tran Quoc Thao, District 3, Ho Chi Minh City
  • ทางโทรสารที่เบอร์ (08) 3932 6002

3.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

- มีสัญชาติไทย หากได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้รับสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

- มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง

- มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรไทย และได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว

มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง หากเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ไม่สามารถลงทะเบียนได้

4.วิธีปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย

ผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้กับสถานกงสุล ใหญ่ฯ แล้ว และประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย ให้แจ้งขอถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยกรอกคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางประกอบคำร้อง

ไฟล์แนบ