ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์เยือนจังหวัดก่าเมา News

ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์เยือนจังหวัดก่าเมา

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์เดินทางเยือนจังหวัดก่าเมา เพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้

1. เข้าพบรองประธานคณะกรรมการประชาชน

    กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ได้เข้าพบนาย Lam Van Bi รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดก่าเมาเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับจังหวัดก่าเมาในด้านการรักษาทรัพยากรทางทะเลและการประมงอย่างยั่งยืน ตลอดจนหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดก่าเมากับจังหวัดของไทย

2. เข้าร่วมพิธีเปิดตาให้แก่ผู้ป่วยต้อกระจกที่โรงพยาบาลนำกัน

    กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เป็นประธานเปิดงานเปิดตาให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ ณ โรงพยาบาลนำกัน จังหวัดก่าเมา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Recover Eye Sight to Poor Blind People” ของสมาคมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้นครโฮจิมินห์ มีวัตถประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต้อกระจกที่มีฐานะยากจน ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 โดยกิจกรรมในครั้งนี้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในอำเภอนำกัน และพื้นที่โดยรอบได้ประมาณ                 100 คน