ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ฯ ขยายความร่วมมือกับจังหวัดบาเหรี่ย หวุงเต่า News

ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ฯ ขยายความร่วมมือกับจังหวัดบาเหรี่ย หวุงเต่า

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559  กงสุลใหญ่พรรณพิมล สุวรรณพงศ์พร้อมด้วยคณะสกญ. และนายอัษฎา บุญศรีรัตน์ ผู้อำนวยการประสานงานด้านการลงทุน บริษัทเอส ซี จี เวียดนาม ได้เข้าหารือกับนาย Nguyen Hong Linh เลขาธิการพรรคประจำจังหวัดบาเหรี่ย หวุงเต่า โดยได้หารือประเด็นความร่วมมือ อาทิ การส่งเสริมการสอนภาษาไทยในจังหวัดบาเหรี่ย หวุงเต่า การอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์ปลาตามโครงการบ้านปลาของบริษัทเอส ซี จี เวียดนาม การเริ่มโครงการโรงงานกลั่นปิโตรเคมี ลอง เซิน ของบริษัทเอส ซี จี และความร่วมมือบ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดบาเหรี่ย หวุงเต่ากับจังหวัดระยอง   ทั้งสองฝ่ายเห็นว่า ในโอกาสการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการครบรอบ 20 ปีของนโยบายเปิดกว้าง Doi Moi ในปี 2559  สถานกงสุลใหญ่ฯและ จังหวัดจะเร่งส่งเสริมให้มีนักลงทุนไทยมาลงทุนในจังหวัดบาเหรี่ย หวุงเต่าให้มากยิ่งขึ้น