ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์จัดพิธีมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มีปัญหาทางสายตา News

ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์จัดพิธีมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มีปัญหาทางสายตา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และชุมชนไทยในบริเวณภาคใต้ของเวียดนาม ร่วมกับสมาคมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ประจำนครโฮจิมินห์ ได้จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของบริจาคให้แก่สมาคมฯ เพื่อสบทบในโครงการ “Recover Eye Sight to Poor Blind People” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต้อกระจกที่มีฐานะยากจน ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553   

โดยในปี 2557 นี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับชุมชนไทยและนักธุรกิจไทยในเวียดนามได้มอบเงินบริจาคและยารักษาโรค มูลค่ารวม 389 ล้านด่อง (ประมาณ 597,408 บาท) ให้แก่สมาคมฯ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยต้อกระจกที่ยากจนในนครโฮจิมินห์และจังหวดัใกล้เคียงได้รับการรักษาและกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง

กิจกรรมในวันนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเวียดนามในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน เนื่องจากเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งไทยและเวียดนามที่มีความตั้งใจร่วมกันที่จะให้ความช่วยเหลือและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วยยากไร้ชาวเวียดนาม