ข่าวและกิจกรรม : การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดเฟื้อก หาย จังหวัดบ่าเหรี่ยะ หวุงเต่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม News

ข่าวและกิจกรรม : การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดเฟื้อก หาย จังหวัดบ่าเหรี่ยะ หวุงเต่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายประจวบ ไชยสาส์น อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายกสมาคมมิตรภาพไทย – เวียดนาม เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณ วัดเฟื้อก หาย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนายปัญญารักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ นางลินนา ตังธสิริ รองอธิบดี กรมสารนิเทศ รวมถึงบุคคลสำคัญฝ่ายเวียดนาม อาทิ นาย Nguyen Van Ngon (เหงียน วัน โงน) ผู้แทนคณะกรรมการประชาชน ประจำจังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า นาย Ta Quang Ngoc (ต่า กวาง หง็อก) นายกสมาคมมิตรภาพ เวียดนาม-ไทย นาง Le Thi Tan Tien  (เล ถิ เติน เตียน) รองผู้อำนวยการ กรมความสัมพันธ์ต่างประเทศ ประจำจังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า รวมทั้งคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดบ่าเหรียะ หวุงเต่าและนครโฮจิมินห์เข้าร่วมพิธีกว่า ๑,๐๐๐ คน โดยมีพระ  Thich Thien Tam (ทิ๊ก เถี่ยน เติม) ผู้แทนพระสงฆ์นิกายเถรวาทเวียดนามเป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์

พิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดเฟื้อก หาย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ ผู้เข้าร่วมงานต่างแสดงความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นโอกาสให้พุทธศาสนิกชนของทั้งสองประเทศได้ทำบุญร่วมกันเพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ในระดับประชาชนโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลาง ทั้งนี้ สามารถรวบรวมเงินบริจาคซึ่งประกอบด้วยเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินโดยเสด็จพระราชกุศลจากกระทรวงการต่างประเทศและเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท