ข่าวและกิจกรรม : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เรื่อง การชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทย News

ข่าวและกิจกรรม : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เรื่อง การชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทย

 
 
 
เรื่อง การชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทย
 
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) และมีมติให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการชะลอคนต่างชาติและคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ขอเรียน ดังนี้
 
๑. ขอให้คนไทยในเวียดนามชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
 
๒. คนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ รวมทั้งเวียดนาม จะต้องกักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine) ในทุกกรณี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กระทรวงมหาดไทยและกองบัญชาการกองทัพไทยจะจัดสถานที่กักกันเฝ้าระวังโรคดังกล่าว
 
๓. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอระงับการออกหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยจนถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
 
ประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  มาตรการข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยคำนึงถึงสุขภาพและความมั่นคงของทุกคนเป็นหลัก สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอความร่วมมือร่วมใจของคนไทยในเวียดนามในการปฏิบัติตามมาตรการชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนี้
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความห่วงใยและพร้อมให้บริการและช่วยเหลือคนไทยในเวียดนามทุกคนโดยสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข +๘๔ (๐) ๒๔๓ ๘๒๓ ๕๐๙๕ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิก thaihan5@fpt.vn เว็บไซต์ www.thaiembassy.org/hanoi และเฟซบุ๊ค Royal Thai Embassy, Hanoi หรือในกรณีฉุกเฉิน ติดต่อสายด่วนที่หมายเลข +๘๔ (๐) ๙๐ ๔๕๔ ๔๘๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 
Follow us:
- Website: www.thaiembassy.org/hanoi
- Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi
- Line Official: Thai Embassy, Hanoi (Line ID: @snz7050f)