ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสรุปมาตรการจากการแถลงของนายกรัฐมนตรีเวียดนามเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 28 มี.ค. 63 (คืนวันศุกร์ที่ 27) เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และอาจพิจารณาบังคับใช้ต่อมากกว่า 2 สัปดาห์  News

ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสรุปมาตรการจากการแถลงของนายกรัฐมนตรีเวียดนามเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 28 มี.ค. 63 (คืนวันศุกร์ที่ 27) เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และอาจพิจารณาบังคับใช้ต่อมากกว่า 2 สัปดาห์

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสรุปมาตรการจากการแถลงของนายกรัฐมนตรีเวียดนามเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 28 มี.ค. 63 (คืนวันศุกร์ที่ 27) เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และอาจพิจารณาบังคับใช้ต่อมากกว่า 2 สัปดาห์ ดังนี้
 
1. ขอให้รัฐบาลท้องถิ่นระงับการดำเนินกิจกรรม/การชุมนุมที่มีการรวมตัวมากกว่า 20 คน ขึ้นไป รวมถึงพิธีทางศาสนาทั้งหมด และห้ามชุมนุมมากกว่า 10 คน ที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ทำงาน
 
2. สั่งปิดการบริการที่ไม่จำเป็น ได้แก่ ร้านนวด ดิสโก้เทค บาร์ ร้านเบียร์ ร้านคาราโอเกะ ร้านเสริมสวย และคลีนิคเสริมความงามและศัลยกรรมตกแต่ง
 
3. ขอความร่วมมือให้ประชาชนพำนักอยู่บ้านและไม่เดินทางออกนอกเคหะสถานหากไม่มีความจำเป็น โดยขอให้ทุกภาคส่วนปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยเน้นทำงานออนไลน์ และลดการเดินทาง 
 
4. ขอให้รัฐบาลท้องถิ่นบริหารจัดการช่องทางการเข้า-ออกประเทศ ทั้งทางอากาศ บก และน้ำอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการกักกันโรครวม โดยห้ามมิให้มีการนำอาหารไปมอบในสถานที่กักโรค และให้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดต่อผู้ละเมิดที่ไม่รายงานตัวและเข้ารับการกักกันโรคตามที่กำหนด
 
5. ขอให้กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ นครไฮฟอง นครดานัง และนครเกิ่นเทอ ปิดสถานบริการทั้งหมด ยกเว้นการบริการที่จำเป็น คือ การจัดหาอาหาร เวชภัณฑ์ยา และสถานพยาบาล โดยระงับชั่วคราว หรือมีการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้ ขอให้ลดจำนวนเที่ยวบินจากกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ไปยังจังหวัดอื่นๆ ในเวียดนาม อนึ่ง ประชาชนที่เดินทางมาจากเมืองที่มีการแพร่ระบาด ขอให้รัฐบาลท้องถิ่นดำเนินมาตรการเสมือนการเดินทางมาจากสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด
 
6. ให้กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ จัดเตรียมสถานที่กักกันโรคเพิ่มเติมและเพิ่มมาตรการการคัดแยกผู้ต้องสงสัยอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ให้จังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันตกเฉียงใต้เพิ่มศูนย์การกักกันโรค 
 
จึงขอเรียนชุมชนไทยในเขตกงสุลทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป สถานกงสุลใหญ่ฯ ก็จะติดตามข้อมูลเพิ่มเติม (หากมี) และจะนำเรียนมาเป็นระยะๆ ต่อไป
 
http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Thu-tuong-Tam-dung-moi-hoat-dong-hoi-hop-tap-trung-tren-20-nguoi/391030.vgp