ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และนายยุทธฤทธิ์ บุนนาค กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัท Thai Viet Agri Group ในส่วนของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่จังหวัดกว๋างนาม News

ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และนายยุทธฤทธิ์ บุนนาค กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัท Thai Viet Agri Group ในส่วนของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่จังหวัดกว๋างนาม

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และนายยุทธฤทธิ์ บุนนาค กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัท Thai Viet Agri Group ในส่วนของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่จังหวัดกว๋างนาม โดยมีนายธีราโชติ จันทนะจุลลาพงศ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงงานให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดและความท้ายทายในการดำเนินธุรกิจในเวียดนาม ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้ยืนยันพร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในเวียดนาม

บริษัท Thai Viet Agri Group ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มพ่อพันธ์ุแม่พันธุ์ และฟาร์มเลี้ยงสุกรและไก่ เพื่อจัดจำหน่ายในบริเวณภาคกลางของเวียดนาม ได้แก่ จังหวัดกว๋างหง่าย กว๋างนาม เถื่อเทียน-เว้ กว๋างบิ่น กว๋างจิ และนครดานัง โดยในอนาคตจะขยายฟาร์มเลี้ยงสุกรและไก่ไปยังภาคใต้ของเวียดนามด้วย