ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาว Wong Chia Chiann กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำนครโฮจิมินห์ ได้เข้าพบนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนายณัฐพล ณ สงขลา รองกงสุลใหญ่ฯ และนายยุทธฤทธิ์ บุนนาค กงสุลด้านเศรษฐกิจและการศึกษาเข้าร่วมการสนทนาด้วย ทั้งสองฝ่าย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเวียดนาม รวมถึงความร่วมมือระหว่างไทย มาเลเซียและเวียดนามในกรอบอาเซียน News

ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาว Wong Chia Chiann กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำนครโฮจิมินห์ ได้เข้าพบนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนายณัฐพล ณ สงขลา รองกงสุลใหญ่ฯ และนายยุทธฤทธิ์ บุนนาค กงสุลด้านเศรษฐกิจและการศึกษาเข้าร่วมการสนทนาด้วย ทั้งสองฝ่าย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเวียดนาม รวมถึงความร่วมมือระหว่างไทย มาเลเซียและเวียดนามในกรอบอาเซียน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาว Wong Chia Chiann กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำนครโฮจิมินห์ ได้เข้าพบนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนายณัฐพล ณ สงขลา รองกงสุลใหญ่ฯ และนายยุทธฤทธิ์ บุนนาค กงสุลด้านเศรษฐกิจและการศึกษาเข้าร่วมการสนทนาด้วย ทั้งสองฝ่าย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเวียดนาม รวมถึงความร่วมมือระหว่างไทย มาเลเซียและเวียดนามในกรอบอาเซียน และการดำเนินงานภารกิจด้านกงสุล ด้านการศึกษา และด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ ในเวียดนาม