ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้พบหารือนาย Nguyen Thanh Hung ผู้บริหารกลุ่ม Sovico โดยมีนาย Desmond Lin ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสายการบิน Vietjet Air นาย Tran Hoai Phuong รองผู้อำนวยการฝ่ายธนาคารพาณิชย์ HDBank เข้าร่วมด้วย โดยผู้เข้าร่วมฝ่ายไทย ได้แก่ ดร. สุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครโฮจิมินห์ นายรตพงษ์ ยรรยง ผู้จัดการบริษัทการบินไทย เวียดนาม รองกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจของสถา News

ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้พบหารือนาย Nguyen Thanh Hung ผู้บริหารกลุ่ม Sovico โดยมีนาย Desmond Lin ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสายการบิน Vietjet Air นาย Tran Hoai Phuong รองผู้อำนวยการฝ่ายธนาคารพาณิชย์ HDBank เข้าร่วมด้วย โดยผู้เข้าร่วมฝ่ายไทย ได้แก่ ดร. สุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครโฮจิมินห์ นายรตพงษ์ ยรรยง ผู้จัดการบริษัทการบินไทย เวียดนาม รองกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจของสถา

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้พบหารือนาย Nguyen Thanh Hung ผู้บริหารกลุ่ม Sovico โดยมีนาย Desmond Lin ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสายการบิน Vietjet Air นาย Tran Hoai Phuong รองผู้อำนวยการฝ่ายธนาคารพาณิชย์ HDBank เข้าร่วมด้วย โดยผู้เข้าร่วมฝ่ายไทย ได้แก่ ดร. สุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครโฮจิมินห์ นายรตพงษ์ ยรรยง ผู้จัดการบริษัทการบินไทย เวียดนาม รองกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจของสถานกงสุลใหญ่เข้าร่วมด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยและกลุ่ม Sovico ในด้านต่างๆ ได้แก่ (1) ด้านพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจากก๊าซ LNG (2) ธุรกิจการบิน โดยเฉพาะความร่วมมือทางเทคนิคและการซ่อมบำรุงอากาศยาน (3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาที่ดินสำหรับการสร้างโรงแรมและกิจการอื่น (4) ความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย สำหรับธุรกิจด้าน HORECA (Hotels, Restaurants and Caterers) รวมทั้งความเป็นไปได้ในการส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นประเภท OTOP ของไทย และ OCOP (One Conmune One Product) ของเวียดนาม ในการนำขึ้นไปขายบนเที่ยวบินของ Vietjet Air ที่ทำการบินไปยังพื้นที่นั้นๆ และ (5) ธุรกิจด้านสุขภาพ โรงพยาบาลและการบริการ โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและพักผ่อนหลังเกษียณอายุในประเทศไทย

อนึ่ง กลุ่ม Sovico เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของเวียดนามประกอบด้วยการดำเนินกิจการในหลายภาคธุรกิจ ได้แก่ การเงินและการธนาคาร (HDBank) การบิน (สายการบิน Vietjet Air) พลังงาน (ร่วมทุนกับบริษัท PVN) อสังหาริมทรัพย์ (ภายใต้เครือบริษัท Phulong) และการบริการ (ศูนย์ประชุมและโรงแรมภายใต้เครือ Furama และ Ariyana)