ข่าวและกิจกรรม : คณะบุคคลเข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และผู้แทนกงสุลใหญ่ฯ ช่วงระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สากลและวันตรุษเวียดนาม News

ข่าวและกิจกรรม : คณะบุคคลเข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และผู้แทนกงสุลใหญ่ฯ ช่วงระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สากลและวันตรุษเวียดนาม

คณะบุคคลเข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และผู้แทนกงสุลใหญ่ฯ ช่วงระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สากลและวันตรุษเวียดนาม ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม เข้าพบนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สากลและวันตรุษเวียดนาม โดยในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับสมาคมฯ และแผนงาน/กิจกรรมที่สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถสนับสนุนสมาคมฯ ได้ในปี 2563

2. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ มอบหมายให้นายณัฐพล ณ สงขลา รองกงสุลใหญ่ฯ พบกับผู้แทนสายการบินนกแอร์ ได้แก่ ดร.นรุตน์ จีระมะกร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยธุรกิจการบิน นายวรวัชร ฟุ้งตระกูล ผู้จัดการส่วนงานวิเคราะห์ธุรกิจการบิน และนางสาวณัฏฐรินทร สวัสดิ์ภักดี ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานเวียดนาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สากลและวันตรุษเวียดนาม โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องกิจการของสายการบินนกแอร์ ในประเทศเวียดนาม และแนวทางการขยายธุรกิจในเขตกงสุล

3. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นางวราภรณ์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ภริยากงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พบหารือกับนางเหวี๋ยน ถิ เหียน ลินห์ (Nguyen Thi Hien Linh) รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สตรีสัมพันธ์ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สากลและวันตรุษเวียดนาม รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกิจการสตรีในนครโฮจิมินห์ ตลอดจนความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และพิพิธภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างสตรีไทย-เวียดนามในปี 2563

4. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ มอบหมายให้นายณัฐพล ณ สงขลา รองกงสุลใหญ่ฯ พบกับนายเล หว่าง ทันห์ (Le Hoang Thanh) รองผู้อำนวยการกรมสัมพันธ์ต่างประเทศ จังหวัดลองอาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สากลและวันตรุษเวียดนาม ในโอกาสนี้ ได้หารือเรื่องความร่วมมือด้านกงสุล การดูแลภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในจังหวัดลองอาน ความร่วมมือด้านการและเปลี่ยนบุคลากรด้านการเกษตร ความร่วมมือเรื่องการเป็นบ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดลองอานและจังหวัดตราด