ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งคณะตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ (USSH) นครโฮจิมินห์ ที่วิทยาเขตตำบล Ben Nghe เขต 1 News

ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งคณะตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ (USSH) นครโฮจิมินห์ ที่วิทยาเขตตำบล Ben Nghe เขต 1

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งคณะตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ (USSH) นครโฮจิมินห์ ที่วิทยาเขตตำบล Ben Nghe เขต 1 โดยมีนางนภัสสร ค้าขาย ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นครโฮจิมินห์ เข้าร่วมด้วย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรม การสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและภาควิชาไทยศึกษา (ในสังกัดคณะตะวันออกศึกษา) ภายใต้หัวข้อ "Thailand and Oriental World" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานดังกล่าว โดยมีนักวิชาการจากประเทศไทย ทั้งพระภิกษุและฆราวาส ประมาณ 15 คน จาก 7 มหาวิทยาลัยตอบรับเข้าร่วมเป็นผู้อภิปราย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รวมถึงนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาจากเวียดนาม อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ออสเตรเลีย และตุรกี เข้าร่วมด้วย รวมกว่า 500 คน

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ตอบรับเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการในการสัมมนากลุ่มย่อยภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยในบริบทของภูมิภาคเอเชียด้วย อนึ่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับเชิญให้เป็นผู้จัดอาหารว่างขนมและเครื่องดื่มไทยภายในงาน สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมอย่างมาก