ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมด้วย พ.อ. ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยทูตทหารบก รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย น.อ. เสนีย์ พวงทวีสุข ผู้ช่วยทูตทหารเรือ และนายยุทธฤทธ์ บุนนาค กงสุล ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Nguyen Hong Linh เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ จังหวัดบ่าเหรี่ย-หวุงเต่า News

ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมด้วย พ.อ. ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยทูตทหารบก รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย น.อ. เสนีย์ พวงทวีสุข ผู้ช่วยทูตทหารเรือ และนายยุทธฤทธ์ บุนนาค กงสุล ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Nguyen Hong Linh เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ จังหวัดบ่าเหรี่ย-หวุงเต่า

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมด้วย พ.อ. ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยทูตทหารบก รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย น.อ. เสนีย์ พวงทวีสุข ผู้ช่วยทูตทหารเรือ และนายยุทธฤทธ์ บุนนาค กงสุล ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Nguyen Hong Linh เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ จังหวัดบ่าเหรี่ย-หวุงเต่า เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกงสุลใหญ่ไทยที่มีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดดังกล่าวด้วย โดยมี พลตรี Le Xuan Thanh ผู้บังคับการทหารตระเวนชายแดนจังหวัดบ่าเหรี่ย-หวุงเต่า และพันเอก Pham Van Phong ผู้บังคับการหน่วยยามชายฝั่งภาค 3 และนายปิยพงศ์ ฉัตรกุล ผู้จัดการทั่วไปโรงเพาะฟักพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งของบริษัทซีพี เวียดนาม จังหวัดบ่าเหรี่ย-หวุงเต่า เข้าร่วมด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับ

(1) การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจซึ่งจังหวัดฯ เป็นจุดหมาบการลงทุนของเอกชนไทยที่มีมูลค่าสูงสุดในเวียดนามกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และภาคเอกชนไทยกำลังเดินหน้าขยายการลงทุนในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เช่น บริษัทซีพี เวียดนาม และเอสซีจี (เครือซีเมนต์ไทย) โดยกงสุลใหญ่ฯ ขอบคุณทางจังหวัดที่ดูแลภาคธุรกิจของไทยในจังหวัดเป็นอย่างดี และขอให้สนับสนุนภาคธุรกิจไทยต่อไป และขอบคุณที่เลขาธิการ Linh เพิ่งไปเยี่ยมโครงการปิโตรเคมีของเอสซีจี ซึ่งเป็นการลงทุนระดับใหญ่ที่สุดโครงการหนึ่งของเครือซีเมนต์ไทย

(2) ฝ่ายไทยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ประชาชน และการท่องเที่ยวกับจังหวัดฯ อย่างต่อเนื่อง และกงสุลใหญ่ฯ ยินดีที่จะสานต่อความร่วมมือดังกล่าวต่อไป อาทิ การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ และเกาะกอนด่าวในสื่อไทย ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการโรงแรมซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยหวุงเต่าเพิ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน และกงสุลใหญ่ฯ พร้อมเดินหน้าสนับสนุนต่อไป

(3) สถานกงสุลใหญ่ฯ ยืนยันความพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของจังหวัดฯ ทั้งหน่วยยามชายฝั่งและทหารตระเวนชายแดน ในภารกิจด้านงานกงสุลเพื่อช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในพื้นที่ โดยคำนึงถึงทั้งการเคารพกฏหมายเวียดนามและภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตามกฏหมายไทยและกฏหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมา เมื่อเกิดเหตุกับเรือไทยในพื้นที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ ก็ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานความมั่นคงเวียดนามในพื้นที่เป็นอย่างดี และกงสุลใหญ่ฯ ได้ขอบคุณที่หน่วยงานต่างๆ ของเวียดนามในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทยด้วย