ข่าวและกิจกรรม : วันที่ 24 ตุลาคม 2562 กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมนายณัฐพล ณ สงขลา รองกงสุลใหญ่ และนายยุทธฤทธิ์ บุนนาค กงสุล ได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัท ซี.พี. เวียดนาม  News

ข่าวและกิจกรรม : วันที่ 24 ตุลาคม 2562 กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมนายณัฐพล ณ สงขลา รองกงสุลใหญ่ และนายยุทธฤทธิ์ บุนนาค กงสุล ได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัท ซี.พี. เวียดนาม

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมนายณัฐพล ณ สงขลา รองกงสุลใหญ่ และนายยุทธฤทธิ์ บุนนาค กงสุล ได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัท ซี.พี. เวียดนาม ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดด่งนาย โดยมีนายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ และกรรมการบริหารให้การต้อนรับ และได้ใช้โอกาสดังกล่าวเยี่ยมชมร้าน CP Fresh Mart ซึ่งเป็นร้านมินิมาร์ทที่จำหน่ายสินค้าสดและแปรรูปของบริษัท พร้อมอาหารอย่างครบวงจร

บริษัทซีพี ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในเวียดนามมากกว่า 25 ปี ในธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ การผลิตอาหารสัตว์ (Feed) การเลี้ยงปศุสัตว์ (Farm) และการแปรรูปอาหารเพื่อการบริโภค (Food) นอกจากนี้ ยังดำเนินธุรกิจด้านการบริการคือร้านอาหาร Chikita และ Wanchai ในนครโฮจิมินห์ด้วย บริษัทฯ มีจุดเด่นในการดำเนินกิจกรรม CSR และนโยบายการทำคุณประโยชน์แก่สังคมเวียดนาม และได้รับเหรียญเกียรติคุณแห่งชาติจากรัฐบาลเวียดนาม ด้านแรงงาน ชั้นตรี ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติบริษัทแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้เยี่ยมกิจการและรับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน Chikita อีกด้วย