ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้พบหารือและเยี่ยมคารวะนาย Cao Tien Dung ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย News

ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้พบหารือและเยี่ยมคารวะนาย Cao Tien Dung ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้พบหารือและเยี่ยมคารวะนาย Cao Tien Dung ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย โดยมีรองผู้อำนวยการกรมสัมพันธ์ต่างประเทศ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดฯ สมาคมมิตรภาพกับต่างประเทศของจังหวัด และประธานสมาคมชาวเวียดเกี่ยวไทย-ลาวจังหวัดด่งนายเข้าร่วมด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในลักษณะที่จะได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งเอกชนไทยได้ลงทุนในจังหวัดมากเป็นลำดับที่ 2 ในเวียดนาม มูลค่ากว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และภาคธุรกิจไทยได้มีส่วนตอบแทนคืนสู่สังคมเวียดนามในกิจกรรมหลายประการ การส่งเสริมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดด่งนายกับจังหวัดชลบุรี และลู่ทางความเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับจังหวัดไทยอื่นๆ และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างจังหวัดกับประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมและเข้าร่วมงานด้านวัฒนธรรมที่จัดโดยสมาคมมิตรภาพและสมาคมเวียดเกี่ยวไทย-ลาวในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และยินดีสนับสนุนต่อไป