ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่ฯ เยี่ยมเยียนชุมชนไทยเขต 7 นครโฮจิมินห์ และละแวกใกล้เคียง เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนไทยเข้มแข็ง News

ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่ฯ เยี่ยมเยียนชุมชนไทยเขต 7 นครโฮจิมินห์ และละแวกใกล้เคียง เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนไทยเข้มแข็ง

กงสุลใหญ่ฯ เยี่ยมเยียนชุมชนไทยเขต 7 นครโฮจิมินห์ และละแวกใกล้เคียง เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนไทยเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และนางวราภรณ์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พบปะเยี่ยมเยียนชุมชนไทยเขต 7 นครโฮจิมินห์ และละแวกใกล้เคียง ณ ร้านอาหาร "อบอร่อย" เพื่อทำความรู้จักคุ้นเคย และเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยได้เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และคำแนะนำในการดำรงชีวิตในเวียดนาม อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมขนไทยในต่างประเทศตามนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้บริการตอบคำถามด้านกงสุล ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ เผยแพร่คู่มือคนไทยในเวียดนาม และเชิญชวนคนไทยเข้าร่วมกิจกรรม "ชุมชนไทยสัมพันธ์วันพ่อแห่งชาติ 2562" ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดให้ทราบต่อไป