ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Ton Duc Thang และพบปะนักศึกษาไทย News

ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Ton Duc Thang และพบปะนักศึกษาไทย

กงสุลใหญ่เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Ton Duc Thang และพบปะนักศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Ton Duc Thang นครโฮจิมินห์ เขต 7 โดยมี Dr. Tran Trong Dao รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การให้ทุนแก่นักศึกษาไทย และการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ หรือความร่วมมือทางวิชาการรูปแบบอื่น เพื่อทำการสอนและวิจัยในสาขาต่างๆที่สนใจร่วมกัน เป็นต้น

มหาวิทยาลัย Ton Duc Thang ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีการบริหารจัดการแบบอิสระ (autonomous university) แห่งแรกในเวียดนาม ดำเนินงานโดย Vietnam General Confederation of Labour และได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเวียดนาม และติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก จากการจัดอันดับโดย Academic Ranking of World Universities ในปี 2562
ปัจจุบันมี 6 วิทยาเขต 16 คณะ 1 วิทยาลัย นักศึกษาประมาณ 24,000 คน มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษามากกว่า 150 แห่งทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เยี่ยมเยียนนักศึกษาไทย ซึ่งมีอยู่จำนวน 14 คน เพื่อรับทราบเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ หลักสูตรการเรียนการสอน การรับทุนการศึกษา และให้คำแนะนำปรึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในเวียดนาม รวมทั้งเชิญนักศึกษารับประทานอาหารค่ำ ร่วมกิจกรรมกงสุลใหญ่ฯ พบปะชุมชนไทยในเขต 7 นครโฮจิมินห์ และละแวกใกล้เคียงในวันเดียวกันด้วย