ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) นำโดยนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ อดีตเอกอัครราชทูตและที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศ  News

ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) นำโดยนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ อดีตเอกอัครราชทูตและที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) นำโดยนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ อดีตเอกอัครราชทูตและที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศ สำนักงาน EEC โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้นำคณะเข้าพบนาย Nguyen Quoc Khanh ผู้บริหารท่าเรือ Cat Lai ภายใต้การบริหารของ Saigon Newport Corporation (SNP) และดูงานที่ท่าเรือดังกล่าวซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเวียดนามตอนใต้ กับได้จัดการหารือระหว่างคณะกับภาคเอกชนไทยในพื้นที่ ได้แก่ ผู้แทนธนาคารกสิกรไทย ผู้แทนกลุ่มเซ็นทรัลเวียดนาม ณ สถานกงสุลใหญ่ รวมถึงจัดให้คณะไปเยี่ยมชมกิจการห้าง Big C ของกลุ่มเซ็นทรัลในนครโฮจิมินห์ อีกทั้งกงสุลใหญ่ฯ ยังได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะและผู้แทนภาคเอกชนด้วย สรุปผลการเยือนได้ดังนี้

1. EEC สนใจสานความร่วมมือกับท่าเรือ Cat Lai ผ่าน SNP ทางด้านการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าการผลิตและการท่องเที่ยวทางเรือสำราญ รวมถึงความร่วมมือเชิงเทคนิค โดยเฉพาะการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องยกและสิ่งอำนวยความสะดวกในท่าเรือ และยังสนใจจะร่วมมือกับ SNP ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมพิจารณาสนับสนุนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสานต่อความร่วมมือแบบ win-win ระหว่างสำนักงาน EEC กับ SNP ต่อไป

2. ระหว่างการหารือกับภาคเอกชนไทยในพื้นที่ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ไทยสามารถเรียนรู้จากเวียดนามเกี่ยวกับการวางระบบการบริหารการศึกษา โดยเฉพาะการสร้างบัณฑิตด้าน IT และอาชีวศึกษา โดยร่วมกับหน่วยงานเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์สำหรับการลงทุนจากต่างประเทศและอุตสาหกรรมไฮเทค ทั้งนี้ หัวหน้าคณะได้แสดงความสนใจเกี่ยวกับ Fintech และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงธุรกิจ ในเวียดนามด้วย