ธุรกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ : จังหวัดนินห์ถ่วน

จังหวัดนินห์ถ่วน

ข้อมูลทั่วไป

จังหวัดนินห์ถ่วนตั้งอยู่ในภาคกลางตอนใต้ของเวียดนาม ทิศเหนือมีพื้นที่ติดกับจังหวัดคั้นหว่า ทิศใต้มีติดกับจังหวัดบิ่นถ่วน ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเลิมด่ง และทิศตะวันตกติดกับทะเลตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด 3,360 ตารางกิโลเมตร มีหน่วยพื้นที่การบริหาร 7 หน่วย ได้แก่ 1 เมือง และ 6 อำเภอ โดยมีเมือง Phan Rang – Thap Cham เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัด มีระยะทางห่างจากนครโฮจิมินห์ 350 กิโลเมตร มีระยะห่างจากสนามบิน Cam Ranh 60 กิโลเมตร มีระยะทางห่างจากเมืองญาจาง 105 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากเมืองดาลัด 110 กิโลเมตร

ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน โดยทั่วไปมีลักษณะลมร้อน มีการระเหยที่รุนแรง มีอุณภูมิเฉลี่ยรายปีประมาณ 26 – 27 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 700 – 800 มิลลิลิตรต่อปี ในเมือง Phan Rang มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยมากกว่า 1,100 มิลลิลิตร และความชื้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 75 – 77 ต่อปี

เนื้อที่ทั้งหมด – 3,355.2 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรในปี 2559 – ประมาณ 601.4 แสนคน

ความหนาแน่นของจำนวนประชากร – 179 คน/ตารางกิโลเมตร

แรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป – ประมาณ 347,700 คน

GDRP ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 – 5,575.1 พันล้านด่ง (2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

โครงสร้าง GDRP – ภาคการค้าและบริการคิดเป็นร้อยละ 39.8 ภาคการเกษตร ประมง และการป่าไม้คิดเป็น  ร้อยละ 38.8 ภาคการค้าและบริการคิดเป็นร้อยละ 38.6 ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 21.4

รายได้ต่อหัว – 30.3 ล้านด่งต่อปี (ประมาณ 1,320 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี)

ภาคการค้าและบริการในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 – มีมูลค่า 2,335 พันล้านด่ง (ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

+ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 จังหวัดต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวน 1.265 ล้านคน (นักท่องเที่ยวต่างชาติ 42,000 คน) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 440 พันล้านด่ง (ประมาณ 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง ป่าไม้ ในปี 2559 – มีมูลค่า 1,765.8 พันล้านด่ง (ประมาณ 770 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างในปี 2559  - มีมูลค่า 1,126 พันล้านด่ง (ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

มูลค่าการส่งออกในปี 2559 – 80.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.4 เมื่อเทียบกับปี 2558 ในจำนวนนั้น เป็นการส่งออกมะม่วงหิมพานต์มูลค่ากว่า 43.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกอาหารทะเลกว่า 35.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โครงสร้างพื้นฐาน

1. การขนส่ง

มีทางหลวงหมายเลข 1A ตัดผ่านจังหวัด ทางหลวงแห่งชาติหมายเลข 27A ไปเมืองดาลัดและพื้นที่ราบสูงในเขตภาคกลาง ทางหลวงแห่งชาติหมายเลข 27B เชื่อมระหว่าง Ninh Son – ทางหลวงแห่งชาติ Cam Ranh นอกจากนี้ จังหวัดนินห์ถ่วนยังอยู่ใกล้กับสนามบิน Cam Ranh และท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ 1 ใน 10 ของเวียดนาม คือ ท่าเรือ Ba Ngoi นอกจากนี้ สามารถเดินทางมายังจังหวัดนินห์ถ่วนได้ทั้งทางเรือ รถไฟ รถยนต์ และเครื่องบิน

2. ระบบชลประทาน

มีระบบชลประทานขนาดใหญ่ มีโครงการด้านชลประทานขนาดใหญ่จำนวน 14 โครงการ มีการสำรองน้ำมากถึง 127 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับการทำเกษตรกรรมและการใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชน

3. แหล่งน้ำ

ปัจจุบันมีโรงงานบำบัดน้ำเสีย 4 แห่ง มีกำลังการผลิต 90,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ได้แก่ โรงงานบำบัดน้ำเสีย Thap Cham โรงงานบำบัดน้ำเสีย Tan Son – Ninh Son โรงงานบำบัดน้ำเสีย Phuc Dan – Ninh Phuoc และโรงงานบำบัดน้ำเสีย Ca Na – Phuoc Nam

4. แหล่งพลังงานไฟฟ้า

ทุกอำเภอสามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าได้โดยสะดวกและสามารถตอบสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนมากกว่าร้อยละ 95 ปัจจุบัน กำลังเร่งพัฒนาระบบไฟฟ้าทันสมัยเพื่อป้อนให้กับนิคมอุตสาหกรรม     แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่เศรษฐกิจหลักของจังหวัด

ศักยภาพของจังหวัดนินห์ถ่วน

จังหวัดนินห์ถ่วนมีพื้นที่ติดกับทะเลจีนใต้ ซึ่งมีชายหาดยาวกว่า 105 กิโลเมตร เป็นแหล่งการทำประมงของจังหวัด และมีสายพันธุ์สัตว์ทะเลมากกว่า 500 ชนิด นอกจากนี้ มีระบบชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ อุดมไปด้วยปะการังที่มีมากกว่า 120 ชนิด มีเต่าทะเลจำนวนมาก ภูมิภาคทางชายฝั่งทะเลมีทั้งอ่าวและทะเลสาบ มีการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อีกทั้ง มุ่งเน้นการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและกุ้งอีกด้วย

จังหวัดมีแหล่งทรัพยากรณ์แร่ธาตุโลหะในภูมิภาคชายฝั่งทะเล ได้แก่ ทังสเตน โมลับดีนัม ดีบุก ไททัน ประมาณ 800 ล้านตัน  แร่ธาตุอโลหะ ได้แก่ แร่ควอตซ์ (glass-led sand porcelain-led clay) และมีวัตถุดิบในการผลิตวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย หินแกรนิตประมาณ 850 ล้านลูกบาศก์เมตร หินปูนประมาณ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร มีหินปูนปะการังกระจุกตัวอยู่ในเขตชายฝั่งทะเลประมาณ 2.5 ล้านตัน

นอกจากนั้น การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์ยังได้รับความนิยมจากนักลงทุนต่างประเทศ นับถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในจังหวัด 8 โครงการ กำลังในการผลิตไฟฟ้ารวม 514 MW และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 3 โครงการ โดยจังหวัดได้วางแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน แบ่งเป็นพลังงานลม 1,429 MW และพลังงานแสงอาทิตย์ 4,848 MW ภายในปี 2573 รายงานของ World Bank เกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนพลังงานทดแทนชี้ให้เห็นว่า จังหวัดนินห์ถ่วนมีพลังงานลมเฉลี่ย 7.5 เมตร/วินาที และแสงแดด 7.7 ชั่วโมง/วัน

การลงทุน

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 จังหวัดมีการซื้อขายหุ้น 4 ครั้ง มูลค่า 35,000 ดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อนับถึงเดือนกันยายน 2560 จังหวัดมีโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติทั้งหมด 37 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 1,036.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นลำดับที่ 34 ของประเทศ

เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดจนถึงปี 2563

  1. GDP เติบโตขึ้นร้อยละ 19-20 / ปี
  2. GDP ต่อหัวมีมูลค่า 2,800 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี
  3. โครงสร้าง GDP แบ่งเป็น

+ ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 52

+ ภาคการเกษตร ประมง และป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 20

+ ภาคการบริการ คิดเป็นร้อยละ 28

  1. เร่งดึงดูดและพัฒนาโครงการลงทุนพลังงานทดแทน
  2. เร่งพัฒนาภาคการท่องเที่ยว
  3. เร่งดึงดูดโครงการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  4. เร่งพัฒนาแรงงานฝีมือของจังหวัด
  5. เร่งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ เครือข่ายคมนาคมขนส่ง / ระบบน้ำประปา / ระบบไฟฟ้า / ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการที่จังหวัดกำลังเรียกร้องให้นักลงทุนเข้ามาลงทุน

ที่

ชื่อโครงการ

สถานที่

กำลังการผลิต / พื้นที่

มูลค่าการลงทุน (พันล้านด่ง)

A

โครงการด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

1

ศูนย์การค้าและสำนักงาน

อำเภอเมือง

0.12 เฮกตาร์

45

2

ซุปเปอร์มาเก็ต

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

0.5 – 27 เฮกตาร์

แล้วแต่โครงการลงทุน

3

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Phuoc Binh

อำเภอ Bac Ai

แล้วแต่นักลงทุน

50

4

สถานที่ท่องเที่ยว Mui Dinh

อำเภอ Thuan Nam

700 เฮกตาร์

2,000

5

สถานที่ท่องเที่ยว Con Cat Nam Cuong

อำเภอ Ninh Phuoc

แล้วแต่นักลงทุน

200

6

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Sung Trau

อำเภอ Thuan Bac

50 เฮกตาร์

80 – 100

7

โรงงานผลิตน้ำแร่จากแหล่งท่องเที่ยว

อำเภอ Thuan Nam

5 เฮกตาร์

150

8

สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตก Kien Kien

อำเภอ Thuan Bac

100   เฮกตาร์

150-200

9

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ำตก Chapor

อำเภอ Bac Ai

40 เฮกตาร์

200

10

ห้างสรรพสินค้า Ninh Son

อำเภอ Ninh Son

3 เฮกตาร์

30 – 50

11

ศูนย์การค้า

อำเภอเมือง

20 เฮกตาร์

150-200

12

ซุปเปอร์มาเก็ตอาหารทะเล

อำเภอ Thuan Bac

2 เฮกตาร์

20

13

โรงแรมขนาดใหญ่

อำเภอเมือง

20 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

14

สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตก Tien

อำเภอ Thuan Bac

20 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

15

สถานที่ท่องเที่ยวอุทธยานแห่งชาติ Nui Chua

อำเภอ Ninh Hai

251 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

16

สถานที่ท่องเที่ยว Khan Hai

-

5 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

17

สถานที่ท่องเที่ยวริมชายหาด Bai Hom

อำเภอ Ninh Hai

50 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

18

สถานที่ท่องเที่ยวริมชายหาด Suoi Sau

อำเภอ Ninh Hai

50 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

19

สถานที่ท่องเที่ยวริมชายหาด Rang San Ho

อำเภอ Ninh Hai

50 – 60 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

20

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Raglay

อำเภอ Bac Ai

100 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

21

สถานที่ท่องเที่ยว Nam Cuong

อำเภอ Ninh Phuoc

700 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

22

สถานที่ท่องเที่ยวแนวผจญภัย Mui Dinh

อำเภอ Ninh Phuoc

700 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

23

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Thai An

อำเภอ Ninh Hai

50 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

24

สถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศ

Dong Duong

อำเภอ Ninh Hai

4.5 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

25

สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตก Sa Kai

อำเภอ Ninh Son

60 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

B

โครงการอสังหาริมทรัพย์

1

โครงการอสังหาริมทรัพย์ Vinh Hy

อำเภอ Ninh Hai

30 เฮกตาร์

170

2

โครงการอสังหาริมทรัพย์ Phuoc Dinh

อำเภอ Thuan Nam

560 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

3

โครงการอสังหาริมทรัพย์

Dong Nam 1

อำเภอเมือง

30 เฮกตาร์

300

4

โครงการอสังหาริมทรัพย์

Dong Nam 2

อำเภอเมือง

67 เฮกตาร์

500

5

โครงการอสังหาริมทรัพย์ Khanh Hai

อำเภอ Ninh Hai

25 เฮกตาร์

150

6

โครงการอสังหาริมทรัพย์ Thanh Hai

อำเภอ Ninh Hai

100 เฮกตาร์

560

7

โครงการอสังหาริมทรัพย์ริมแม่น้ำ Dinh

บริเวณแม่น้ำ Dinh

830 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

8

โครงการอสังหาริมทรัพย์บริเวณทิศใต้เขื่อน Nam

บริเวณทิศใต้เขื่อน Nam

43 เฮกตาร์

500

9

โครงการอสังหาริมทรัพย์ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมือง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมือง

550 เฮกตาร์

1,500

10

เขตย่อยอุตสาหกรรม Phuoc Thang

อำเภอ Bac Ai

50 เฮกตาร์

60

11

นิคมอุตสาหกรรม Hieu Thien

อำเภอ Thuan Nam

300 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

12

เขตย่อยอุตสาหกรรม Suoi Da

อำเภอ Thuan Bac

71 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

13

เขตย่อยอุตสาหกรรม Quang Son

อำเภอ Ninh Son

70 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

14

นิคมอุตสาหกรรม Phuoc Nam II

อำเภอ Thuan Nam

200 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

15

เขตนิคมอุตสาหกรรม Tri Hai

อำเภอ Ninh Hai

30 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

C

โครงการอุตสาหกรรม

1

โครงการผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ Diesel

อำเภอ Thuan Bac

2.5 เฮกตาร์

43

2

โรงงานผลิตพัดลมไฟฟ้า

นิคมอุตสาหกรรม Phuoc Nam

10 เฮกตาร์

1,200

3

โรงงานผลิตแผง Solar Cell

นิคมอุตสาหกรรม Phuoc Nam

10 เฮกตาร์

200

4

โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

นิคมอุตสาหกรรม Phuoc Nam

2 เฮกตาร์

100 - 200

5

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทำการเกษตร

นิคมอุตสาหกรรม Phuoc Nam

2 เฮกตาร์

100 – 200

6

โรงงานผลิต/ซ่อมแซมเรือ

นิคมอุตสาหกรรม Ca Na

5 – 7 เฮกตาร์

30

7

โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เขตย่อยอุตสาหกรรม Thanh Hai

2   เฮกตาร์

100 – 200

8

โรงงานผลิตใยผ้าชนิดต่างๆ

นิคมอุตสาหกรรม Phuoc Nam

2 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

9

โรงงานแปรรูปไวน์และผลิตภัณฑ์จากองุ่น

นิคมอุตสาหกรรม Phuoc Nam หรือนิคมอุตสาหกรรม Du Long

4 เฮกตาร์

20 – 30

10

โรงงานผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานพลังงานไฟฟ้าทดแทน

นิคมอุตสาหกรรม Phuoc Nam หรือนิคมอุตสาหกรรม Du Long

5 เฮกตาร์

400 – 500

D

โครงการการเกษตร ประมง และป่าไม้

1

โรงงานบำบัดน้ำเสีย

อำเภอ Ninh Son

2 เฮกตาร์

15-20

2

โรงงานน้ำสะอาด

อำเภอ Thuan Nam

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

3

ตลาดการเกษตร

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

2-3 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

4

เขตย่อยอุตสาหกรรมเพื่อการแปรรูปอาหารทะเล

อำเภอ Thuan Nam

17 เฮกตาร์

80

5

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นสูง

อำเภอ Thuan Nam

50 เฮกตาร์

100

6

โรงงานแปรรูปอาหารเพื่อการปศุสัตว์

อำเภอ Thuan Bac

50 – 300 เฮกตาร์

50

7

ฟาร์มเลี้ยงวัวนม/วัวเนื้อขั้นสูง

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

100 – 300 เฮกตาร์

500

8

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบสะเดา

อำเภอ Thuan Nam

2.6 เฮกตาร์

160

9

ฟาร์มปลูกพืชปลอดสารพิษ

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

10 – 50 เฮกตาร์

10  - 50

10

โรงงานแปรรูปผลไม้ขั้นสูง

อำเภอ Ninh Son

600 เฮกตาร์

200

11

นิคมอุตสาหกรรมการเกษตรขั้นสูง

อำเภอ Bac Ai

100 – 200 เฮกตาร์

1,000 – 1,500

E

โครงการด้านการแพทย์/การศึกษา

1

โรงเรียนอาชีวะมาตรฐานนานาชาติ

อำเภอเมือง

3 เฮกตาร์

120

2

โรงเรียนอนุบาลมาตรฐานนานาชาติ

อำเภอเมือง

3 – 4 เฮกตาร์

120

3

โรงเรียนประถมศึกษามาตรฐานนานาชาติ

อำเภอเมือง

4 – 6 เฮกตาร์

160

4

มหาวิทยาลัยมาตรฐานนานาชาติ

อำเภอเมือง

6 เฮกตาร์

250

F

พลังงานทดแทน

1

โรงไฟฟ้าพลังงานลม Phuoc Dan

อำเภอ Ninh Phuoc

8   เฮกตาร์

1,300

2

โรงไฟฟ้าพลังงานลมต่างๆ

อำเภอ Thuan Bac

320   เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน/แล้วแต่โครงการ