ธุรกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ : จังหวัดบิ่งถ่วน

จังหวัดบิ่งถ่วน

ข้อมูลทั่วไป

จังหวัดบิ่งถ่วน หนึ่งในจังหวัดภาคกลางตอนล่างที่สำคัญของเวียดนาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายหาดที่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศเวียดนาม เนื่องจากดินแดนแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจาม (Cham) หนึ่งในอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบัน จังหวัดประกอบไปด้วย 10 อำเภอ โดยมีเมืองมุยเน่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

จังหวัดบิ่งถ่วนมีอาณาเขตติดกับจังหวัดเลิมด่ง และจังหวัดนินห์ถ่วนทางทิศเหนือ ติดกับจังหวัดด่งนายและจังหวัดบ่าเหรี่ยะ-หวุงเต่าทางทิศตะวันตก และอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ประมาณ 200 กิโลเมตร อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 26 – 27 องศาเซลเซียส และมีแสงแดดเฉลี่ย 2,459 ชั่วโมง/ปี จึงทำให้ปัจจุบัน รัฐบาลวางแผนให้จังหวัดบิ่งถ่วนจึงเป็นแหล่งลงทุน/ศูนย์กลางทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่สำคัญของประเทศ

เนื้อที่ทั้งหมด – 7,944 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรในปี 2559 – ประมาณ 1.222 ล้านคน

ความหนาแน่นของจำนวนประชากร – 154 คน/ตารางกิโลเมตร

แรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป – ประมาณ 716,000 คน

GDRP ในปี 2559 – เติบโตขึ้นร้อยละ 7.42 เมื่อเทียบกับปี 2558

รายได้ต่อหัว – 40.3 ล้านด่งต่อปี (ประมาณ 1,760 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี)

ภาคการค้าและบริการในปี 2559 – เติบโตขึ้นร้อยละ 7.1 คิดเป็นร้อยละ 40.3 ของ GDP

+ การค้าปลีกในจังหวัดมีมูลค่า 27,792 พันล้านด่ง (12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5              ภาคการท่องเที่ยวมีรายได้ 13,718 พันล้านด่ง (5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 4.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับปี 2558

+ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 การค้าปลีกในจังหวัดมีมูลค่า 14,786 พันล้านด่ง (6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ภาคท่องเที่ยวมีรายได้ 7,321 (3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.25 มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 2.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.67 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง ป่าไม้ ในปี 2559 – เติบโตขึ้นร้อยละ 0.17 คิดเป็นร้อยละ 29.3 ของโครงสร้าง GDP

ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างในปี 2559  - เติบโตขึ้นร้อยละ 7.59 คิดเป็นร้อยละ 30.4 ของ GDP

+ ผลผลิตอุตสาหกรรมมีมูลค่า 24,348.7 พันล้านด่ง (ประมาณ 10.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยอุตสาหกรรมการแปรรูปมีมูลค่ามากที่สุดประมาณ 14,547.3 พันล้านด่ง (7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

+ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ผลผลิตอุตสาหกรรมมีมูลค่า 11,307.4 พันล้านด่ง (ประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.13 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

+ ปัจจุบัน จังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 9 แห่ง พื้นที่ทั้งหมด 3,235.02 เฮกตาร์ ค่าเช่าที่ดินเฉลี่ย 25 ดอลลาร์สหรัฐ / 1 ตรม.

มูลค่าการส่งออกในปี 2559 – 353 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับปี 2558 ในจำนวนนั้น  การส่งออกอาหารทะเลมีมูลค่า 134.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องแต่งกายและสิ่งทอมีมูลค่า 143 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสินค้าเกษตรมีมูลค่า 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

+ การส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 มีมูลค่า 170.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.96 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

มูลค่าการนำเข้าในปี 2559 – 244 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.1 เมื่อเทียบกับปี 2558

+ การนำเข้าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 มีมูลค่า 440.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.27 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

ศักยภาพของจังหวัดบิ่งถ่วน

จังหวัดบิ่งถ่วนมีเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด โดยมีทางหลวงหมายเลข 1A หมายเลข 55 และหมายเลข 28 ทำให้การสัญจรไปมากับจังหวัดอื่นๆ โดยรอบได้สะดวก มีเส้นทางรถไฟ    นครโฮจิมินห์ – อำเภอเมืองฟานเที้ยต โดยเฉพาะ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการขนถ่ายสินค้า นอกจากนั้น สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณะสุข อาทิ ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาได้รับการพัฒนาแล้ว ปัจจุบัน นักลงทุนหลายรายเริ่มลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำ

จังหวัดบิ่งถ่วนถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดของเวียดนาม โดยมีชายหาดที่มีความยาวรวมกว่า 192 กิโลเมตร มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม อาทิ ทะเลทรายมุยเน่ หมู่บ้านชาวจาม หมู่บ้านชาวประมง ตลอดจนสนามกอล์ฟระดับ 5 ดาวและสถานที่พักผ่อนตากอากาศ ปัจจุบัน จังหวัดมีโรงแรมกว่า 112 แห่ง สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 ในทุกๆ ปี ทำให้เป็นโอกาสอันดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว

นอกจากการท่องเที่ยวแล้ว ภาคเกษตรกรรม การประมง และป่าไม้ของจังหวัดบิ่งถ่วนยังมีศักภาพที่รอคอยการพัฒนาอีกมาย มีพื้นที่ทำการประมงกว่า 52,000 ตรม. และยังสามารถทำการประมงบริเวณนอกชายฝั่งทะเลได้อีกด้วย การทำเกษตรกรรมมีพื้นที่กว่า 260,000 เฮกตาร์ ซึ่งผลไม้ที่ปลูกในจังหวัดได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ (ออสเตรเลีย จีน และญี่ปุ่น) ได้แก่ แก้วมังกร

ในภาคอุตสาหกรรม จังหวัดบิ่งถ่วนมีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาด ควบคู่ไปกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมการแปรรูป อัตราการเติบโตเฉลี่ยของภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 15 ต่อปี นอกจากนั้น การทำเหมืองแร่ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากจังหวัดบิ่งถ่วนมีทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ทราย หินแกรนิต อิฐ และน้ำแร่ธรรมชาติเป็นจำนวนมาก

การลงทุน

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 จังหวัดสามารถดึงดูดโครงการลงทุนได้ 5 โครงการ มูลค่า 10.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  มีการเพิ่มเงินลงทุนใน 3 โครงการ มูลค่า 10.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการซื้อหุ้น 9 ครั้ง มูลค่า 6.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมยอดเงินลงทุนจากต่างประเทศ 24.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อนับถีงเดือนกันยายน 2560 จังหวัดมีโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติทั้งหมด 135 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 3,564 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นลำดับที่ 22 ของประเทศ

เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดจนถึงปี 2563

จังหวัดตั้งเป้าหมายพัฒนาให้เป็นจังหวัดแห่งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวที่ทันสมัยระดับนานาชาติ

  1. GDRP เติบโตขึ้นร้อยละ 12-12.8 / ปี
  2. GDRP ต่อหัวมีมูลค่า 2,800 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี
  3. โครงสร้าง GDP แบ่งเป็น

+ ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 44.72

+ ภาคการบริการ คิดเป็นร้อยละ 44.45

+ ภาคการเกษตร ประมง และป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 7.89

  1. การส่งออกมีมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  2. สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมสามารถเชื่อมต่อได้ทุกหนแห่งในจังหวัด

โครงการที่จังหวัดกำลังเรียกร้องให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในช่วงปี 2560 - 2563

ลำดับ

ชื่อโครงการ

สถานที่

ขนาด (เฮกตาร์)

เงินลงทุน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

 
 

A

โครงการการท่องเที่ยว

 

 

 

 

1

สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตก Bung Thi – Ta Cu

อำเภอ Ham Thuan Nam

310

50

 

2

สถานที่ท่องเที่ยว Ho Ham – Thuan Da Mi

อำเภอ Ham Thuan Bac

330

42-200

 

3

สถานที่ท่องเที่ยว Ho Song Dao

อำเภอ Ham Thuan Nam

250

10

 

4

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Thac Ba

Khu du lịch sinh thái Thác Bà

อำเภอ Thanh Linh

250

45

 

5

สถานที่ท่องเที่ยวรอบทะเล Hoa Thang – Hoa Phu

อำเภอ Bac Binh

439

70

 

6

สถานที่ท่องเที่ยว Bau Trang

อำเภอ Bac Binh

547

80

 

7

ศูนย์การท่องเที่ยว-การค้า-และยริการบริเวณทางหลวงหมายเลข 55 – DT719

อำเภอ Bac Binh

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

8

เรือความเร็วสูงอำเภอเมือง ฟานเที้ยต – อำเภอ Phu Quy

อำเภอเมือง ฟานเที้ยต – อำเภอ Phu Quy

250-280 คน/ลำ

3

 

9

โครงการสถานพยาบาลชั้นสูง

อำเภอเมืองฟานเที้ยต

แล้วแต่นักลงทุน

3-5

 

B

โครงการอุตสาหกรรม

 

 

 

 

1

โรงงานผลิตวัสดุภัณฑ์

นิคมอุตสาหกรรม Ham Kiem

แล้วแต่นักลงทุน

3-5

 

2

โรงงานแปรรูปปศุสัตว์

นิคมอุตสาหกรรม Ham Kiem

2,000 ตัน/ปี

5-10

 

3

โรงงานแปรรูปน้ำผลไม้

นิคมอุตสาหกรรม ฟานเที้ยต 2

1,000 ตัน/ปี

8-10

 

4

โรงงานแปรรูปเกลือ

นิคมอุตสาหกรรม Tuy Phong

แล้วแต่นักลงทุน

3-5

 

5

โรงงานแปรรูปสาหร่าย

นิคมอุตสาหกรรม Tuy Phong

แล้วแต่นักลงทุน

3-5

 

6

โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

นิคมอุตสาหกรรม Ham Kiem

10,000 ตัน/ปี

5-10

 

7

โรงงานผลิตยาง

นิคมอุตสาหกรรม Ham Kiem

10,000 ตัน/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

8

โรงงานแปรรูปแก้วมังกร

นิคมอุตสาหกรรม Ham Kiem

10,000 ตัน/ปี

10

 

9

โรงงานแปรรูปอาหาร

นิคมอุตสาหกรรม Ham Kiem

แล้วแต่นักลงทุน

15-30

 

10

โรงงานแปรรูปอาหารเพื่อการปศุสัตว์

นิคมอุตาหกรรม Tan Duc

แล้วแต่นักลงทุน

8-10

 

11

โรงงานผลิตเบียร์

นิคมอุตสาหกรรม Ham Kiem

100 ล้านลิตร/ปี

10-20

 

12

โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

นิคมอุตสาหกรรม Ham Kiem

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

13

โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

นิคมอุตสาหกรรม Ham Kiem

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

14

โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

แล้วแต่นักลงทุน

5-10

 

15

โรงงานผลิตเครื่องมือทางการเกษตร

นิคมอุตสาหกรรม Ham Kiem

5,000 เครื่อง/ปี

10-15

 

16

โรงงานผลิตเครื่องมือทางการประมง

นิคมอุตสาหกรรม Tuy Phong

แล้วแต่นักลงทุน

3-5

 

17

โรงงานผลิตสารเคมี

นิคมอุตสาหกรรม Song Binh

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

18

โรงงานผลิตอุปกรณ์การก่อสร้าง

เขตย่อยอุตสาหกรรม Thang Hai

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงุทน

 

19

โรงงานผลิตเครื่องหนัง/เสื้อผ้าเพื่อการส่งออก

นิคมอุตสาหกรรม Ham Kiem

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

20

โรงงานไฟฟ้าพลังงานลม Son My

อำเภอ Ham Tan

4.000 MW

แล้วแต่นักลงทุน

 

21

โรงงานไฟฟ้าพลังงานต่างๆ

อำเภอต่างๆ

500-3.000 MW

แล้วแต่นักลงทุน

 

22

โรงงานไฟฟ้าพลังงานทางเลือก

อำเภอ Tuy Phong

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

23

โรงงานแปรรูปแก๊ส

นิคมอุตสาหกรรม Son My

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

24

โรงงานผลิตและแปรรูปอลูมิเนียม

นิคมอุตสาหกรรม Ham Kiem

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

25

โรงงานผลิตเส้นผ้า Composite

อำเภอ Tuy Phong

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

26

โรงงานผลิตเกลือ

นิคมอุตสาหกรรม Tuy Phong

แล้วแต่นักลงทุน

3-5

 

27

โรงงานแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

อำเภอ Duc Linh

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

28

โรงงานผลิตน้ำผลไม้

นิคมอุตสาหกรรม Ham Kiem

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

29

โรงงานผลิตและแปรรูปอาหารทะเลขั้นสูง

นิคมอุตสาหกรรม ฟานเที้ยต 2

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

30

โรงงานแปรรูปยาง

อำเภอ Duc Linh

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

31

โรงงานแปรรูปน้ำผลไม้แก้วมังกร

นิคมอุตสาหกรรม Ham Kiem / ฟานเที้ยต

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

C

โครงการการเกษตร – ประมง – ป่าไม้

 

 

 

 

1

ฟาร์มเลี้ยงวัวโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

อำเภอ Ham Thuan Bac

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

2

โครงการปลูกป่าเพื่ออุตสาหกรรม

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

3

โครงการพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำ

อำเภอ Tuy Phong

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

4

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

อำเภอ Tuy Phong

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

5

โครงการพัฒนาการจับปลา

อำเภอ Tuy Phong

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

6

โครงการแปรรูปน้ำหวาน

อำเภอ Tuy Phong

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

7

โครงการการเกษตรขั้นสูงต่างๆ

อำเภอ Ham Thuan Bac

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน