ธุรกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ : นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City)

 

นครโฮจิมินห์

ข้อมูลทั่วไป

นครโฮจิมินห์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามมีสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการขนส่งทางถนน, นำทาง, รถไฟ, การบินมีบทบาทสำคัญของศูนย์กลางสำหรับการค้า, การท่องเที่ยว กิจกรรมทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ในตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้อีกด้วยตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำ Gon ห่างจากทะเลตะวันออก 60 กิโลเมตรและ 1,760 กิโลเมตรจากทางทิศใต้ของกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ตั้งอยู่ในใจกลางของตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ในภูมิภาค นอกจากนี้ในนครโฮจิมินห์ยังมีความหลากหลายของเขตอุตสาหกรรมที่ทันสมัย และเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจที่สุดสำหรับนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่ดี ส่งผลให้นครโฮจิมินห์กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของประเทศเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงมีสนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat สถานีรถไฟไซ่ง่อนและสถานีรถบัสตะวันออกเฉียงใต้

เนื้อที่ทั้งหมด – 2,095 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรในปี พ.ศ. 25598,426.1พันคน

ผลการประชุมสภาคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 รายงานว่านครมี GRDP ร้อยละ 8.3 ในปี 2561 และมีสัดส่วนการเติบโตจากการลงทุนในนครร้อยละ 35 ดึงดูดการลงทุนได้ 7.07 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในปี 2562 คาดว่า GDRP จะเติบโตร้อยละ 8.3-8.5  และมีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นร้อยละ 36 และตั้งเป้าเก็บรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 17.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.98 จากรายได้ในปีนี้ โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับปัญหาด้านการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าในโครงการการพัฒนา การก่อสร้างวงแวนรอบนอก โครงการเมืองอัฉริยะ การปฏิรูประบบราชการอิเล็กโทรนิกส์ และการพัฒนาโครงการ Thu Tiem เมืองใหม่ ซึ่งเป็นความท้าทายของนคร

GRDP ในปี 25615.78 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับปี 2560 ในจำนวนนั้น เป็นภาคการบริการและการท่องเที่ยวร้อยละ 62.4 ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างร้อยละ 22.9 ภาคการเกษตรร้อยละ 0.7 และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 14.1

 การท่องเที่ยว – โฮจิมินห์เป็นเมืองแห่งพิพิธภัณฑ์ มีพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์มากมาย พิพธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดคือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนามที่มีวัตถุโบราณ 30,000 ชิ้น อีกทั้งยังมีอุโมงค์ใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย ในปี 2561 นครโฮจิมินห์มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 7.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.38 เมื่อเทียบกับปี 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม 29 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.07 เมื่อเทียบกับปี 2560 นครโฮจิมินห์มีรายได้จากภาคการท่องเที่ยว 140 ล้านล้านด่ง (6.08 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.55 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยนักท่องเที่ยวในปัจจุบันมักมาท่องเที่ยวเชิง MICE (Meetings, Incentive, Exhibitions, Conference) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) และท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomical Tourism) โดยได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวเหล่านั้นผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ยูทูป เฟสบุ๊ค บทความที่เขียนโดยนักท่องเที่ยวอื่นๆ เป็นต้น

การเกษตร ป่าไม้และการประมง–ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทค่อนข้างน้อย แต่ก็มีการเพาะปลูก พืชผลการเกษตรอยู่บ้าง อาทิ ข้าว พืชผัก ถั่ว รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร โคนม และการจับสัตว์น้ำ ทั้งนี้ มูลค่าการผลิตทั้งหมดของเกษตรกรรม ป่าไม้และการประมงในปี 2561 มีมูลค่า 20.97 ล้านล้านด่ง (912 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับปี 2560

โครงสร้างด้านการคมนาคม –ระบบถนนในนครโฮจิมินห์กำลังหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากร ทำให้ถนนไม่สามารถรองรับจำนวนประชากรได้ จึงมีการพัฒนาโครงการมากมาย หากเมือโครงการแล้วเสร็จ จะทำให้นครโฮจิมินห์เชื่อมต่อกับเขตเศรษฐกิจที่สำคัญได้หลายแห่ง นครโฮจิมินห์ยังมีรถไฟที่เป็นจุดพักสายจากทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีท่าเทียบเรือโดยสารเดินทะเล 3 ท่า และท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าตลอดแม่น้ำไซ่งอนทั้งขนาดเล็กและใหญ่รวมกว่าอีก 31 ท่าทั้งนี้ เวียดนามมีสายการเดินเรือแห่งชาติ Vietnam National Shipping Lines (Vinalines) เป็นรัฐวิสาหกิจที่พัฒนาโครงการก่อสร้างท่าเรือต่างๆ ด้วย อีกทั้งยังมีสนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat ซึ่งขณะนี้เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามและยังเป็นหนึ่งในสนามบินระหว่างประเทศที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกำลังการให้บริการผู้โดยสารได้ประมาณเจ็ดล้านคนต่อปี

 

รายได้จากการนำเข้าและส่งออกในปี 2560

 • รายได้จากการส่งออกมีมูลค่า 3.82 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2560
  • ถ้าไม่รวมมูลค่าส่งออกน้ำมันดิบ นครโฮจิมินห์มีรายได้จากการส่งออกสินค้า 3.58 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับปี 2560
 • รายได้จากการนำเข้ามีมูลค่า 4.74 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับปี 2560

 

การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (FDI)

ในปี 2561 นครโฮจิมินห์มีรายได้จากการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (FDI) มูลค่า 7.39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับปี 2560 ในจำนวนนั้นเป็น

 • โครงการลงทุนใหม่ 1,029 โครงการ มูลค่า 784.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด ได้แก่ เกาหลีใต้ ร้อยละ 26.3 สิงคโปร์ ร้อยละ 22.2 ญี่ปุ่น ร้อยละ 12.5
  นอร์เวย์ ร้อยละ 9 และฮ่องกง ร้อยละ 6
 • โครงการที่เพิ่มเงินลงทุน 236 โครงการ มูลค่า 736.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายการซื้อขาย / โอนหุ้น 3,163 รายการ มูลค่า 5.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การลงทุนจากภายในประเทศ

 • ในปี 2561 นครโฮจิมินห์มีธุรกิจในระบบทั้งหมด 3.71 แสนธุรกิจ มูลค่าการลงทุน 973.65 ล้านล้านดง (4.23 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในจำนวนนั้นเป็นโครงการลงทุนใหม่ 444,126 โครงการ มูลค่าการลงทุน 537.15 ล้านล้านด่ง (2.33 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยเขตที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ เขต 1 ร้อยละ 9.6 เขต Tan Binh ร้อยละ 7.5 เขต Binh Thanh ร้อยละ 7.4 เขต Go Vap ร้อยละ 6.7 และเขต Binh Tan ร้อยละ 6.5

การลงทุนของไทย

ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 61 ไทยมีโครงการลงทุนในนครโฮจิมินห์จำนวน 195 โครงการ มีมูลค่าการลงทุน 358 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นอันดับที่ 12 จาก 100 ประเทศที่มาลงทุนในนคร ส่วนมูลค่าการค้าระหว่างไทยและเวียดนามในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 มีมูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560

 

ทรัพยากร

ทรัพยากรพื้นดิน

 • ดินที่มีกรดเฉลี่ยจำนวน 27.5% สำหรับการพัฒนาไร่นา อ้อย และสับปะรด
 • ดินที่เกิดใหม่ซึ่งมีการปนเปื้อนจากรดน้อยหรือไม่มีเลยมีจำนวน 12.6 % ของการเพาะปลูกไร่นา
 • ดินสีเทามีจำนวน 19.3% ของพื้นที่ทั้งหมด เหมาะสำหรับการพัฒนาต้นไม้ พืชระยะสั้น และผัก
 • ดินเค็ม ส่วนมากพบที่เขต Can Gio มีจำนวน 12.2% ของพื้นที่ทั้งหมด เหมาะสำหรับการปลูกป่าโดยเฉพาะป่าชายเลน
 • ดินแดงและดินเหลือง ส่วนมากพบในเขต Cu Chi และ Thu Duc มีจำนวน 1.5% ของพื้นที่ทั้งหมด เหมาะสำหรับการก่อสร้าง
 • ทรายและทรายทะเลมีจำนวน 3.2% ของพื้นที่ทั้งหมด
 • อื่นๆ จำนวน 23.7%

ทรัพยากรน้ำ

 • แม่น้ำด่งนายมีต้นสายมาจากเขต Lang Biang Plateau มีบริเวณอ่างเก็บน้ำจำนวน 45,000 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนน้ำทั้งหมด 38.6 พันล้านลูกบาศก์เมตรไหลสู่นครโฮจิมินห์
 • แม่น้ำไซง่อนมีต้นสายมาจาก Hon Quan และไหลผ่าน Thu Dau Mot City ข้ามนครโฮจิมินห์ด้วยความยาว 80 กิโลเมตร
 • Nha Be มีต้นสายมาจากแม่น้ำด่งนายและไซง่อน ไหลผ่านทะเลตะวันออก
 • มีท่าเรือทางทะเล 7 แห่ง และท่าเรือทางแม่น้ำอีก 3 แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ

 • ดินเหนียว
 • ทราย
 • กรวด
 • วัตถุดิบสำหรับการทำเซรามิค
 • วัตถุดิบสำหรับการก่อสร้าง
 • เชื้อเพลิง

 

โครงการหลักที่สำคัญ

 - โครงการทางด่วน Dau Giay 

ทางพิเศษสายนี้เชื่อมโยงกับโฮจิมินห์และจังหวัดด่งนายการก่อสร้างเริ่มต้นในวันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 มีช่องจราจร 4-8 ช่องและระยะยาว 55.7 กิโลเมตร โครงการนี้เป็นการลงทุนโดยVietnam Express Serviceโดยมีเงินลงทุน 18,884 ล้านเวียดนามด่ง จากกองทุนพัฒนาอย่างเป็นทางการซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียและธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น

- โครงการเดอะเมโทรโฮจิมินห์

โครงการเครือข่ายขนส่งมวลชนได้รับการเสนอครั้งแรกในปีพ.ศ.2554 เป็นส่วนหนึ่งของแผนเครือข่ายการขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียงโดยมีจุดประสงค์ในการหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดอย่างรุนแรง โดยเฉพาะการคมนาคมของประชาชนโดยรถไฟใต้ดินใต้ดินจะเข้ามาแทนที่ 50% ของปริมาณรถจักรยานยนต์ภายในปีพ.ศ. 2563 ส่วนใหญ่พื้นที่ของเครือข่ายนี้อยู่ในขั้นตอนการวางแผน สายแรกของเครือข่ายที่เชื่อมต่อ Ben Thanh Market และ Suoi Tien สวนสาธารณะในเขต 9 มีกำหนดแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2560-2561 การก่อสร้างของสายที่สองเริ่มต้นขึ้นในเดือนสิงหาคม 2553 กำหนดแล้วเสร็จในปี 2561

โครงการเมโทรโฮจิมินห์มีการจัดการโดยหน่วยงานที่มีอำนาจการบริหารจัดการเมืองรถไฟซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลภายใต้การทำงานโดยตรงของประธานคณะกรรมการประชาชนโฮจิมินห์ แผนล่าสุดมีการเรียกร้องให้สร้างสายรถไฟแถบในเมืองไม่น้อยกว่าหกสาย รวมถึงการพัฒนาแผนขนส่งพัฒนารถไฟที่มีความยาวรวม 37 กิโลเมตรและหกเส้นทางใต้ดินที่มีความยาวทั้งหมด 107 กม. ตลาด Ben Thanh จะกลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญการเชื่อมต่อของรถไฟหลายสาย นครโฮจิมินห์เรียกร้องให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ ในปีล่าสุด, บริษัทเยอรมันซีเมนส์คาดว่าจะลงทุน 800 ล้านยูโรใน 2 โครงการรถไฟใต้ดิน นครโฮจิมินห์ลงทุนเงินซึ่งคิดเป็น 30% ของเงินทุนทั้งหมด อีก 100 ล้านยูโรมากจากบริษัท German ODA และอีก 20 ล้านยูโรมาจากบริษัทของออสเตรีย

 

อุตสาหกรรม –  อุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ของนครโฮจิมินห์ ได้แก่ การทำเหมือง การผลิตอาการทะเล การเกษตร การก่อสร้าง การท่องเที่ยว การเงิน และการค้า 

 

เขตอุตสาหกรรม

1. An ha

 • พื้นที่จำนวน 123,51 เฮกตาร์
 • อัตราการครอบครอง 23.22%
 • ราคาเช่าพื้นที่ 65-75 ดอลลาร์สหรัฐต่อตารางเมตร
 • ตั้งอยู่ที่ เขต Binh Chanh และ ชุมชน Binh Chanh ห่างจากกลางเมืองนครโฮจิมินห์อยู่ 22 กิโลเมตร ห่างจากสนามบินนานาชาติ Tan son nhat 20 กิโลเมตร และห่างจากท่าเรือ Hiep Phuoc อยู่ 27 กิโลเมตร

2. Binh Chieu

 • พื้นที่จำนวน 27.34 เฮกตาร์
 • อัตราการครอบครอง 100%
 • ราคาเช่าพื้นที่ 65-75 ดอลลาร์สหรัฐต่อตารางเมตร
 • ตั้งอยู่ที่ เขต Thu Duc ห่างจากกลางเมืองนครโฮจิมินห์อยู่ 15 กิโลเมตร

3. Binh Chieu

 • พื้นที่จำนวน 124 เฮกตาร์
 • อัตราการครอบครอง 88.74%
 • ราคาเช่าพื้นที่ 65-75 ดอลลาร์สหรัฐต่อตารางเมตร

4. Dong Nam

 • พื้นที่จำนวน 286.18 เฮกตาร์
 • อัตราการครอบครอง 27.68%
 • ราคาเช่าพื้นที่ 65-75 ดอลลาร์สหรัฐต่อตารางเมตร
 • ตั้งอยู่ที่ ชุมชน Binh My, Hoa Phu และเขต Cu Chi

5. Hiep Phuoc

 • ขั้นแรก พื้นที่จำนวน 311.4 เฮกตาร์
 • อัตราการครอบครอง 91.61%
 • ขั้นสอง พื้นที่จำนวน 597 เฮกตาร์
 • อัตราการครอบครอง 6%
 • ราคาเช่าพื้นที่ 115 ดอลลาร์สหรัฐต่อตารางเมตร
 • ตั้งอยู่ที่ เขต Nha Be

6. Hoa Phu

 • พื้นที่จำนวน 100 เฮกตาร์
 • อัตราการครอบครอง 12%
 • ราคาเช่าพื้นที่ 65 ดอลลาร์สหรัฐต่อตารางเมตร / 47 ปี
 • ตั้งอยู่ที่ ถนนหมายเลข 8, ชุมชน Hoa Phu, เขต Tan Thanh Dong ห่างจากกลางเมืองนครโฮจิมินห์อยู่ 40 กิโลเมตร ห่างจากสนามบินนานาชาติ Tan son nhat 30 กิโลเมตร และห่างจากท่าเรืออยู่ 40 กิโลเมตร

7. Le Minh Xuan

 • พื้นที่จำนวน 100 เฮกตาร์
 • อัตราการครอบครอง 100%
 • ตั้งอยู่ที่ เขต Binh Chanh ห่างจากกลางเมืองนครโฮจิมินห์อยู่ 18 กิโลเมตร

8. Linh Trung 1

 • พื้นที่จำนวน 62 เฮกตาร์
 • อัตราการครอบครอง 100%
 • ตั้งอยู่ที่ เขต Thu Duc ห่างจากกลางเมืองนครโฮจิมินห์อยู่ 16 กิโลเมตร

9. Linh Trung 2

 • พื้นที่จำนวน 61.7 เฮกตาร์
 • อัตราการครอบครอง 100%
 • ตั้งอยู่ที่ เขต Thu Duc ห่างจากกลางเมืองนครโฮจิมินห์อยู่ 15 กิโลเมตร

 

10. Tan Bin

 • พื้นที่จำนวน 129.96 เฮกตาร์ ประกอบด้วยขั้นแรก 105.95 เฮกตาร์ และขั้นที่สอง 21.04 เฮกตาร์
 • อัตราการครอบครอง 100%
 • ตั้งอยู่ที่ Tan Binh ห่างจากกลางเมืองนครโฮจิมินห์อยู่ 10 กิโลเมตร

11. Tan Phu Tang

 • พื้นที่จำนวน 542.64 เฮกตาร์
 • อัตราการครอบครอง 24%
 • ราคาเช่าพื้นที่ 85-92 ดอลลาร์สหรัฐต่อตารางเมตร จนถึงปีพ.ศ. 2593
 • ตั้งอยู่ที่ เขต Cu Chi ห่างจากกลางเมืองนครโฮจิมินห์อยู่ 10 กิโลเมตร

12. Tan Tao

 • พื้นที่จำนวน 380.15 เฮกตาร์
 • อัตราการครอบครอง 87.7%
 • ราคาเช่าพื้นที่ 242-286 ดอลลาร์สหรัฐต่อตารางเมตร จนถึงปีพ.ศ. 2593
 • ตั้งอยู่ที่ เขต Binh Tan ห่างจากกลางเมืองนครโฮจิมินห์อยู่ 12 กิโลเมตร

13. Tan Thoi Hiep

 • พื้นที่จำนวน 28.41 เฮกตาร์
 • อัตราการครอบครอง 100%
 • ราคาเช่าพื้นที่ 242-286 ดอลลาร์สหรัฐต่อตารางเมตร จนถึงปีพ.ศ. 2597
 • ตั้งอยู่ที่ เขต12 ห่างจากกลางเมืองนครโฮจิมินห์อยู่ 15 กิโลเมตร

14. Tan Thuan

 • พื้นที่จำนวน 300 เฮกตาร์
 • อัตราการครอบครอง 81%
 • ราคาเช่าพื้นที่ 260 ดอลลาร์สหรัฐต่อตารางเมตร
 • ตั้งอยู่ที่ เขต7 ห่างจากกลางเมืองนครโฮจิมินห์อยู่ 12 กิโลเมตร

15. North-West Cu Chi

 • พื้นที่จำนวน 220 เฮกตาร์
 • อัตราการครอบครอง 97.3%
 • ราคาเช่าพื้นที่ 2.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อตารางเมตร
 • ตั้งอยู่ที่ เขต Cu Chi  ห่างจากกลางเมืองนครโฮจิมินห์อยู่ 4 กิโลเมตร

16. Vinh Loc

 • พื้นที่จำนวน 203.18 เฮกตาร์
 • ราคาเช่าพื้นที่ 250 ดอลลาร์สหรัฐต่อตารางเมตร
 • ขั้นแรกตั้งอยู่ที่ เขต Binh Hung, Binh Tan ห่างจากกลางเมืองนครโฮจิมินห์อยู่ 12 กิโลเมตร อัตราการครอบครอง 100%
 • ขั้นแรกตั้งอยู่ที่ เขต Binh Chanh ห่างจากกลางเมืองนครโฮจิมินห์อยู่ 12 กิโลเมตร

17. Saigon Hi-Tech Park

 • พื้นที่จำนวน 300 เฮกตาร์
 • ราคาเช่าพื้นที่ 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อตารางเมตร
 • ตั้งอยู่ที่ เขต9 ห่างจากกลางเมืองนครโฮจิมินห์อยู่ 12 กิโลเมตร

18. Quang Trung Software City

 • พื้นที่จำนวน 43 เฮกตาร์
 • ตั้งอยู่ที่ เขต 9  ห่างจากกลางเมืองนครโฮจิมินห์อยู่ 15 กิโลเมตร

19. Phong Phu

 • ตั้งอยู่ที่ ชุมชน Phong Phu และเขต Binh Chanh

 

ท่าเรือ

ท่าเทียบเรือโดยสารเดินทะเล 3 ท่า และท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าตลอดแม่น้ำไซ่งอนทั้งขนาดเล็กและใหญ่รวมกว่าอีก 31 ท่าทั้งนี้ เวียดนามมีสายการเดินเรือแห่งชาติ Vietnam National Shipping Lines (Vinalines) เป็นรัฐวิสาหกิจที่พัฒนาโครงการก่อสร้างท่าเรือต่างๆ ด้วย

 • ท่าเรือไซ่ง่อน

เป็นท่าเรือใหญ่ที่สุดของประเทศอยู่ในนครโฮจิมินห์ มีท่าเทียบเรือโดยสารเดินทะเล 3 ท่า ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า 31 ท่า พื้นที่โกดัง 5 แสนตารางเมตร เครนขนาด 25-100 ตัน 16 ตัว มีการขนส่งสินค้ากว่า 
10 ล้านตันต่อปี ในช่วงที่ผ่านมามีการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแห่งนี้เพิ่มขึ้นมาก (จาก 7.7 ล้านตัน ในปี 2541 เป็น 11.6 ล้านตัน ในปี 2547) ทำให้คาดว่าภายในปี 2551 ท่าเรือไซ่ง่อนจะรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจนเต็มศักยภาพ ปัจจุบันจำนวนเที่ยวเรือขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับเวียดนามยังมีค่อนข้างจำกัด โดยมี เที่ยวเรือขนส่งสินค้าแบบตู้คอนเทนเนอร์ ระหว่างท่าเรือกรุงเทพฯ-ท่าเรือไซ่ง่อนเพียงเดือนละ 2 เที่ยว ดังนั้น การขนส่งสินค้า จากไทยไปเวียดนามส่วนใหญ่จึงดำเนินการผ่านสิงคโปร์ เนื่องจากมีเที่ยวเรือจากท่าเรือกรุงเทพฯ ผ่านท่าเรือสิงคโปร์ ไปยังท่าเรือไซ่ง่อนทุกสัปดาห์

ท่าเรือไซง่อนตั้งอยู่ในแม่น้ำไซง่อน อยู่บริเวณห่างจากสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงประมาณ 80 กิโลเมตร ท่าเรือไซง่อนประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 3 ท่า คือ ท่าเทียบเรือ HhaRong-Khanh Hoi ท่าเทียบเรือ Tan Thuan 1 และท่าเทียบเรือ Tan Thuan 2

- ท่าเทียบเรือ HhaRong-Khanh Hoi

ท่าเทียบเรือนี้มีท่าเทียบเรือย่อย 14 ท่า มีความยาวหน้าท่ารวม 1,735 เมตร ความลึกหน้าท่า 7.3 – 10 เมตร มีคลังสินค้า 10 หลัง พื้นที่รวม 22,120 ตารางเมตรและลานวางสินค้ากลางแจ้ง พื้นที่รวม 179,438 ตารางเมตร สินค้าผ่านท่า ได้แก่ สินค้าทั่วไป ตู้สินค้า และผู้โดยสาร

- ท่าเทียบเรือ Tan Thuan1

ท่าเทียบเรือนี้มีท่าเทียบเรือย่อย 5 ท่า ประกอบด้วยท่าเทียบเรือสินค้า 4 ท่า ความยาวหน้าท่ารวม 713 เมตร และท่าเทียบเรือลำเลียง 1 ท่า มีความยาวหน้าท่า 70 เมตร และความลึกหน้าท่าประมาณ 11-12 เมตร มีคลังสินค้า 3 หลัง มีพื้นที่รวม 9,848 ตารางเมตร และลานวางสินค้ากลางแจ้ง มีพื้นที่รวม 88,475 ตารางเมตร สินค้าผ่านท่า ได้แก่ สินค้าทั่วไป ตู้สินค้า รถยนต์

- ท่าเทียบเรือ Tan Thuan 2

ท่าเทียบเรือนี้มีความยาวหน้าท่ารวม 222 เมตร ความลึกหน้าท่า 10.5 เมตร มีคลังสินค้า 4 หลัง พื้นที่รวม 8,712 ตารางเมตร และลานวางสินค้ากลางแจ้ง พื้นที่รวม 17,000 ตารางเมตร สินค้าผ่านท่า ได้แก่ สินค้าเทกองและสินค้าทั่วไป