ธุรกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ : จังหวัดคั้นห์หว่า (Khanh Hoa)

จังหวัดคั้นห์หว่า

ข้อมูลทั่วไป

จังหวัดคั้นห์หว่าเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลในภาคกลางตอนล่างของเวียดนาม ทิศเหนือติดกับจังหวัดฟู้เอียน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับจังหวัดดั้กลั้ก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับจังหวัดเลิมด่ง ทิศใต้ติดกับจังหวัดนินห์ถ่วน ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ มีแหลม Hon Doi บริเวณ Hon Gom ในอำเภอ Van Ninh ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ และประกอบไปด้วยเกาะและหมู่เกาะมากกว่า 200 แห่ง ปัจจุบันมีเมืองเอกสองแห่ง (เมือง Nha Trang และเมือง Cam Ranh) เขตเมือง Ninh Hoa และ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ Van Ninh, Dien Khanh, Khang Vinh, Khanh Son, Cam Lam และเกาะ Truong Sa จังหวัดคั้นห์หว่าอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ประมาณ 420 กิโลเมตร มีระยะทางจากเหนือจรดใต้ 160 กิโลเมตร มีพื้นที่ส่วนกว้างที่สุดประมาณ 60 กิโลเมตร และส่วนแคบที่สุด 1 – 2 กิโลเมตร

จังหวัดคั้นห์หว่ามีทำเลที่เหมาะสมและสะดวกสำหรับการคมนาคมขนส่งทั้งทางถนน ทางรถไฟ ทางทะเล และทางอากาศ เนื่องจากมีทางรถไฟและถนนทางหลวงหมายเลข 1A ตัดผ่าน ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทำได้โดยง่าย มีเกาะ Truong Sa และอ่าว Cam Ranh เป็นประตูสู่ทะเลตะวันออกโดยรัฐบาลเวียดนามกำลังพัฒนาท่าเรือ Van Phong เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 จังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางบกและทางทะเล มีการส่งออกอาหารทะเลในปริมาณมาก นอกจากนี้ จังหวัดยังมีศักยภาพในการพัฒนาบริการและการท่องเที่ยว มีเมือง Nha Trang เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก โดยขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม

เนื้อที่ทั้งหมด – 5,217.7ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรในปี 2561 – ประมาณ 1.2 ล้านคน

แรงงานอายุมากกว่า 15 ปี – ประมาณ 689,600คน

GDRP ในปี 2561 – มีมูลค่า 54.07 ล้านล้านด่ง (ประมาณ 2.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.02 เมื่อเทียบกับปี 2560

รายได้ต่อคน/ปี ในปี 2561 – มีมูลค่า 62.13 ล้านด่ง/คน/ปี (ประมาณ 2,679.33 ดอลลาร์สหรัฐ/คน/ปี)

ภาคการเกษตรในปี 2561 – มีมูลค่า

ภาคการค้าและบริการในปี 2561– มีมูลค่า 25,854.4 พันล้านด่ง (ประมาน 1.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.19 เมื่อเทียบกับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 47.40 ของ GDP

ภาคการเกษตร ประมง และป่าไม้ ในปี 2561 – มีมูลค่า 4.59 ล้านล้านด่ง (ประมาณ 197.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)ลดลงร้อยละ 4.19 เมื่อเทียบกับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 9.81 ของ GDRP ทั้งหมดของจังหวัด

ภาคอุตสาหกรรมในปี 2561– มีมูลค่า 16.64 ล้านล้านด่ง (717.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.85 เมื่อเทียบกับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 31.06 ของ GDRP ทั้งหมดของจังหวัด

อุตสาหกรรมหลักของจังหวัด ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร/อาหารทะเล (2) อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องดื่ม (3) เครื่องหนัง/เสื้อผ้า และ (4) อุตสาหกรรมผลิตเกลือ

ภาคการท่องเที่ยวในปี 2561 – จังหวัดมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.93 เมื่อเทียบกับปี 2560 ในจำนวนนั้น เป็นนักท่องเที่ยวไทย 3,287 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.67 เมื่อเทียบกับปี 2560 รายได้จากภาคการท่องเที่ยวมีมูลค่า 22.1 ล้านล้านด่ง (952.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.75 เมื่อเทียบกับปี 2560

สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน

จังหวัดคั้นห์หว่าสามารถคมนาคมได้โดยสะดวกทั้งทางอากาศทางรถไฟ ทางน้ำ และทางบก ซึ่งช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกจังหวัดได้เป็นอย่างดี

1.1 ถนน – ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางถนนของจังหวัดคั้นห์หว่าได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีเส้นทางการจราจรที่สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลของเวียดนาม คือ ทางหลวงแห่งชาติ 1A มีเส้นทางตามแนวชายฝั่งจากชายหาดCa ผ่านบริเวณชายหาดDa Bac เชื่อมต่อไปยังภาคเหนือและภาคใต้ มีทางหลวงหมายเลข 26 เชื่อมต่อเส้นทางไปยังจังหวัดดั้กลั้ก และจังหวัดในเขตที่ราบสูงทางตอนกลางของเวียดนาม นอกจากนั้น ถนนหมายเลข 723 ย่นระยะทางจากเมืองNha Trang ไปยังเมืองดาลัดเหลือเพียง 140 กิโลเมตร และโครงการรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ – ใต้ มีเส้นทางผ่านจังหวัดคั้นห์หว่าเช่นกัน

ปัจจุบัน จังหวัดมีความยาวถนนรวม 2,086 กิโลเมตร โดยถนนที่มีการบริหารจัดการโดยส่วนกลาง มีความยาว 224.38 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 10.75 ถนนที่มีการบริหารจัดการโดยจังหวัดมีความยาว 254.95 กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 12.21 ถนนที่มีการบริหารจัดการโดยอำเภอ มีความยาว 327.47 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 15.69 และถนนที่มีกี่บริหารจัดการโดยหน่วยงานส่วนท้องถิ่น มีความยาว 1,566.97 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งเป็นถนนทำจากกรวดยางมะตอยมีความระยะทาง 399.52 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 19.14 เป็นถนนลูกรัง 362.77 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 17.38 โดยมีถนน Nguyen Tat Thanh เชื่อมต่อระหว่างสนามบิน Cam Ranh กับเมืองNha Trang  ถนน Pham Van Dong เชื่อมต่อระหว่างถนน Tran Phu กับทางหลวงแห่งชาติ 1A ถนน Khanh Binh – Ninh Xuan เชื่อมต่อจากทางหลวงหมายเลข 26 ถึง Khanh Vinh

1.2 ทางรถไฟ – รถไฟสายเหนือ – ใต้ วิ่งผ่านจังหวัดคั้นห์หว่ามีระยะทางประมาณ 149.2 กิโลเมตร ผ่านเมือง Nha Trang และหลายๆ อำเภอในในจังหวัด มีสถานีรถไฟ 12 สถานี โดยสถานีหลักคือ สถานี Nha Trang  มีเส้นทางจาก Lam Dong , Buon Me Thuot ไปจนถึงภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศ ซึ่งสถานีดังกล่าวเป็นสถานีที่มีขนาดใหญ่ สามารถรองรับผู้โดยสารและสินค้าได้เป็นจำนวนมาก

1.3 ทางอากาศ – จังหวัดคั้นห์หว่ามีสนามบินนานาชาติ Cam Ranh มีระยะทางห่างจากเมือง Nha Trang ประมาณ 35 กิโลเมตร ห่างจากเมือง Cam Ranh ไปทางใต้ 10 กิโลเมตร ปัจจุบัน มีเส้นทางบินตรงถึงรัสเซีย จีน เกาหลีใต้และไทย

1.4 ทางน้ำ – จังหวัดคั้นห์หว่ามีพื้นที่ติดกับชาบฝั่งทะเลบริเวณกว้างขวางและตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศ ดังนั้น การคมนาคมทางน้ำจึงสามารถทำได้โดยสะดวก ปัจจุบัน จังหวัดคั้นห์หว่ามีท่าเรือ 5 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือ Cam Ranh ท่าเรือNha Trang ท่าเรือ Hon Khoi ท่าเรือขนส่งสินค้านานาชาติ Van Phong และท่าเรือ Da Tay

ท่าเรือNha Trang มีกำลังการขนส่งสินค้า 1.2 ล้านตันต่อปี มีท่าเทียบเรือ 4 แห่ง โดยท่าเทียบเรือที่มีความยาวที่สุดมีความยาวถึง 215 เมตร สามารถรองรับของสินค้าทั่วไปได้ 20,000 DWT

ท่าเรือนานาชาติ Cam Ranh เป็นหนึ่งในท่าเรือน้ำลึกชั้นนำของประเทศเวียดนาม อยู่ใกล้กับเส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศและมีพื้นที่บริการซ่อมแซมเรือขนาดใหญ่ที่ทันสมัย ปัจจุบัน โครงการท่าเรือนานาชาติ Cam Ranh ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วในระยะที่ 1 เบื้องต้นมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ 3 ลักษณะ คือ ให้บริการเดินเรือสำหรับทหารเรือ ให้บริการล่องเรือ และให้บริการการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งหากดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นท่าเรือนานาชาติ Cam Ranh จะเป็นท่าเรือหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม สามารถรองรับเรือ 185 ลำต่อปี และสามารถรองรับเรือได้ 18 ลำในเวลาเดียวกัน อีกทั้ง เป็นท่าเรือแรกในเวียดนามที่ได้รับการออกแบบให้สามารถทอดสมอได้ในภาวะพายุระดับ 8

ท่าเรือ Hon Khoi ตั้งอยู่บนคาบสมุทร Hon Khoi ในตอนใต้ของอ่าว Van Phong มีระยะทางห่างจากทางหลวงแห่งชาติหมายเลข 1 ประมาณ 12 เมตร ท่าเรือ Hon Khoi ขีดความสามารถรองรับเรือได้ประมาณ 1 หมื่นตันต่อปี มีการลงทุนจำนวน 2.8 หมื่นล้านด่งเพื่อยกระดับระบบของท่าเทียบเรือ สินค้าที่ขนส่งผ่านท่าเรือดังกล่าว ส่วนใหญ่ได้แก่ปูนซีเมนต์ สินค้าเกษตร เกลือ และปุ๋ย โดยกระทรวงคมนาคมวางแผนขยายพื้นที่ของท่าเรือ Hon Khoi เป็น 4.5 เฮกตาร์ในปี 2573 และในปี 2560 จะมีการลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถในการรองรับน้ำหนักของสินค้าจาก 4,000 ตัน เป็น 5,000 ตัน

ท่าเทีนบเรือขนาดปกติ Bac Van Phong ภายใต้ท่าเรือขนส่งสินค้านานาชาติ Vang Phong บริเวณ Dam Mon มีพื้นที่ 42.21 เฮกตาร์ ในช่วงแรกจะมีการดำเนินการก่อสร้างท่าเรือที่สามารถรองรับน้ำหนักของเรือสินค้าได้ 50,000 ตันมีความจุ 1.5 – 2 ล้านตันในแต่ละปี มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 4.17 แสนล้านด่ง แบ่งเป็นทุนของบริษัทดำเนินการจำนวน 2 แสนล้านด่ง ทุนกู้ยืมจำนวน 2.17 แสนล้านด่ง

1.5 เขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรม – จังหวัดคั้นห์หว่ามี

(1) เขตเศรษฐกิจ 1 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจ Van Phong มีพื้นที่ 1.5 แสนเฮกตาร์

(2) เขตอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ เขตอุตสาหกรรม Suoi Dau พื้นที่ 136.7 เฮกตาร์) มีการเช่าพื้นที่แล้วร้อยละ 83 เขตอุตสาหกรรม Ninh Thuy พื้นที่ 207.9 เฮกตาร์ มีการเช่าพื้นที่แล้สร้อยละ 28 และเขตอุตสาหกรรม Nam Cam Ranh กำลังเรียกร้องการลงทุน

(3) เขตอุตสาหกรรมย่อย 10 แห่ง

(4) ศูนย์การเกษตรเทคโนโลยีขั้นสูง พื้นที่ 65 เฮกตาร์

ทรัพยากรธรรมชาติ

ด้วยทำเลที่ตั้งทำให้จังหวัดคั้นห์หว่ามีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรป่าไม้

  • ทรัพยากรทะเล – มีทรัพยากรทางทะเลประมาณ 1.5 แสนตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาทะเล ร้อยละ 70 มีกำลังการผลิต 7,000 ตัน/ปี นอกจากสัตว์ทะเล เช่น ปลาทูน่าและหอยแล้ว ยังเป็รที่อยู่อาศัยของนกซึ่งรัฐบาลอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากรังนกได้ประมาณ 2,000 กิโลกรัม ถือเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณค่าสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปยา เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง นอกจากนี้ จังหวัดยังมีอุตสาหกรรมผลิตเกือและผลิตภัณฑ์เกรือแร่ เนื่องจากน้ำทะเลมีความเข้มขนค่อนข้างสูง
  • ทรัพยากรป่าไม้ – พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด 1.865 แสนเฮกตาร์ มีปริมาณไม้ 18.5 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นผืนป่าที่สามารถใช้ทรัพยากรได้ร้อยละ 64.8 ป่าคุ้มครองร้อยละ 34 และเป็นพื้นที่ป่าสงวนพิเศษร้อยละ 1.2 แม้ป่าคุ้มครองจะมีถึงร้อยละ 34 แต่ป่าส่วนใหญ่อุดมไปด้วยพื้นที่ภูเขาสูงในหัวเมือง Khanh Vinh , เขต Khanh Son และเขตเมือง Ninh Hoa นอกจากนี้ ยังมีป่าชายเลนพื้นที่ประมาณ 104 เฮกตาร์ กระจายอยู่ในบริเวณชายฝั่งของอ่าว Van Phong ทะเลสาบ Nha Phu ปากน้ำ Vinh Truong ทะเลสาบ (เมือง Nha Trang) Thuy Trieu และอ่าว Cam Ranh
  • ทรัพยากรแร่ธาตุ – มีแร่ธาตุหลายชนิด เช่น พรุ โมลิบดีนัม ดินขาว ดินทอง น้ำแร่ ดินเหนียว ทราย ปะการัง หิน ฯลฯ ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือทรายขาวในเมืองกามรัน ที่มีปริมาณมากถึง 52.2 ลูกบาศก์เมตร ถือเป็นแหล่งที่ตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตแก้วและคริสตัลได้เป็นอย่างดี รวมถึงทรายในคาบสมุทร Hon Gom ในเขต Van Ninh มีปริมาณประมาณ 555 ล้านลูกบาศก์เมตร และหินแกรนิตปริมาณ 2 พันล้านตัน 

การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปี 2561

มูลค่าการส่งออก – 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.63 เมื่อเทียบกับปี 2560

สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เรือประมงน้ำเค็ม อาหารทะเล เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ

มูลค่าการนำเข้า –  770.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.78 เมื่อเทียบกับปี 2560

สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและสิ่งทอ อาหารทะเล เครื่องมือทำการเกษตร วัตถุดิบผลิตยาสูบ

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

จนถึงสิ้นปี 2561 จังหวัดมีโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมด 96 โครงการ โดยยังไม่มีโครงการของผู้ประกอบการไทย