ธุรกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ : จังหวัดเหิ่วยาง

จังหวัดเหิ่วยาง

ข้อมูลทั่วไป

จังหวัดเหิ่วยางเป็นหนึ่งใน 13 จังหวัดที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง มีพื้นที่ปลูกข้าว 200,000 เฮกตาร์ และข้าวพันธุ์พิเศษอีก 10,000 เฮกตาร์ ซึ่งจังหวัดเหิ่วยางเป็นหนึ่งจังหวัดที่มีการผลิตข้าวในปริมาณมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง มีการส่งออกข้าวเฉลี่ย 350,000 ถึง 400,000 ตันต่อปี มีแม่น้ำ Hau ไหลผ่านทำให้มีศักยภาพสูงในการทำประมงน้ำจืด การทำเหมืองแร่ทราย และการพัฒนาการขนส่งทางน้ำของภูมิภาค

ทิศเหนือของจังหวัดติดกับนครเกิ่นเทอและจังหวัดหวิงลอง ทิศใต้ติดกับจังหวัดซ้อกจาง ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเกี่ยนยางและจังหวัดบากเลียว ตั้งอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ประมาน 210 กิโลเมตร มีถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 1 ทางหลวงหมายเลข 61 และทางหลวงหมายเลข 61B เชื่อมต่อกับนครเกิ่นเทอและจังหวัดอื่นๆ ได้โดยง่าย นอกจากนี้ มีเส้นทางการคมนาคมทางน้ำ 2 เส้นทางหลัก คือ คลอง Xa No และคลอง Quan Lo Phung Hiep ที่ใช้สัญจรภายในจังหวัด จังหวัดได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด

เนื้อที่ทั้งหมด – 1,621.8 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรในปี 2559 – ประมาณ 772,500 คน

ความหนาแน่นของจำนวนประชากร – 476 คน/ตารางกิโลเมตร

แรงงานอายุมากกว่า 15 ปี – ประมาณ 471,700 คน

GDRP ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 60 – มีมูลค่า 11,719 พันล้านด่ง (ประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.95 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

GDP ต่อหัวประชากรในปี 2559 – ประมาณ 30.32 ล้านด่งต่อปี (1,400 USD)

ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง ป่าไม้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 60 – คิดเป็นร้อยละ 27.7 ของ GDP เติบโตขึ้นร้อยละ 1.48 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

ภาคอุตสาหกรรมในปีในช่วง 6 เดือนแรกของปี 60 - คิดเป็นร้อยละ 20.19 ของ GDP เติบโตขึ้นร้อยละ 6.58 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

+ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.66 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

ภาคการค้าและการบริการในปี 2559 – คิดเป็นร้อยละ 52.11 ของ GDP เติบโตขึ้นร้อยละ 5.03 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

+ ดัชนีผลผลิตผู้บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

การส่งออกและนำเข้าสินค้าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 60

มูลค่าการส่งออก – 418.751 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 59

มูลค่าการนำเข้า –  133.387 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 59

สินค้าส่งออกหลัก

 • อาหารทะเล มูลค่า 33.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ มูลค่า 7.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • เสื้อผ้า มูลค่า 23.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านำเข้าหลัก

 • เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มูลค่า 13.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • สารเคมี มูลค่า 17.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มูลค่า 14.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ศักยภาพของจังหวัดเหิ่วยาง

จังหวัดเหิ่วยางมีศักยภาพในการพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปอาหารทะเลที่ได้รับการยอมรับจากหลายภาคส่วน แม้ว่าจะมีพื้นที่ทำการเกษตรไม่มาก แต่ผลผลิตที่ได้กลับมีปริมาณมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลผลิตจำพวกข้าว ที่มีพื้นที่ทำการเพาะปลูกจำนวนมาก ปลาดุก ทีมีผลผลิตกว่า 152,000 ตัน/ปี อ้อย ที่มีพื้นที่ปลูกเพียง 16,000 เฮกตาร์ แต่สามารถผลิตอ้อยได้มากกว่า 1.5 ล้านตัน/ปี และผลไม้อื่นๆ ที่มีพื้นที่ปลูกกว่า 21,000 เฮกตาร์ สร้างผลผลิตได้กว่า 150,000 ตัน/ปี ตลอดจนมีการเลี้ยงปศุสัตว์อีกจำนวนมากในจังหวัด

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 จังหวัดเหิ่วยางสามารถดึงดูดโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้ 2 โครงการ มูลค่ารวม 920,000 ดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อนับถึงเดือนกันยายน 2560 จังหวัดเหิ่วยางมีโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 21 โครงการ มูลค่ารวม 793.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นลำดับที่ 35 ของทั้งประเทศ

สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในจังหวัดเหิ่วยาง

 1. Exemption and reduction of land rent, water surface rent and land use fee
 2. Land rent payment exemption
 3. Preferential duties and the duration to apply preferential enterprise income tax incentives
 4. Land use preferences
 5. Duty exemption, consideration of duty exemtion, duty reduction and duty refund (Decree No. 87/2010/ND-CP on August 13, 2010 of the Governemnt about detaling a number of articles of the law on import duty and export duty)
 6. Credit policies
 7. Infrastructure investment policies
 8. Human resource training supports
 9. Market development supports
 10. Consultancy service supports
 11. Science and technology application supports
 12. Freight supports

*** ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทโครงการลงทุนด้วย ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.haugiang.gov.vn/Portal/OtherNewsView.aspx?pageid=2768&ItemID=6048&mid=5231&pageindex=7&siteid=56

 

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดระยะปี 2559 – 2563

 1. GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ต่อปี โดยในจำนวนนั้น :
 • ภาคการเกษตร ประมง และป่าไม้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
 • ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.28 ต่อปี
 • ภาคการค้าและบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.26 ต่อปี
 1. GDP เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 55 ล้านด่ง / ปี (ประมาน 2,400 ดอลลาร์สหรัฐ)
 2. โครงสร้าง GDP แบ่งเป็น
 • ภาคการเกษตร ประมง และป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 24.34
 • ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 27.38
 • ภาคการค้าและบริการ คิดเป็นร้อยละ 48.28
 1. เก็บเงินเข้างบประมาณภาครัฐในปี 63 ได้ 28,000 – 30,000 พันล้านด่ง เพิ่มขึ้นปีละ 5.2 ต่อปี
 2. การส่งออกและบริการเงินตราต่างประเทศในปี 63 มีมูลค่า 920 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.68 ต่อปี / การส่งออกอย่างเดียวมีมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.76 ต่อปี

การนำเข้ามีมูลค่า 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 ต่อปี

 1. ดัชนีผู้บริโภคอยู่ต่ำกว่าระดับร้อยละ 7

 

โครงการลงทุนที่จังหวัดสนับสนุนให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนจนถึงปี 2563

 1. List of project prioritized for ODA capital investment
 

million USD

No
Project name

Total

capital

In which

Scope

Location

For

construction

ODA

capital

Reciprocal capital

I

URBAN UPGRADING

345

328

17

Total of 3 projects

Districts and towns

1

Urban infrastructure upgrading inVi Thanh city.

150

140

10

 Transportation, water supply, drainage, power system upgrading in Vi Thanh city.

Vi Thanh city

2

Urban infrastructure upgrading in Nga Bay town

125

120

5

Transportation, water supply, drainage, power system upgrading in Nga Bay town.

Nga Bay town

3

Urban infrastructure upgrading in Long My district

70

68

2

Transportation, water supply, drainage, power system upgrading in Long my district

Long My district

II

WATER SUPPLY, 

WASTE WATER SEWAGE TREATMENT

356

304.5

51.5

7 projects in total

Districts and towns

4

Drainage system  and  waste water treatment construction in Song Hau Industrial Urban Area.

160

130

30

50.000-100.000 m3 /day and night

Chau Thanh district

5

Water supply construction in Song Hau Industrial Urban Area.

70

60

10

50.000-100.000 m3 /day and night

Chau Thanh district

6

Water-supply upgrading in Vi Thanh city.

15

14

1

40.000 m3 /day and night

Vi Thanh city

7

Drainage system  and  waste water treatment construction inNga Bay town.

70

60

10

10.000 m3 /day and night

Nga Bay town

8

Water-supply upgrading in Nga Bay town.

12

10

2

30.000 m3 /day and night

Nga Bay town

9

Water-supply upgrading in Long My town.

3

2.5

0.5

10.000 m3 /day and night

Long My district

10

Water treatment plant  and  fresh water reservoir of Hau Giang.

26

23

3

30.000 m3 /day and night

Vi Thuy district

III

HEALTHCARE

41.5

36.9

4.6

4 projects in total

 

11

Medical equipment in Hau Giang

20

18

2

 

 

500 beds for patients

Vi Thanh city

12

Vocational Medical school  in Hau Giang Province

16

14.4

1.6

 

Vi Thanh city

13

Medical waste treatment plant in Vi Thanh city.

3

2.5

0.5

Capacity of 4 tonnes/day

Vi Thanh city

14

Medical waste treatment plant inNga Bay town.

 

2.5

2

0.5

Capacity of 4 tonnes/day

Nga Bay town

IV

TRANSPORTATION 

38

33.5

4.5

7 projects in total

Districts

15

Luong Tam - Vinh Thuan Đong road construction

5

4,5

0,5

10km

Long My district

16

Hau Giang 3 road construction - Hiep Hung commune

6

5

1

11km

Phung Hiep district

17

Kinh Ba Thuoc road construction

5

4,5

0,5

12km

Vi Thuy district

18

Intervillage roads construction in Chau Thanh district

8

7

1

15km

Chau Thanh district

19

Hau Giang road construction - Ut Chuot canal.

5

4,5

0,5

10km

Chau Thanh A district

20

Lo Tong road construction

4

3,5

0,5

14km

Long My district

21

Lung Nia belt road construction

5

4,5

0,5

14km

Vi Thanh city

V

AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

13.3

11

2.3

4 projects in total

Districts

22

Irrigation system upgrading for agricultural production in Vi Thuy district

2,5

2

0,5

 

Dredging 116km

Vi Thuy district

23

Irrigation canal system upgrading for high rice quality area in Tan Binh and Binh  Thanh  commune

2,4

2

0,4

Dredging 112km

Phung Hiep district

24

Irrigation canal system upgrading for high rice quality area in Tan Binh and Binh  Thanh  commune in Luong Tam, Luong Nghia, Xa Phien, Vinh Vien and Vinh Vien A commune

2,4

2

0,4

Dredging 113km

Long My district

25

Modernizing  breeding centers and aquatic pjoect  in Hau Giang.

6

5

1

 

 

Area:  6 ha

Vi Thuy district

VI

ELECTRICITY 

5.5

4.5

1.0

 2 project in total

Districts and towns

26

power supply project in Chau Thanh, Chau Thanh A and Phung Hiep communes

2,5

2

0,5

Supplying power for 4.640 households

Chau Thanh district, Chau Thanh A district, Phung Hiep district.

27

Electrification project in Tan Thanh and Đai Thanh commune (in Nga Bay town) - Hiep Hung and Tan Phuoc Hung communes (in Phung Hiep district)

3

2,5

0,5

Suplying power for 6.172 households

Nga Bay town, Phung Hiep district

VII

VOCATIONAL TRAINING

2,5

2

0,5

1 project in total

Long My District

28

Training center and communitydeveloping in Long My district.

2,5

2

0,5

Training scope: 500-700 students/year

Long My District

VIII

EDUCATION AND TRAINING

13

11.7

1.3

2 projects in total

 

29

Hau Giang economic-technical secondary school. 

9.2

8.3

0.9

2.500 to 3.000 students

Vi Thanh city

30

Vi Thanh high school

3.8

3.4

0.4

1.700 students

Vi Thanh city

IX

OTHER  TECHNICAL SUPPORT PROJECTS

22

20

2

5 projects in total

Districts,  towns, and cities

 

TOTAL

836.8

752.1

84.7

 Totally 3 projects investing in socio-economic infrastructure and 5 projects giving technical support.

Districts,  towns, and cities

 

 1. โครงการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ

ลำดับ

ชื่อโครงการ

เงินลงทุน(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ขนาดของโครงการลงทุน

สถานที่

I

โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม/เขตย่อยอุตสาหกรรม

270

3 โครงการ

 

1

นิคมอุตสาหกรรม Nhon Nghia A

80

352   เฮกตาร์

อำเภอ Chau Thanh

2

นิคมอุตสาหกรรม Dong Phu

60

229 เฮกตาร์

อำเภอ Chau Thanh

3

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมแม่น้ำ Hau

130

70,000 – 100,000 ลูกบาศก์เมตร/ เช้า-เย็น

อำเภอ Chau Thanh

II

โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23

2 โครงการ

 

4

เขตค้นคว้า/วิจัยวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพืชพันธุ์ของจังหวัดเหิ่วยาง

13

2 เฮกตาร์

อำเภอเมือง Vi Thanh

5

โครงการลงทุนเขตเกษตรกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

10

415 เฮกตาร์

อำเภอ Long My

III

โครงการอุตสาหกรรม

152

16 โครงการ

 

6

โรงงานแปรรูปน้ำมะพร้าวเพื่อการส่งออก

8

6,000 ตัน/ปี

อำเภอเมือง Vi Thanh

7

โรงงานแปรรูปผลไม้เพื่อการส่งออก

8

20,000 ตัน/ปี

อำเภอ Chau Thanh

8

โรงงานแปรรูปปศุสัตว์/อาหารทะเล

9

10,000 ตัน/ปี

อำเภอ Chau Thanh

9

โรงงานผลิตน้ำมัน

15

2,000 ตัน/ปี

อำเภอ Chau Thanh

10

โรงงานผลิตพลาสติกและ Composite.

7

1 ล้านชิ้น/ปี

อำเภอ Chau Thanh

11

โรงงานผลิตสายเคเบิ้ลไฟฟ้า

10

1,000 ตัน/ปี

อำเภอ Chau Thanh

12

โรงงานผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

10

100,000 ชิ้น/ปี

อำเภอ Chau Thanh

13

โรงงานผลิตเครื่องหนัง/รองเท้า

8

5 ล้านชิ้น/ปี

อำเภอ Chau Thanh

14

โรงงานผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ

10

10 ล้านชิ้น/ปี

อำเภอ Chau Thanh

15

โรงงานผลิตแก๊สเพื่อการอุตสาหกรรม

6

ออกซิเจน 5 ล้านลูกบากศ์เมตร/ปี และ Axetylene 200,000 ลูกบากศ์เมตร/ปี

อำเภอ Chau Thanh

16

โรงงานผลิตผงซักฟอกและเครื่องสุขภัณฑ์

15

ผงซักฟอก 5,000 ตัน/ปี ยาสีฟัน 5 ล้านชิ้น/ปี และสบู่ 1,000 ตัน/ปี

อำเภอ Chau Thanh

17

โรงงานผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร

12

แล้วแต่นักลงทุน

อำเภอ Chau Thanh

18

โรงงานผลิตอาหารเพื่อการปศุสัตว์

8

10,000 ตัน/ปี

อำเภอ Chau Thanh

19

โรงงานผลิตขนม

10

5 ล้านลิตร/ปี

อำเภอ Long My / อำเภอเมือง

20

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์

8

500,000 ตัน/ปี

อำเภอ Chau Thanh

21

โรงงานผลิตสารเคมีในภาคการประมง

8

25 ล้านชิ้น/ปี

อำเภอ Chau Thanh

IV

ภาคเกษตรกรรม

97

3 โครงการ

 

22

โรงงานแปรรูปเห็ดเพื่อการส่งออก

5

10,000 ตัน/ปี

อำเภอ Chau Thanh

23

โรงงานแปรรูปอาหารทะเล

71

1,500 เฮกตาร์

อำเภอ Chau Thanh

24

โรงงานผลิตข้าวพันธุ์ดีเพื่อการส่งออก

21

1,000 เฮกตาร์

อำเภอ Chau Thanh

V

โครงการการท่องเที่ยวและการค้า

41

3 โครงการ

 

25

ศูนย์การค้าประจำจังหวัด

18

210 เฮกตาร์

อำเภอเมือง Vi Thanh

26

พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ Nga Bay

8

90 เฮกตาร์

หมู่บ้าน Nga Bay

27

พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ Ngọc Hoang

15

50 เฮกตาร์

อำเภอ Phung Hiep

VI

โครงการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

83

6 โครงการ

 

28

โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์

25

1.5 ล้านชิ้น/ปี

อำเภอเมือง Vi Thanh

29

โรงพยาบาลเอกชนประจำจังหวัด

18

300 เตียง

อำเภอเมือง Vi Thanh

30

โรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไป

25

300 ตัว

อำเภอเมือง Vi Thanh

31

โรงงานบำบัดของเสียทางการแพทย์

5

5 ตัน/วัน

อำเภอเมือง Vi Thanh

32

โรงงานแปรรูปสินค้าทางการแพทย์

5

3 เฮกตาร์

อำเภอ Chau Thanh

33

คลินิกรักษาโรคทั่วไป

5

แล้วแต่นักลงทุน

อำเภอเมือง Vi Thanh

 

รวม

666 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

33 โครงการ