ธุรกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ : จังหวัดจ่าวิงห์

จังหวัดจ่าวิงห์

ข้อมูลทั่วไป

จังหวัดจ่าวิงห์เป็นหนึ่งใน 13 จังหวัดในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนาม มีพื้นที่ติดกับจังหวัด      หวิงลอง จังหวัดซอกจาง และจังหวัดเบ๊นแจ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 1 เมือง สภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 26 – 27 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝน 1,500 มิลลิเมตร และความชื้นเฉลี่ยร้อยละ 83 – 85 ต่อปี

จังหวัดจ่าวิงห์เชื่อมต่อกับทางหลวง 3 สาย ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 53 ทางหลวงหมายเลข 54 และทางหลวงหมายเลข 60 จังหวัดจ่าวิงห์อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 140 กิโลเมตร และนครเกิ่นเทอ 80 กิโลเมตร และยังมีทางเชื่อมต่อทางน้ำกับจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงที่ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี

เนื้อที่ทั้งหมด – 2,295 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรในปี 2559 – 1,040,500 คน

ความหนาแน่นของจำนวนประชากร – 441 คน/ตารางกิโลเมตร

แรงงานอายุมากกว่า 15 ปี – ประมาณ 615,000 คน

GDRP ในปี 2559 – ประมาณ 15.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตร้อยละ 10.26 เมื่อเทียบกับปี 2558

ในช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2560 GDRP มีมูลค่า 8.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตขึ้นร้อยละ 10.34 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

GDP ต่อหัวประชากรในปี 2559 – ประมาณ 34 ล้านด่งต่อปี (1,600 USD)

ภาคการเกษตร ประมง และป่าไม้ ในปี 2559 – คิดเป็นร้อยละ 39.05 ของ GDRP ลดลงร้อยละ 6.1  เมื่อเทียบกับปี 2558

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ภาคการเกษตร ประมง และป่าไม้เติบโตคิดเป็นร้อยละ 38.09 ของ GDRP ลดลงร้อยละ 1.85 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

ภาคการค้าและบริการในปี 2559 – คิดเป็นร้อยละ 35.33 ของ GDRP เติบโตขึ้นร้อยละ 11.65 เมื่อเทียบกับปี 2558

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 การค้าและบริการคิดเป็นร้อยละ 30.19 ของ GDRP และเติบโตขึ้นร้อยละ 4.62 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

ภาคอุตสาหกรรมในปี 2559  - คิดเป็นร้อยละ 25.63 ของ GDRP เติบโตขึ้นร้อยละ 45.56 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 31.71 ของ GDRP และเติบโตขึ้นร้อยละ 39.01 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558

อุตสาหกรรมที่สำคัญในปี 2559 – (1) อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (2) อุตสาหกรรมการก่อสร้าง (3) อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ และ (4) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

การค้าปลีกในปี 2559 – มีมูลค่า 21,537 พันล้านด่ง (ประมาณ 9.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.23 เมื่อเทียบกับปี 2558

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 การค้าปลีกมีมูลค่า 10.923 พันล้านด่ง (ประมาณ 4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.29 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

การท่องเที่ยวในปี 2559 – จังหวัดจ่าวิงห์ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ 528,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.78 เมื่อเทียบกับปี 2558 มีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 156 พันล้านด่ง (ประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.28

ศักยภาพของจังหวัดจ่าวิงห์

จังหวัดจ่าวิงห์ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสำคัญในการทำการเกษตรและอุตสาหกรรมของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง 2 เส้น ได้แก่ แม่น้ำ Co Chien และแม่น้ำ Hau และมีพื้นที่ติดกับจังหวัดต่างๆ ทั้งทางบกและทางน้ำ อาทิ ทางหลวงหมายเลข 53 54 และ 60 และแม่น้ำโขง ทำให้การสัญจรและขนส่งสินค้าทำได้โดยสะดวก

จังหวัดจ่าวิงห์มีศักยภาพในการทำการเกษตรโดยมีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 234,247 เฮกตาร์ ที่มีผลผลิตกว่า 1.12    ล้านตัน/ปี มีพื้นที่ปลูกผัก/ผลไม้กว่า 17,600 เฮกตาร์ มีผลผลิตกว่า 214,500 ตัน/ปี และมีพื้นที่ป่าไม้กว่า 8,448 เฮกตาร์

จังหวัดจ่าวิงห์ยังขึ้นชื่อด้านการปศุสัตว์ซึ่งสามารถเลี้ยงไก่ได้กว่า 4.3 ล้านตัว/ปี สุกร 410,500 ตัว/ปี วัว 206,000 ตัว/ปี แพะ 11,500 ตัว/ปี และกระบือ 804 ตัว/ปี นอกจากนั้นยังมีพื้นที่ทำการประมงกว่า 43,700 เฮกตาร์ มีผลผลิตทางการประมงอยู่กว่า 171,400 ตัน/ปี ตลอดจนเรือประมงซึ่งสามารถจับปลาบริเวณริมทะเลได้กว่า 400 – 600 ตัน/ปี

จังหวัดจ่าวิงห์มีแผนการพัฒนาท่าเรือ 6 แห่ง โดยแบ่งเป็นท่าเรือแม่น้ำ 1 แห่งและท่าเรือชายทะเล 4 แห่ง ซึ่งในปัจจุบัน สามารถใช้งานได้แล้ว 2 แห่ง ได้แก่ (1) ท่าเรือแม่น้ำ Long Duc มีพื้นที่ 40 ตรม. และ (2) ท่าเรือทะเล Duyen Hai สามารถรองรับเรือที่มีน้ำหนักกว่า 30,000 ตัน

การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปี 2559

มูลค่าการส่งออก – 432.563 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.87 จากปี 2558

  • การส่งออกของบริษัทต่างชาติ 361.557 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • การส่งออกของบริษัทเวียดนาม 71.005 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกหลัก 1. รองเท้าหนัง มูลค่า 156 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2. อุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ มูลค่า 89.142 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 3. กระเป๋าหนัง มูลค่า 66.622 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าการนำเข้า –  184.991 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.28 จากปี 2558

  • การนำเข้าของบริษัทต่างชาติ 178.691 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • การนำเข้าของบริษัทเวียดนาม 6.220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านำเข้าหลัก 1. วัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มูลค่า 83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2. อุปกรณ์/เครื่องจักร มูลค่า 5.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 3. วัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ มูลค่า 4.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจนถึงปี 2563

  1. GDRP เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 – 12 / ปี
  2. GDP ต่อหัวมีมูลค่า 3,200 ดอลลาร์สหรัฐ / ปี
  3. โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบ่งเป็น

+ การค้าและบริการ ร้อยละ 38

+ อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ร้อยละ 32

+ การเกษตร ประมง และป่าไม้ ร้อยละ 30

  1. มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 – 12.5 / ปี
  2. การจัดเก็บเก็บงบประมาณเข้าภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 / ปี
  3. อัตราการพัฒนาเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 30

 

 

 

 

 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 จังหวัดจ่าวิงห์สามารถดึงดูดโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้ 2 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 125.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการซื้อหุ้น 7 โครงการ มูลค่ารวม 3.46 สรุปเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งสิ้น 129.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อนับจนถึงปลายเดือนกันยายน 2560 จังหวัดจ่าวิงห์มีโครงการลงทุนโดยตรงของต่างประเทศ 34 โครงการ มูลค่ารวม 3,066 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ในลำดับที่ 24 ของประเทศ

แนวทางการดึงดูดโครงการลงทุนจากต่างประเทศของจังหวัดจ่าวิงห์

(1) เร่งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐายในเขตเศรษฐกิจ Dinh An และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักลงทุน

(2) เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวชั้นสูง ผลผลิตทางการเกษตร และการประมง ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการประมง

(3) ลงทุนก่อสร้างท่าเรือ Dinh An ซึ่งจะกลายเป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่มีขนาดกว่า 30,000 – 50,000 ตัน และพัฒนาอุตสาหกรรมกลางน้ำ อาทิ ผ้าไหม / คอมโพสิต

(4) เร่งพัฒนาโครงการศูนย์การค้าและบริการ การท่องเที่ยว การขนส่ง การศึกษา และสถานพยาบาล

 

 

โครงการลงทุนที่จังหวัดสนับสนุนให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนจนถึงปี 2563

ที่

ชื่อโครงการ

สถานที่

กำลังการผลิต / พื้นที่

มูลค่าการลงทุน

 

A

โครงการอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง

 

1

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปผลผลิตจากการประมงเพื่อการส่งออก

อำเภอ Cau Ke และในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ของจังหวัด

กุ้ง 5,000 – 8,000 ตัน/ปี หรือปลา 15,000 ตัน/ปี หรือหอย 500 ตัน/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

2

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปผัก

อำเภอ Cau Ke และในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ของจังหวัด

30,000 – 40,000 ตัน/ปี

100 พันล้านด่ง

 

3

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปถั่ว

อำเภอ Cau Ngang

3,000 – 5,000 ตัน/ปี

100 พันล้านด่ง

 

4

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์

อำเภอ Chau Thanh

หมู 8,000 – 10,000 ตัน/ปี

วัว 5,000 – 7,000 ตัน/ปี

ไก่ 2,000 – 3,000 ตัน/ปี

250 พันล้านด่ง

 

5

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปผลไม้

อำเภอ Cau Ke

30,000 – 40,000 ตัน/ปี

170 พันล้านด่ง

 

6

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปปลา/กุ้ง/ลูกชิ้นปลา

อำเภอ Cau Ke และในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ของจังหวัด

10,000 ตัน/ปี 

200 พันล้านด่ง

 

7

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปกุ้ง

นิคมและเขตอุตสาหกรรมของจังหวัด

10,000 ตัน/ปี

200 พันล้านด่ง

 

8

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปเนื้อหมู/วัว

นิคมและเขตอุตสาหกรรมของจังหวัด

10,000 – 20,000 ตัน/ปี 

150 – 200 พันล้านด่ง

 

9

โครงการพัฒนาโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง

นิคมและเขตอุตสาหกรรมของจังหวัด

10,000 ตัน/ปี

150 พันล้านด่ง

 

10

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปมะพร้าว

อำเภอ Cang Long, Tieu Can และ Chau Thanh

100,000 ตัน/ปี

100 พันล้านด่ง

 

11

โครงการพัฒนาโรงงานอาหารสัตว์

นิคมและเขตอุตสาหกรรมของจังหวัด

20,000 – 30,000 ตันต่อปี

50 – 80 พันล้านด่ง

 

12

โครงการพัฒนาโรงงานอาหารสัตว์

ทะเล

นิคมและเขตอุตสาหกรรมของจังหวัด

20,000 – 30,000 ตันต่อปี

50 – 80 พันล้านด่ง

 

13

โครงการพัฒนาโรงบำบัดน้ำเสีย

อำเภอ Chau Thanh

150 – 200 ตัน/ชั่วโมง

แล้วแต่นักลงทุน

 

14

โครงการลงทุนก่อสร้างที่เก็บขยะ

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

300 ตัน / ชั่วโมง

22.5 พันล้านด่ง

 

15

โครงการพัฒนาโรงงานซ่อมเรือ

อำเภอ Duyen Hai

70,000 ตัน/ปี

2,180 พันล้านด่ง

 

16

โครงการโรงงานประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นิคมอุตสาหกรรม Long Duc

1-2 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

17

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า

นิคมอุตสาหกรรม Long Duc

1-2 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

 

18

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปอุปกรณ์ไฟฟ้า

เขตอุตสาหกรรม Dinh An

10,000 ตัน/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

19

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เขตอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตย่อยอุตสาหกรรม

10,000 ชิ้น/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

20

โครงการพัฒนาโรงงานอิฐ

อำเภอ Cang Long และอำเภอ Chau Thanh

25 ล้านชิ้น/ปี

30 พันล้านด่ง

 

21

โครงการพัฒนาโรงงานสารเคมี/ยา

อำเภอเมือง

10,000 ตัน/ปี

170 พันล้านด่ง

 

22

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปขนม

อำเภอเมือง

7,000 ตัน/ปี

80 พันล้านด่ง

 

23

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตท่อพลาสติก

อำเภอ Duyen Hai

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่ขนาดโครงการ

 

24

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์

อำเภอ Duyen Hai

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่ขนาดโครงการ

 

25

โครงการพัฒนาโรงงานเหล็ก

อำเภอ Duyen Hai

13,000 ตัน/ปี

350 พันล้านด่ง

 

26

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตอลูมิเนียม

อำเภอ Duyen Hai

300,000 ตัน/ปี

550 พันล้านด่ง

 

27

โครงการผลิตอิฐ Tuynel

อำเภอ Cang Long

130 ล้านชิ้น/ปี

30 พันล้านด่ง

 

28

โครงการพัฒนาโรงงานปูนซีเมนต์

นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

9,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี

30 พันล้านด่ง

 

29

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตด้ายและคอมโพซิต

นิคมอุตสาหกรรม Long Duc

1 – 2 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

30

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตและซ่อมแซมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นิคมอุตสาหกรรม Long Duc

1 – 2 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

31

โครงการพัฒนาโรงงานไม้อ่อน

นิคมอุตสาหกรรม Long Duc

1 – 2 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

32

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตอุปกรณ์ในรถยนต์

เขตและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

10,000 ชิ้น/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

33

โครงการพัฒนาโรงงานกระสุนปืน

เขตและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

300,000 ชิ้น/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

34

โครงการพัฒนาโรงงานอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูป

เขตและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

1,000 ตัน/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

35

โครงการพัฒนาโรงงานบรรจุภัณฑ์จากด้าย

เขตและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

6,000 ตัน/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

36

โครงการพัฒนาวัสดุประกอบรถยนต์

เขตและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

100 ล้านชิ้น/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

37

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตซิป

เขตและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

10 ล้านชิ้น/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

38

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตป้าย

เขตและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

20 ล้านชิ้น / ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

 

39

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตรองเท้า

เขตและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

10 ล้านชิ้น/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

 

40

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตเครื่องแต่งกายเพื่อการส่งออก

อำเภอ Chau Thanh

1 เฮกตาร์/ แรงงาน 500 คน ผลิตสินค้าได้ 2 ล้านชิ้น/ปี

15 พันล้านด่ง

 

41

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตเสื้อกันฝน

อำเภอ Chau Thanh

4 เฮกตาร์/ แรงงาน 600 – 1,000 คน ผลิตสินค้าได้ 2 ล้านชิ้น / ปี

25 พันล้านด่ง

 

42

โครงการผลิตรองเท้าหนัง

อำเภอ Chau Thanh

10 เฮกตาร์ / แรงงาน 2 พัน – 4 พันคน ผลิตสินค้าได้ 10 ล้านชิ้น / ปี

50 พันล้านด่ง

 

43

โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

222 MW

แล้วแต่นักลงทุน

 

44

โครงการผลิตสถานีแก๊ซ LPG

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงุทน

 

45

โครงการพัฒนาสถานีน้ำมันในเขตเศรษฐกิจ Dinh An

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

5.5 ล้านตัน/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

 

B

โครงการเกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง

 

1

โครงการพัฒนาฟาร์มแปรรูปข้าวพันธุ์ดี

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

แล้วแต่พื้นที่

10 – 15 พันล้านด่ง

 

2

โครงการพัฒนาฟาร์มแปรรูปข้าวโพด

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

แล้วแต่พื้นที่

15 พันล้านด่ง

 

3

โครงการพัฒนาฟาร์มแปรรูปถั่ว

อำเภอ Cay Ngang

2,000 เฮกตาร์

40 พันล้านด่ง

 

4

โครงการพัฒนาฟาร์มแปรรูปผลไม้

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

500 – 1,500 เฮกตาร์

100 – 150 พันล้านด่ง

 

5

โครงการพัฒนาฟาร์มแปรรูปผลไม้

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

5,000 – 8,000 เฮกตาร์

50-80 พันล้านด่ง

 

6

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงวัว

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

500 ตัวขึ้นไป

30 พันล้านด่ง

 

7

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงหมู

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

1,000 – 1,500 ตัว

30 - 50 พันล้านด่ง

 

8

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงแกะ

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

500 ตัวขึ้นไป

30 พันล้านด่ง

 

9

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงไก่

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

10,000 – 20,000 ตัว

15 – 30 พันล้านด่ง

 

10

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงปลาสวาย

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

100 เฮกตาร์

50 – 100 พันล้านด่ง

 

11

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงกุ้งโดยเทคโนโลยีขั้นสูง

อำเภอ Cau Ngang

50 เฮกตาร์

160 พันล้านด่ง

 

12

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงหอยบริเวณริมทะเล

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด ที่ติดทะเล

100 เฮกตาร์

50 พันล้านด่ง

 

13

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงกุ้งแม่น้ำ

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

200 เฮกตาร์

80 – 100 พันล้านด่ง

 

14

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทะเล

หมูบ้าน Duyen Hai

แล้วแต่โครงการ

150 พันล้านด่ง

 

15

โครงการพัฒนาฟาร์มพันธุ์กุ้งชั้นสูง

อำเภอ Duyen Hai

5.5 พันล้านตัว/ปี

126.4 พันล้านด่งขึ้นไป

 

16

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณอำเภอ Chau Thanh

อำเภอ Chau Thanh

1,500 เฮกตาร์

100 – 150 พันล้านด่ง

 

17

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงกุ้งเชิงนิเวศ

อำเภอ Duyen Hai

500 – 1,000 เฮกตาร์

50 – 100 พันล้านด่ง

 

18

โครงการพัฒนากุ้งเพื่ออุตสาหกรรม

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

มากกว่า 100 ตัน/ปี

700 พันล้านด่ง

 

C

โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน / ตัวเมือง

 

1

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Sa Binh

หมู่บ้าน Long Duc

50 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

2

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Cang Long

อำเภอ Cang Long

23 เฮกตาร์ 

แล้วแต่นักลงทุน

 

3

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Tan Binh

อำเภอ Tan Binh

25 เฮกตาร์

-

 

4

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Ba Tram

อำเภอ Chau Thanh

50 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

5

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Chau Thanh

อำเภอ Chau Thanh

50   เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

6

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Phu Can

อำเภอ Tieu Can

50 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

7

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Tan Hoa

อำเภอ Tieu Can

40 เฮกตาร์ 

แล้วแต่นักลงทุน

 

8

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Vam Ben Cat

อำเภอ Cau Ke

50 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

9

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม An Phu Tan

อำเภอ Cau Ke

20 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

10

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Luu Nghiep Anh

อำเภอ Tra Cu

40 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

11

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม My Long Bac

อำเภอ Cau Ngang

40   เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

12

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Long Son

อำเภอ Cau Ngang

40 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

13

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Hiep My Tay

อำเภอ Cau Ngang

40 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

14

โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม Cau Quan

อำเภอ Cau Ke

130 เฮกตาร์ (ระยะ 1)

850 พันล้านด่ง

 

15

โครงการพัฒนาในเขตอุตสาหกรรม Co Chien

อำเภอ Cang Long

200 เฮกตาร์

1,200 พันล้านด่ง

 

16

โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม Dinh An

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

591 เฮกตาร์

3,550 พันล้านด่ง

 

17

โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม Ngu Lac

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

936 เฮกตาร์

5,600 พันล้านด่ง

 

18

โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม Don Xuan

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

934 เฮกตาร์

5,600 พันล้านด่ง

 

19

โครงการพัฒนาศูนย์การค้า/บริการในเขตอุตสาหกรรม Ngu Lac

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

305 เฮกตาร์

1,830 พันล้านด่ง

 

20

โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปิโตเลียม

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

2,166 เฮกตาร์

105 พันล้านด่ง

 

21

โครงการพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

101 เฮกตาร์

600 พันล้านด่ง

 

22

โครงการพัฒนาพื้นที่ปลอดภาษี

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

501 เฮกตาร์

3,000 พันล้านด่ง

 

23

โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

500 เฮกตาร์

20,000 พันล้านด่ง

 

24

โครงการพัฒนาท่าเรือ Long Toan

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

260 เฮกตาร์

1,560 พันล้านด่ง

 

25

โครงการพัฒนาท่าเรือ Dinh An

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

100 เฮกตาร์

5,000 พันล้านด่ง

 

26

โครงการพัฒนาสนามบิน Long Toan

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

700 เฮกตาร์

4,500 พันล้านด่ง

 

27

โครงการพัฒนาถนนเลี่ยงทางหลวงหมายเลข 54 บริเวณอำเภอ Chau Thanh

อำเภอ Chau Thanh

ยาว 5 กิโลเมตร กว้าง 8 เมตร

250 พันล้านด่ง

 

28

โครงการพัฒนาถนนแยก Dai Nuoc

อำเภอเมือง

0.9 กิโลเมตร

78 พันล้านด่ง

 

29

โครงการพัฒนาถนนแยก Ngo Quyen

อำเภอเมือง

2.1 กิโลเมตร

102 พันล้านด่ง

 

30

โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 2

อำเภอเมือง

3.4 กิโลเมตร

295 พันล้านด่ง

 

31

โครงการพัฒนาถนนแยก Trang Nhan Dan

อำเภอเมือง

3.94 กิโลเมตร

80 พันล้านด่ง

 

32

โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 3

อำเภอเมือง

ยาว 2.38 กิโลเมตร กว้าง 26 เมตร

230 พันล้านด่ง

 

33

โครงการพัฒนาถนนหมายเลข N15

อำเภอเมือง

4.,213 กิโลเมตร

495 พันล้านด่ง

 

34

โครงการพัฒนาถนนแยก B

อำเภอเมือง

ยาว 650 เมตร กว้าง 16 เมตร

35 พันล้านด่ง

 

35

โครงการพัฒนาสถานที่รวมตัวของประชาชน

อำเภอเมือง

45.3 เฮกตาร์

250 พันล้านด่ง

 

36

โครงการพัฒนาสถานที่จัดงานประเพณี

อำเภอเมือง

4,000 ตรม.

65 พันล้านด่ง

 

37

โครงการพัฒนาระบบท่าระบายน้ำหมู่บ้าน Luong Hoa

อำเภอ Chau Thanh

-

30 พันล้านด่ง

 

38

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า LED

อำเภอเมือง

-

45 พันล้านด่ง

 

39

โครงการพัฒนาโรงเรียนเอกชน

อำเภอเมือง

12,000 ตรม.

60 พันล้านด่ง

 

40

โครงการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลชั้นสูง

อำเภอเมือง

10,000 ตรม.

80 พันล้านด่ง

 

41

โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมเอกชน

อำเภอเมือง

8,000 ตรม.

30 พันล้านด่ง

 

42

โครงการพัฒนาโรงเรียนนานาชาติ

อำเภอเมือง

4 เฮกตาร์

300 พันล้านด่ง

 

43

โครงการพัฒนาโรงเรียนอนุบาล แขวง 6

อำเภอเมือง

6,200 ตรม.

40 พันล้านด่ง

 

44

โครงการพัฒนาโรงเรียนประถม

อำเภอเมือง

8,000 ตรม.

30 พันล้านด่ง

 

45

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยนานาชาติ

อำเภอเมือง

4 เฮกตาร์

300 พันล้านด่ง

 

46

โครงการพัฒนาโรงพยาบาลนานาชาติ

อำเภอเมือง

200 เตียง

1,000 พันล้านด่ง

 

47

โครงการพัฒนาโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง 2 แห่ง

อำเภอเมือง

100 เตียง

200 พันล้านด่ง

 

48

โครงการพัฒนาคลินิกตรวจโรคทั่วไป 2 แห่ง

อำเภอเมือง

4,200 ตรม.

30 พันล้านด่ง

 

49

โครงการพัฒนาสถานีรถขนส่งสาธารณะ

อำเภอเมือง

10,000 ตรม.

500 พันล้านด่ง

 

50

โครงการพัฒนาศูนย์การค้าและที่อยู่อาศัย

อำเภอเมือง

12 เฮกตาร์

300 พันล้านด่ง

 

51

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยทางทิศใต้

แขวง 9 อำเภอเมือง

15 เฮกตาร์

400 พันล้านด่ง

 

52

โครงการพัฒนาโครงการท่องเที่ยว Homestay

อำเภอเมือง

50 เฮกตาร์

100 พันล้านด่ง

 

53

โครงการพัฒนาสถานที่ให้บริการเชิงนิเวศ

อำเภอเมือง

5 เฮกตาร์

200 พันล้านด่ง

 

54

โครงการพัฒนาศูนย์นิทรรศการ

อำเภอเมือง

15 เฮกตาร์

300 พันล้านด่ง

 

55

โครงการพัฒนาสวนสารธารณะ

อำเภอเมือง

6,070 ตรม.

25 พันล้านด่ง

 

56

โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกสอนภาษาอังกฤษ

อำเภอเมือง

10,000 ตรม

60 พันล้านด่ง

 

57

โครงการพัฒนาคูป้องกันน้ำท่วม

อำเภอเมือง

ยาว 2,000 ตรม

55 พันล้านด่ง

 

D

โครงการการค้าและบริการ

 

1

โครงการก่อสร้างศูนย์การค้าในนิคมอุตสาหกรรม Long Duc

นิคมอุตสาหกรรม Long Duc

6,000 ตรม

15 พันล้านด่ง

 

2

โครงการก่อสร้างโรงแรม 4 ดาว

อำเภอเมือง

5,700 ตรม.

170 พันล้านด่ง

 

3

โครงการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยว AO Ba Om

อำเภอเมือง

84 เฮกตาร์

200 พันล้านด่ง

 

4

โครงการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Tan Qui

อำเภอ Cau ke

50   เฮกตาร์

200 พันล้านด่ง

 

5

โครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Long Tri

อำเภอเมือง

50.28 เฮกตาร์

245 พันล้านด่ง

 

6

โครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ Long Hoa

อำเภอ Chau Thanh

10 เฮกตาร์

50 พันล้านด่ง

 

7

โครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวริมทะเล Ba Dong

อำเภอ Duyen Hai

368 เฮกตาร์

1,340 พันล้านด่ง

 

8

โครงการพัฒนาสถานทีท่องเที่ยวเชิงนิเวศ My Long

อำเภอ Cau Ngang

20 เฮกตาร์

150 พันล้านด่ง

 

9

โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมและกีฬา Tieu Can

อำเภอ Tieu Can

5.5 เฮกตาร์

52 พันล้านด่ง

 

10

โครงพารกัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว Dinh An

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

330 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

11

โครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว Don Chau

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

299 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

12

โครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว Dan Thanh 1

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

268 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

13

โครงการพัฒนารีสอร์ท Nam Song Co Chien

อำเภอเมือง

5 เฮกตาร์

490 พันล้านด่ง

 

14

โครงการพัฒนาศูนย์บริการ ร้านอาหาร และโรงแรม

อำเภอเมือง

2,200 ตรม.

150 พันล้านด่ง

 

15

โครงการลงทุนสถานที่ซ่อมบำรุงรถยนต์

อำเภอเมือง

4.5 เฮกตาร์

300 พันล้านด่ง

 

16

โครงการพัฒนาตลาดในตัวเมือง

อำเภอเมือง

14,000 ตรม.

180 พันล้านด่ง

 

17

โครงการพัฒนาตลาดในอำเภอต่างๆ

อำเภอต่างๆ ของจังหวัด

-

แล้วแต่นักลงทุน