ธุรกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ : จังหวัดหวิงลอง

จังหวัดหวิงลอง

ข้อมูลทั่วไป

จังหวัดหวิงลองเป็นหนึ่งใน 13 จังหวัดในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนาม มีพื้นที่ติดกับจังหวัดเตี่ยนยาง จังหวัดเบ้นแจ จังหวัดจ่าวิงห์ จังหวัดด่งท้าป จังหวัดเหิ่วยาง จังหวัดซ้อกจาง และนครเกิ่นเทอ จังหวัดหวิงลองอยู่ห่างจากนครเกิ่นเทอ 33 กิโลเมตร และห่างจากนครโฮจิมินห์ 136 กิโลเมตร ที่ตั้งของจังหวัดหวิงลองเป็นพื้นที่ตัดกันระหว่างแม่น้ำเตียนและแม่น้ำเหิ่ว ทำให้จังหวัดหวิงลองเป็นหนึ่งในจุดเชื่อมโยงทางน้ำที่สำคัญของภูมิภาค ตลอดจนทางบก ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างทางด่วน Trung Luong - My Thuan ที่เชื่อมต่อนครโฮจิมินห์กับจังหวัดหวิงลองจะแล้วเสร็จในปี 2561

ด้วยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดหวิงลองทำให้นักลงทุนจากต่างประเทศนิยมเข้ามาลงทุนในโครงการทางด้านการเกษตร การประมง การท่องเที่ยว และการคมนาคม โดยในปี 2559 จังหวัดหวิงลองได้คะแนนดัชนีการแข่งขันของจังหวัดต่างๆ ในประเทศเวียดนาม 62.76 คะแนน เป็นลำดับที่ 2 ของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงและอันดับที่ 6 ของทั้งประเทศ

เนื้อที่ทั้งหมด – 1,525.6 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรในปี 2559 – 1,048,500 คน

ความหนาแน่นของจำนวนประชากร – 687 คน/ตารางกิโลเมตร

แรงงานอายุมากกว่า 15 ปี – ประมาณ 630,400 คน

GDRP ในปี 2559 – ประมาณ 13.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับปี 2558

ในช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2560 GDRP เติบโตขึ้นร้อยละ 5.61 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

GDP ต่อหัวประชากรในปี 2559 – ประมาณ 42.2 ล้านด่งต่อปี (1,840 USD)

ภาคการเกษตร ประมง และป่าไม้ ในปี 2559 – คิดเป็นร้อยละ 31.84 ของ GDRP เติบโตขึ้นร้อยละ 2.5 

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ภาคการเกษตร ประมง และป่าไม้เติบโตคิดเป็นร้อยละ 29.41 ของ GDRP เติบโตขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

ภาคการค้าและบริการในปี 2559 – คิดเป็นร้อยละ 44.64 ของ GDRP และเติบโตขึ้นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปี 2558

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 การค้าและบริการคิดเป็นร้อยละ 45.97 ของ GDRP และเติบโตขึ้นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

ภาคอุตสาหกรรมในปี 2559  - คิดเป็นร้อยละ 23.52 ของ GDRP และเติบโตขึ้นร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 24.62 ของ GDRP และเติบโตขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558

อุตสาหกรรมที่สำคัญในปี 2559 – (1) อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (2) อุตสาหกรรม        การก่อสร้าง และ (3) อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ

การค้าปลีกในปี 2559 – มีมูลค่า 38,700 พันล้านด่ง (ประมาณ 17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.92 เมื่อเทียบกับปี 2558

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 การค้าปลีกมีมูลค่า 20,537 พันล้านด่ง (ประมาณ 8.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.02 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

การท่องเที่ยวในปี 2559 – จังหวัดหวิงลองต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ 980,000 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 210,000 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 101 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 จังหวัดหวิงลองต้อนรับนักท่องเที่ยวได้กว่า 580,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ในจำนวนนั้นเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 98,000 คนมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปี 2559

มูลค่าการส่งออก – 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.26 จากปี 2558

มูลค่าการนำเข้า –  170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.66 จากปี 2558

ในช่วง 6 เดือนแรก การส่งออกมีมูลค่า 181.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 100.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

 

 

เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดหวิงลองในปี 2560

ลำดับ

หน่วยชี้วัด

ร้อยละ

1

GDRP เพิ่มขึ้น

7.0

2

มูลค่าสินค้าทางการเกษตร การประมง และป่าไม้โตขึ้น

2

3

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

12

4

มูลค่าสินค้าภาคบริการเพิ่มขึ้น

7.5

5

GDRP ต่อหัว

45.47 ล้านด่ง

6

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

 

 

+ ภาคการเกษตร การประมง และป่าไม้

29.41

 

+ ภาคอุตสาหกรรม

24.62

 

+ ภาคการค้าและบริการ

45.97

7

มูลค่าการส่งออก

340

8

มูลค่าเงินทุนพัฒนาสังคม

13,500 พันล้านด่ง

9

มูลค่าเงินงบประมานของภาครัฐ

4,840 พันล้านด่ง

10

อัตราการจ่ายเงินโดยไม่ใช้เงินสด

72

11

อัตราแรงงานที่ผ่านการอบรม

63

12

สร้างงานใหม่

19,000 คน

13

อัตราประชากรเกิดใหม่

0.8 -1

14

การลดอัตราประชากรยากจน

1

 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 จังหวัดหวิงลองสามารถดึงดูดโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้ 3 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 55.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีโครงการเพิ่มเงินลงทุนจำนวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 72.41 รวมเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งสิ้น 127.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อนับจนถึงปลายเดือนกันยายน 2560 จังหวัดหวิงลองมีโครงการลงทุนโดยตรงของต่างประเทศ 42 โครงการ มูลค่ารวม 553.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ในลำดับที่ 42 ของประเทศ

 

 

แนวทางการดึงดูดโครงการลงทุนจากต่างประเทศของจังหวัดจ่าวิงห์

 1. โครงการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูง เช่น โครงการไบโอเทคโนโลยี โครงการสารสนเทศ โครงการปศุสัตว์ขั้นสูง และโครงการการเกษตรขั้นสูง เป็นต้น
 2. โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือโครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
 3. โครงการที่สามารถสร้างงานให้กับแรงงานได้จำนวนมาก
 4. โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
 5. โครงการด้านการศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม และกีฬา
 6. โครงการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
 7. โครงการภาคบริการ

สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในจังหวัดจ่าวิงห์

 1. จังหวัดจะให้การสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับโครงการที่จังหวัดเรียกร้องให้นักลงทุนเข้ามาลงทุน
 2. จังหวัดจะให้การสนับสนุนการเวนคืนที่ดิน
 3. จังหวัดจะให้การสนับสนุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานในบริเวณที่ตั้งโครงการในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ
 4. จังหวัดจะให้การสนับสนุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานในบริเวณที่ตั้งโครงการนอกเขตอุตสาหกรรม
 5. จังหวัดจะให้การสนับสนุนโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
 6. จังหวัดจะให้การสนับสนุนโครงการสร้างบ้าน/ที่พักอาศัยให้กับแรงงาน
 7. จังหวัดจะสนับสนุนค่าโฆษณา
 8. จังหวัดจะสนับสนุนการอบรมแรงงาน
 9. จังหวัดจะสนับสนุนโครงการการลงทุนด้านการค้าและการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

โครงการลงทุนที่จังหวัดสนับสนุนให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนจนถึงปี 2563

ที่

ชื่อโครงการ

สถานที่

กำลังการผลิต / พื้นที่

มูลค่าการลงทุน

 

A

โครงการอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง

 

1

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Binh Tan

อำเภอ Binh Tan

400 เฮกตาร์

2,900

 

2

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรร Dong Binh

อำเภอ Binh Minh

350 เฮกตาร์

1,750

 

3

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม An Dinh

อำเภอ Mang Thit

200   เฮกตาร์

1,000 พันล้านด่ง

 

4

โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานใน VINH LONG CITY INDUSTRIAL CLUSTER

อำเภอเมือง

70 เฮกตาร์

600 พันล้านด่ง

 

5

โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานใน VINH THANH INDUSTRIAL CLUSTER

อำเภอ Tra On

60 เฮกตาร์

500 พันล้านด่ง

 

6

โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานใน PHUOC TRUONG HAMLET –PHUOC THO INDUSTRIAL CLUSTER

อำเภอ Vung Liem

46.69 เฮกตาร์

420 พันล้านด่ง

 

7

โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานใน THUAN AN INDUSTRIAL CENTER

อำเภอ Binh Minh

72.9 เฮกตาร์

650 พันล้านด่ง

 

8

โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานใน TAN HOA HAMLET INDUSTRIAL CLUSTER

อำเภอ Binh Tan

43.74 เฮกตาร์ 

380 พันล้านด่ง

 

9

โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานใน PHU LOI INDUSTRIAL CLUSTER, TAM BINH DISTRICT

อำเภอ TAM BINH

52 เฮกตาร์

450 พันล้านด่ง

 

10

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า

Hoa Phu Industrial Zone phase 2

10 เฮกตาร์

1,260 พันล้านด่ง

 

11

โครงการพัฒนาโรงงานเวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง

Hoa Phu Industrial Zone phase 2

15 เฮกตาร์

1,575 พันล้านด่ง

 

12

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตและแปรรูปกระป๋อง

Binh Minh Industrial Zone

15 เฮกตาร์

500 พันล้านด่ง

 

13

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

Binh Minh Industrial Park

5 เฮกตาร์

210 พันล้านด่ง

 

14

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปผัก

Binh Minh Industrial Park

15 เฮกตาร์

500 พันล้านด่ง

 

15

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตเครื่องมือทางการเกษตร

Binh Minh Industrial Park

5 เฮกตาร์

250 พันล้านด่ง

 

16

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง

Binh Minh Industrial Park

5 เฮกตาร์

200 พันล้านด่ง

 

17

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนสำหรับปศุสัตว์และสัตว์น้ำ

นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

2 เฮกตาร์

60 พันล้านด่ง

 

18

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปของเสียจากอาหารทะเล

นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

1 เฮกตาร์

250 พันล้านด่ง

 

19

โครงการพัฒนาโรงงานจัดเก็บสินค้าเกษตร

เขต Binh Tan

200,000 ตัน/ปี

200 พันล้านด่ง

 

20

โครงการพัฒนาโรงงานจัดเก็บสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมกลางน้ำ

Binh Minh Industrial Park

30 เฮกตาร์

700 พันล้านด่ง

 

21

โครงการพัฒนาโกดังสินค้า

อำเภอ Binh Tan

16 เฮกตาร์

300 พันล้านด่ง

 

 

B

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

1

CON CHIM ECOURBAN AREA

อำเภอเมือง

250 เฮกตาร์

3,500 พันล้านด่ง

 

2

COMMERCIAL ZONES AND NORTH MY THUAN URBAN

อำเภอเมือง

11.15 เฮกตาร์

330 พันล้านด่ง

 

3

PHUOC THO URBAN RESIDENTIAL AREA

อำเภอเมือง

13.7 เฮกตาร์

400 พันล้านด่ง

 

4

SOCIAL HOUSE IN RESETTLEMENT - RESIDENTIAL AREA IN NORTH MY THUAN – PHASE 2

อำเภอเมือง

1.1 เฮกตาร์

228 พันล้านด่ง

 

5

HOUSES FOR LOW-INCOME PEOPLE (URBAN)

อำเภอ Binh Minh

5 เฮกตาร์

315 พันล้านด่ง

 

6

SOCIAL HOUSE AREA OF CLUSTER 5

อำเภอ Long Ho

6.34   เฮกตาร์

400 พันล้านด่ง

 

C

โครงการพัฒนาการค้าและบริการ

 

1

COMMERCE AND SERVICE CITY HOUSING AREA CLUSTER 1, WARD 4, VINH LONG CITY

อำเภอเมือง

2.15 เฮกตาร์

400 พันล้านด่ง

 

2

MY THUAN TOURISM AND TRADING SERVICE AREA

อำเภอเมือง

20 เฮกตาร์

600 พันล้านด่ง

 

3

TRADE AND SERVICE CENTER

อำเภอ Long Ho

3 เฮกตาร์

200 พันล้านด่ง

 

4

BINH MINH TRADING CENTER IN AGRICULTURAL PRODUCTS

อำเภอ Binh Minh

3 เฮกตาร์

200 พันล้านด่ง

 

5

โครงการพัฒนาตลาด CAU DOI

อำเภอ Binh Minh

6.2 เฮกตาร์

220 พันล้านด่ง

 

6

โครงการพัฒนาตลาด Tan An Luong

อำเภอ Vung Liem

4.54 เฮกตาร์

120 พันล้านด่ง

 

7

โครงการพัฒนาศูนย์การค้าในแขวง 8

อำเภอเมือง

2.74 เฮกตาร์

120 พันล้านด่ง

 

8

โครงการพัฒนาศูนย์การค้า Tan Quoi

เขต Binh Tan

11 เฮกตาร์

440 พันล้านด่ง

 

9

PROJECT OF BINH MINH URBAN, SERVICE – INDUSTRIAL TRADING CENTER

อำเภอ Binh Minh

11 เฮกตาร์

500 พันล้านด่ง

 

10

BINH MINH TRADING SERVICE CENTER

อำเภอ Binh Minh

0.24 เฮกตาร์

50 พันล้านด่ง

 

11

โครงการพัฒนาตลาด Binh Minh

อำเภอ Binh Minh

2.3 เฮกตาร์

300 พันล้านด่ง

 

12

โครงการพัฒนาตลาด LONG HIEP

อำเภอ Long Ho

5.4 เฮกตาร์

250 พันล้านด่ง

 

13

TRA ON TOWN COMMERCIAL CENTER

อำเภอ Tra On

1 เฮกตาร์

40 พันล้านด่ง

 

D

โครงการด้านการท่องเที่ยว/วัฒนธรรม

 

1

CAI NGANG COMPLEX OF CULTURE – SPORT – TOURISM

อำเภอ Tam Binh

0.5 เฮกตาร์

30 พันล้านด่ง

 

2

CON GIONG ECOTOURISM AREA

อำเภอเมือง

57.29 เฮกตาร์

700 พันล้านด่ง

 

3

CON DONG HAU ECOTOURISM AREA

อำเภอ Tam Binh

25 เฮกตาร์

60 พันล้านด่ง

 

4

MY HOA TOURISM AREA

อำเภอ Binh Minh

10 เฮกตาร์

100 พันล้านด่ง

 

E

โครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

1

โครงการสร้างที่เผาศพ

อำเภอ Binh Minh

20 เฮกตาร์

120 พันล้านด่ง

 

2

โครงการสร้างที่เผาศพ

อำเภอเมือง

10 เฮกตาร์

60 พันล้านด่ง

 

3

โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสีย/ขยะ

อำเภอเมือง

25,000 ÷ 50,000 m3 /วัน

750 พันล้านด่ง

 

F

โครงการด้านการเกษตร

 

1

โครงการพัฒนาโรงงานฆ่าสัตว์

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

แล้วแต่ขนาด

40 พันล้านด่ง/โครงการ

 

2

โครงการพัฒนาโรงสีข้าว

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

150 ตัน/วัน

10 พันล้านด่ง/โครงการ

 

3

โครงการพัฒนาฟาร์มวัวด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

อำเภอ Vung Liem

อำเภอ Tra On

อำเภอ Tam Binh

แล้วแต่ขนาด

50 พันล้านด่ง/โครงการ

 

4

โครงการพัฒนาฟาร์มผักเพื่อการส่งออก

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

30 เฮกตาร์

30 พันล้านด่ง

 

5

โครงการพัฒนาฟาร์มข้าวพันธุ์ดี

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

500 เฮกตาร์

30 พันล้านด่ง

 

6

โครงการพัฒนาฟาร์มผลไม้เพื่อการส่งออก

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

100 เฮกตาร์

50 พันล้านด่ง