ธุรกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ : จังหวัดกว๋างหงาย (Quang Ngai)

จังหวัดกว๋างหงาย

ข้อมูลทั่วไป

จังหวัดกว๋างหงายเป็นจังหวัดชายฝั่งในภาคกลางตอนล่างของประเทศเวียดนาม อยู่ทางทิศใต้ของกรุงฮานอย 883 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ขึ้นมาทางเหนือ 838 กิโลเมตร ในทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดกว๋างนาม ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดญาลาย และจังหวัดคอมตูม ระยะทางประมาณ 142 กิโลเมตร ทิศใต้ติดกับจังหวัดบิ่งดิ่งห์ ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร และทิศตะวันออกติดทะเล มีระยะประมาณ 130 กิโลเมตร มีท่าเรือ 5 แห่ง โดยท่าเทียบเรือสำคัญคือ ท่าเรือนานาชาติ Dung Quat ที่สามารถรองรับน้ำหนักของเรือได้ถึง 100,000 DWT รองรับน้ำหนักเรือขนส่งสินค้าได้ 30,000 – 50,000 DWT

จังหวัดกว๋างหงายเป็นตำแหน่งยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภาคกลางของประเทศเวียดนาม รวมทั้งในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) ซึ่งสามารถขนส่งสินค้าได้ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ มี 13 อำเภอ และ 1 เขตเมือง มีแนวชายฝั่งยาว 130 กิโลเมตร และมีอาณาเขตทางทะเลมากกว่า 11,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ 90 กิโลเมตร และห่างจากเส้นทางการเดินเรือภายในประเทศ 30 กิโลเมตร

เนื้อที่ทั้งหมด – 5,152.3ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรในปี 2561– 1,272,827 คน

ความหนาแน่นของจำนวนประชากร – 247 คน/ตารางกิโลเมตร

แรงงานอายุมากกว่า 15 ปี – ประมาณ 783,152คน

GDRP ในปี 2561 – มีมูลค่า 51,224.84 ล้านล้านด่ง (2.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับปี 2560

GDP ต่อหัวประชากรในปี 2561 – 57.81 ล้านด่ง/คน/ปี (2,514 ดอลลาร์สหรัฐ/คน/ปี)

ภาคการเกษตร ประมง และป่าไม้ ในปี 2561 – มีมูลค่า 8.62 ล้านล้านด่ง (369.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 17.82 ของ GDRP

ภาคอุตสาหกรรม – มีมูลค่า 26.86 ล้านล้านด่ง (1.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.07 คิดเป็นร้อยละ 52.01 ของ GDRP

อุตสาหกรรมที่สำคัญในปี 2561 – (1) อุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมี (2) อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตรและการประมง (3) อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และ (4) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

ภาคการค้าและบริการในปี 2561 – มีมูลค่า 15.72 ล้านด่ง (ประมาณ 673.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 คิดเป็นร้อยละ 30.17 ของ GDRP

การท่องเที่ยวในปี 2561 – จังหวัดมีนักท่องเที่ยว 528,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.78 เมื่อเทียบกับปี 2558 มีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 156 พันล้านด่ง (ประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.28

โครงสร้างพื้นฐาน 

1. การคมนาคมทางบก

ทางหลวงแห่งชาติ 1A และทางหลวงแห่งชาติ 24B ที่เชื่อมระหว่างจังหวัดกว๋างหงายกับบริเวณจังหวัดที่ราบสูงในภาคกลาง เชื่อมต่อไปยังภาคใต้ของประเทศลาวและเมียนมาร์ และเชื่อมต่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีถนน Dung Quat - Tra Bong - Tra My มีทางด่วนสายนครดานัง – จังหวัดกว๋างหงาย มีถนนเลียบทะเลเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม Dung Quat – และและอำเภอ Sa Huynh

2. การคมนาคมทางน้ำ 

ด้วยความลึกของน้ำ 19 – 21 เมตร จังหวัดกว๋างหงายจึงมีท่าเรือน้ำลึก ซึ่งห่างจากเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ 90 กิโลเมตร และห่างจากเส้นทางเดินเรือในประเทศ 30 กิโลเมตร โดยขณะนี้อยู่ในระหวางการดำเนินการและจะสามารถรองรับน้ำหนักเรือได้ถึง 100,000 DWT นอกจากนี้ ยังมีท่าเรือ Sa Ky และท่าเรือ Ly Son ที่ห่างจากแผ่นดินออกไป 30 กิโลเมตร

3. รถไฟ

รถไฟสายเหนือ – ใต้ วิ่งตรงผ่านจังหวัดกว๋างหงาย มี 8 สถานีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งสถานีจังหวัดกว๋างหงายเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดสถานีหนึ่ง

4. สายการบิน

มีสนามบิน Chu Lai ที่อยู่ห่างออกไปทางเหนือของจังหวัดกว๋างหงาย 35 กิโลเมตร มีเที่ยวบิน Airbus A320 บินไปยังนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอย

ทรัพยากรมนุษย์

จังหวัดกว๋างหงายมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และมีประชากรมากกว่า 1.3 ล้านคน โดยร้อยละ 53.8 เป็นคนวัยทำงาน อีกทั้ง ทุกๆ ปีมีนักเรียนมากกว่า 26,000 คนที่จบการศึกษาในระดับมัธยม อาชีวะ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัย 3 แห่ง วิทยาลัย 6 แห่ง และโรงเรียนอาชีวะศึกษา และมีการดำเนินนโยบายเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคนิคและบุคลากรที่มีทักษะสูง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุน

การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

จังหวัดกว๋างหงายมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 แห่ง คือ เขตเศรษฐกิจ Dung Quat มีนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง ได่แก่ นิคมอุตสาหกรรม TinhPhong , QuangPhu , Pho Phong และ VSIP และมีกลุ่มอุตสาหรรม – หมู่บ้านหัตถกรรม 15 แห่ง

นิคมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจ

1. เขตเศรษฐกิจ Dung Quat

เขตเศรษฐกิจ Dung Quat ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของประเทศเวียดนาม เป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของเวียดนามตอนกลาง มีพื้นที่รวมกว่า 45,000 เฮกตาร์ โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการลงทุนที่หลากหลาย โดยเฉพาะโครงการอุตสาหกรรมหนักและมีขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาระบบท่าเรือน้ำลึก Dung Quat และสนามบิน Chu Lai ซึ่งขณะนี้เขตเศรษฐกิจ Dung Quat ดึงดูดเงินลงทุนมูลค่ามากกว่า 1.05 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ทุนจดทะเบียนดำเนินการมีมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันการส่งออกในเขตเศรษฐกิจดังกล่าวมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 90 ของปริมาณการส่งออกในภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของจังหวัดกว๋างหงาย และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจท้องถิ่นและภาคกลางของประเทศ

รัฐบาลเวียดนามได้เลือกเขตเศรษฐกิจ Dung Quat เป็น 1 ใน 5 เขตเศรษฐกิจที่สำคัญในการจัดสรรงบประมาณการลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อดึงดูดการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ

แผนการพัฒนาของเขตเศรษฐกิจ Dung Quat

เขตเศรษฐกิจDung Quat มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจและได้รับการออกแบบมาเพื่อการลงมุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การกลั่นน้ำมันปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมพลังงานแก๊ส อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมเหล็กกล้า การสร้างเรือ เป็นต้น อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมสนับสนุน ระบบท่าเรือและโลจิสติกส์

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(1) ทะเลลึกที่มีพื้นที่รวม 1,158 เฮกตาร์ และแนวชายฝั่ง รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร ประกอบด้วย

- ท่าเรือขนส่งสินค้าทั่วไป ที่สามารถรับน้ำหนักได้ 20,000 DWT – 50,000 DWT (ปัจจุบันสร้างเสร็จและดำเนินการอยู่ 4 แห่ง จากทั้งหมด 6 แห่ง)

- ท่าเรือเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ สามารถรับน้ำหนักได้ 200,000 DWT

(2) ถนนได้รับการดำเนินการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ เพื่อตอบสนองการดำเนินงานของโครงการลงทุน และมีการสร้างทางด่วนเชื่อมต่อระหว่างนครดานังกับจังหวัดกว๋างหงาย โดยจะเริ่มดำเนินการในปี 2561

(3) มีสนามบิน Chu Lai ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดกว๋างหงาย 5 กิโลเมตร มีบริการเที่ยวบินบินไปนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอยทุกวัน

(4) แหล่งกระจายไฟฟ้า: ระบบไฟฟ้าแยกจ่าย 450 MVA สำหรับเขตอุตหาสกรรมและเศรษฐกิจนี้ เป็นพลังงานที่มีเสถียรภาพเหมาะสำหรับโครงการการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Dung Quat

(5.) แหล่งน้ำ: มีกำลังผลิตน้ำ 25,000 ลูกบาศ์ก์เมตรต่อวันและกำลังเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

(6.) โรงพยาบาล Dung Quat มีเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย 300 เตียง มีการให้บริการทางการแพทย์สำหรับนักลงทุนหรือคนที่ทำงานในโครงการต่างๆ ในอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจ

(7.) วิทยาลัยอาชีวะ Dung Quat มีการฝึกอบรมนักเรียนในด้านการเชื่อมโลหะ การผลิตรถยนต์ การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การทำงาน ปิโตรเลียม ฯลฯ จำนวน 2,000 คนเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมพร้อมกำลังคนสำหรับโครงการการลงทุน

(8.) มีศูนย์วัฒนธรรมและกีฬาของเขตเศรษฐกิจพิเศษ Dung Quat สำหรับจัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและกีฬาในเขตดังกล่าว

การปรับปรุงพัฒนาการวางแผน

ปัจจุบัน มีโครงการลงทุนประมาณ 130 โครงการ มีทุนจดทะเบียนประมาณ 1.05 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ มีทุนดำเนินการประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดกว่า ภายในปี 2563 เขตเศรษฐกิจพิเศษ Dung Quat จะสามารถดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนได้ 1.3-1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

การส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Dung Quat

- กลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี เคมี อุตสาหกรรมพลังงาน (ไฟฟ้า,แก๊ส)

- อุตสาหกรรมโลหะ สิ่งทอ สินค้าอุปโภค วัสดุก่อสร้าง รองเท้า

- การประกอบรถยนต์และการผลิตเครื่องยนต์ ผลิตอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

- ผลิดตภัณฑ์ทางการเกษตรจากเทคโนโลยีขั้นสูง

- ธุรกิจท่าเรือและโลจิสติกส์

- การลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรม

- การลงทุนพัฒนาในเขตเมืองและแหล่งที่พักอาศัยของคนทำงาน

- การลงทุนพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและการบริการ

นโยบายและสิทธิประโยชน์ในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ

- ใช้ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax ; CIT) ในอัตราร้อยละ10 ในช่วง 15 ปีแรกของการดำเนินธุรกิจ โดย CIT จะได้รับการยกเว้นใน 4 ปีแรกและลดลงครึ่งหนึ่งสำหรับ 9 ปีหลังจากนั้น ซึ่งโครงการที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงจะได้รับการพิจารณาจากนายกรัฐมนตรีในการใช้อัตราภาษีร้อยละ 10 เป็นเวลา 30 ปี

- สินค้านำเข้าในรูปแบบสินทรัพย์ถาวรของโครงการจะได้รับการยกเว้นภาษี

- การนำเข้าวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ไม่สามารถผลิตในเวียดนามได้ จะได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับการผลิตใน 5 ปี แรก

- ลดภาษีบุคคลธรรมดาของผู้ที่มีรายได้สูงลงครึ่งหนึ่งสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Dung Quat

- การยกเว้นค่าเช่าที่ดิน : โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจะได้รับการยกเว้นค่าเช่า 11-15 ปี และโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าตลอดชีวิต

นอกจากนี้ จังหวัดกว๋างหงายกำลังดำเนินนโยบายการสนับสนุนค่าตอบแทนบางส่วนสำหรับ ที่ดิน การฝึกอบรมแรงงาน เพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Dung Quat

2. นิคมอุตสาหกรรมของจังหวัด

(1.) นิคมอุตสาหกรรม TinhPhong มีพื้นที่ 350 เฮกตาร์ ส่งเสริมการลงทุนในการผลิตวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งภายใน

(2.) นิคมอุตสาหกรรม QuangPhu มีพื้นที่ 120.41 เฮกตาร์ ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการส่งออก เช่น การส่งออกอาหารสัตว์แปรรูป การส่งออกน้ำมันพืช การส่งออกเนยเทียม เป็นต้น

(3.) นิคมอุตสาหกรรม Pho Phong มีพื้นที่ 1,437 เฮกตาร์ ส่งเสริมโครงการการลงทุนที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น การแปรรูปไม้จากในท้องถิ่น เป็นต้น

3. เขตย่อยอุตสาหกรรมในจังหวัด

จังหวัดกว๋างหงายมีเขตย่อยอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม Binh Nguyen ผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ กลุ่มอุตสาหกรรม Dong Dinh Industrial – Trade ผลิตสิ่งทอ รองเท้าหนัง การแปรรูปอาหาร งานศิลปะ และงานฝือมือต่างๆ กลุ่มอุตสาหกรรม Ba To Town เน้นการผลิตและแปรรูปจากไม้ กลุ่มอุตสาหกรรม Sa Huynh ที่ซ่อมและสร้างเรือ รวมถึงการแปรรูปไม้และการแปรรูปอาหารทะเล เป็นต้น

 

สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในจังหวัดกว๋างหงาย

1. การเช่าที่ดิน โครงการลงทุนสามารถชำระค่าเช่าที่ดินรายปีได้ในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี (ต่ำสุดที่รัฐบาลกำหนด) ในกรณีที่ผู้ลงทุนเลือกที่จะชำระค่าเช่าตลอดทั้งระยะเวลา ให้ค่าเช่าที่ดินเป็นไปตามหลักเกฒฑ์ที่รัฐกำหนดในปัจจุบัน

2. สนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ของโครงการ

3. สนับสนุนค่าตอบแทนและค่าชดเชยสำหรับการเวนคืนที่ดิน โดยจังหวัดจะสนับสนุนนักลงทุนในขั้นตอนการโอนย้ายหรือเป้าหมายในการใช้ที่ดิน

4. สนับสนุนการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม และพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจ โดยนักลงทุนในโครงการที่สร้างและซื้อขาบโครงสร้างพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรม หมู่บ้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมพิเศษ จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียจากรัฐบาลกลางร้อยละ 30 แต่ไม่เกิน 1 หมื่นล้านด่งในพื้นที่เขตเศษฐกิจพิเศษ ไม่เกิน 5 พันล้านด่งสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม

5. สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงาน โดยจะสนับสนุนงบประมาณจำนวน 500,000 ด่งต่อคน สำหรับการเข้าฝึกอบรมในมีระยะเวลา 5 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 วัน และสนับสนุนงบประมาณจำนวน 2,000,000 ด่งต่อคน สำหรับการฝึกอบรมในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน

6. สนับสนุนการลงทุนที่น่าสนใจ โดยสนับสนุนเงินลงทุนในโครงการร้อยละ 0.3 (สำหรับโครงการในประเภท A,B,C ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเลขที่ 59-2015/ND-CP ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ของรัฐบาลในการบริหารจัดการการลงทุนในโครงการก่อสร้าง) ดังนี้ สำหรับโครงการประเภท C สนับสนุนงบประมาณจำนวน 100 ล้านด่ง โครงการประเภท B สนับสนุนงบประมาณจำนวน 200 ล้านด่ง และโครงการประเภท A สนับสนุนงบประมาณจำนวน 300 ล้านด่ง

           

การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปี 2561

มูลค่าการส่งออก – 540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับปี 2560

สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ (2) เหล็ก (3) น้ำมัน (4) แป้งมัน (5) อาหารทะเล

มูลค่าการนำเข้า – 1,120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 129.3 เมื่อเทียบกับปี 2560

สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ (1) อุปกรณ์เครื่องมือ (2) น้ำมันดิบ (3) วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ (4) เหล็ก

 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ในปี 2561 จังหวัดกว๋างหงายได้อนุมัติโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใหม่ 11 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 171.77 ล้านดอลลาร์หสรัฐ ปรับเงินลงทุน 8 โครงการ และหยุดดำเนินการ 1 โครงการ จนถึงสิ้นปี 2561 จังหวัดมีโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมด 58 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 1,438.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศที่มาลงทุน ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ไต้หวัน เบลเยียมและไทย

ในปี 2559 จังหวัดได้อนุมัติโครงการลงทุนโดยตรงจากไทย 1 โครงการ ได้แก่ โรงงานผลิตยางยืดสำหรับผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ ของบริษัท Freetex Elastic Fabric Factory มูลค่าการลงทุน 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

โครงการลงทุนที่จังหวัดสนับสนุนให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนจนถึงปี 2563

ที่

ชื่อโครงการ

สถานที่

กำลังการผลิต / พื้นที่

มูลค่าการลงทุน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

 

A

โครงการอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง

 

1

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปผลผลิตจากการประมงเพื่อการส่งออก

อำเภอ Cau Ke และในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ของจังหวัด

กุ้ง 5,000 – 8,000 ตัน/ปี หรือปลา 15,000 ตัน/ปี หรือหอย 500 ตัน/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

2

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปผัก

อำเภอ Cau Ke และในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ของจังหวัด

30,000 – 40,000 ตัน/ปี

100 พันล้านด่ง

 

3

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปถั่ว

อำเภอ Cau Ngang

3,000 – 5,000 ตัน/ปี

100 พันล้านด่ง

 

4

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์

อำเภอ Chau Thanh

หมู 8,000 – 10,000 ตัน/ปี

วัว 5,000 – 7,000 ตัน/ปี

ไก่ 2,000 – 3,000 ตัน/ปี

250 พันล้านด่ง

 

5

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปผลไม้

อำเภอ Cau Ke

30,000 – 40,000 ตัน/ปี

170 พันล้านด่ง

 

6

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปปลา/กุ้ง/ลูกชิ้นปลา

อำเภอ Cau Ke และในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ของจังหวัด

10,000 ตัน/ปี 

200 พันล้านด่ง

 

7

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปกุ้ง

นิคมและเขตอุตสาหกรรมของจังหวัด

10,000 ตัน/ปี

200 พันล้านด่ง

 

8

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปเนื้อหมู/วัว

นิคมและเขตอุตสาหกรรมของจังหวัด

10,000 – 20,000 ตัน/ปี 

150 – 200 พันล้านด่ง

 

9

โครงการพัฒนาโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง

นิคมและเขตอุตสาหกรรมของจังหวัด

10,000 ตัน/ปี

150 พันล้านด่ง

 

10

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปมะพร้าว

อำเภอ Cang Long, Tieu Can และ Chau Thanh

100,000 ตัน/ปี

100 พันล้านด่ง

 

11

โครงการพัฒนาโรงงานอาหารสัตว์

นิคมและเขตอุตสาหกรรมของจังหวัด

20,000 – 30,000ตันต่อปี

50 – 80 พันล้านด่ง

 

12

โครงการพัฒนาโรงงานอาหารสัตวทะเล

นิคมและเขตอุตสาหกรรมของจังหวัด

20,000 – 30,000ตันต่อปี

50 – 80 พันล้านด่ง

 

13

โครงการพัฒนาโรงบำบัดน้ำเสีย

อำเภอ Chau Thanh

150 – 200 ตัน/ชั่วโมง

แล้วแต่นักลงทุน

 

14

โครงการลงทุนก่อสร้างที่เก็บขยะ

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

300 ตัน / ชั่วโมง

22.5 พันล้านด่ง

 

15

โครงการพัฒนาโรงงานซ่อมเรือ

อำเภอ Duyen Hai

70,000 ตัน/ปี

2,180 พันล้านด่ง

 

16

โครงการโรงงานประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นิคมอุตสาหกรรม Long Duc

1-2 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

17

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า

นิคมอุตสาหกรรม Long Duc

1-2 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

 

18

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปอุปกรณ์ไฟฟ้า

เขตอุตสาหกรรม Dinh An

10,000 ตัน/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

19

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เขตอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตย่อยอุตสาหกรรม

10,000 ชิ้น/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

20

โครงการพัฒนาโรงงานอิฐ

อำเภอ Cang Long และอำเภอ Chau Thanh

25 ล้านชิ้น/ปี

30 พันล้านด่ง

 

21

โครงการพัฒนาโรงงานสารเคมี/ยา

อำเภอเมือง

10,000 ตัน/ปี

170 พันล้านด่ง

 

22

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปขนม

อำเภอเมือง

7,000 ตัน/ปี

80 พันล้านด่ง

 

23

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตท่อพลาสติก

อำเภอ Duyen Hai

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่ขนาดโครงการ

 

24

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์

อำเภอ Duyen Hai

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่ขนาดโครงการ

 

25

โครงการพัฒนาโรงงานเหล็ก

อำเภอ Duyen Hai

13,000 ตัน/ปี

350 พันล้านด่ง

 

26

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตอลูมิเนียม

อำเภอ Duyen Hai

300,000 ตัน/ปี

550 พันล้านด่ง

 

27

โครงการผลิตอิฐ Tuynel

อำเภอ Cang Long

130 ล้านชิ้น/ปี

30 พันล้านด่ง

 

28

โครงการพัฒนาโรงงานปูนซีเมนต์

นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

9,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี

30 พันล้านด่ง

 

29

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตด้ายและคอมโพซิต

นิคมอุตสาหกรรม Long Duc

1 – 2 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

30

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตและซ่อมแซมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นิคมอุตสาหกรรม Long Duc

1 – 2 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

31

โครงการพัฒนาโรงงานไม้อ่อน

นิคมอุตสาหกรรม Long Duc

1 – 2 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

32

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตอุปกรณ์ในรถยนต์

เขตและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

10,000 ชิ้น/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

33

โครงการพัฒนาโรงงานกระสุนปืน

เขตและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

300,000 ชิ้น/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

34

โครงการพัฒนาโรงงานอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูป

เขตและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

1,000 ตัน/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

35

โครงการพัฒนาโรงงานบรรจุภัณฑ์จากด้าย

เขตและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

6,000 ตัน/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

36

โครงการพัฒนาวัสดุประกอบรถยน

เขตและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

100 ล้านชิ้น/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

37

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตซิป

เขตและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

10 ล้านชิ้น/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

38

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตป้าย

เขตและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

20 ล้านชิ้น / ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

 

39

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตรองเท้า

เขตและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

10 ล้านชิ้น/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

 

40

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตเครื่องแต่งกายเพื่อการส่งออก

อำเภอ Chau Thanh

1 เฮกตาร์/ แรงงาน 500 คน ผลิตสินค้าได้ 2 ล้านชิ้น/ปี

15 พันล้านด่ง

 

41

โครงการพัฒนาโรงงานผลิตเสื้อกันฝน

อำเภอ Chau Thanh

4 เฮกตาร์/ แรงงาน 600 – 1,000 คน ผลิตสินค้าได้ 2 ล้านชิ้น / ปี

25 พันล้านด่ง

 

42

โครงการผลิตรองเท้าหนัง

อำเภอ Chau Thanh

10 เฮกตาร์ / แรงงาน 2 พัน – 4 พันคน ผลิตสินค้าได้ 10 ล้านชิ้น / ปี

50 พันล้านด่ง

 

43

โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

222 MW

แล้วแต่นักลงทุน

 

44

โครงการผลิตสถานีแก๊ซ LPG

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงุทน

 

45

โครงการพัฒนาสถานีน้ำมันในเขตเศรษฐกิจ Dinh An

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

5.5 ล้านตัน/ปี

แล้วแต่นักลงทุน

 

B

โครงการเกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง

 

1

โครงการพัฒนาฟาร์มแปรรูปข้าวพันธุ์ดี

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

แล้วแต่พื้นที่

10 – 15 พันล้านด่ง

 

2

โครงการพัฒนาฟาร์มแปรรูปข้าวโพด

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

แล้วแต่พื้นที่

15 พันล้านด่ง

 

3

โครงการพัฒนาฟาร์มแปรรูปถั่ว

อำเภอ Cay Ngang

2,000 เฮกตาร์

40 พันล้านด่ง

 

4

โครงการพัฒนาฟาร์มแปรรูปผลไม้

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

500 – 1,500 เฮกตาร์

100 – 150 พันล้านด่ง

 

5

โครงการพัฒนาฟาร์มแปรรูปผลไม้

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

5,000 – 8,000 เฮกตาร์

50-80 พันล้านด่ง

 

6

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงวัว

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

500 ตัวขึ้นไป

30 พันล้านด่ง

 

7

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงหมู

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

1,000 – 1,500 ตัว

30 - 50 พันล้านด่ง

 

8

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงแกะ

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

500 ตัวขึ้นไป

30 พันล้านด่ง

 

9

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงไก่

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

10,000 – 20,000 ตัว

15 – 30 พันล้านด่ง

 

10

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงปลาสวาย

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

100 เฮกตาร์

50 – 100 พันล้านด่ง

 

11

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงกุ้งโดยเทคโนโลยีขั้นสูง

อำเภอ Cau Ngang

50 เฮกตาร์

160 พันล้านด่ง

 

12

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงหอยบริเวณริมทะเล

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด ที่ติดทะเล

100 เฮกตาร์

50 พันล้านด่ง

 

13

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงกุ้งแม่น้ำ

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

200 เฮกตาร์

80 – 100 พันล้านด่ง

 

14

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทะเล

หมูบ้าน Duyen Hai

แล้วแต่โครงการ

150 พันล้านด่ง

 

15

โครงการพัฒนาฟาร์มพันธุ์กุ้งชั้นสูง

อำเภอ Duyen Hai

5.5 พันล้านตัว/ปี

126.4 พันล้านด่งขึ้นไป

 

16

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณอำเภอ Chau Thanh

อำเภอ Chau Thanh

1,500 เฮกตาร์

100 – 150 พันล้านด่ง

 

17

โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงกุ้งเชิงนิเวศ

อำเภอ Duyen Hai

500 – 1,000 เฮกตาร์

50 – 100 พันล้านด่ง

 

18

โครงการพัฒนากุ้งเพื่ออุตสาหกรรม

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

มากกว่า 100 ตัน/ปี

700 พันล้านด่ง

 

C

โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน / ตัวเมือง

 

1

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Sa Binh

หมู่บ้าน Long Duc

50 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

2

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Cang Long

อำเภอ Cang Long

23 เฮกตาร์ 

แล้วแต่นักลงทุน

 

3

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Tan Binh

อำเภอ Tan Binh

25 เฮกตาร์

-

 

4

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Ba Tram

อำเภอ Chau Thanh

50 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

5

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Chau Thanh

อำเภอ Chau Thanh

50   เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

6

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Phu Can

อำเภอ Tieu Can

50 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

7

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Tan Hoa

อำเภอ Tieu Can

40 เฮกตาร์ 

แล้วแต่นักลงทุน

 

8

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Vam Ben Cat

อำเภอ Cau Ke

50 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

9

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม An Phu Tan

อำเภอ Cau Ke

20 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

10

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Luu Nghiep Anh

อำเภอ Tra Cu

40 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

11

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม My Long Bac

อำเภอ Cau Ngang

40   เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

12

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Long Son

อำเภอ Cau Ngang

40 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

13

โครงการพัฒนาเขตย่อยอุตสาหกรรม Hiep My Tay

อำเภอ Cau Ngang

40 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

14

โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม Cau Quan

อำเภอ Cau Ke

130 เฮกตาร์ (ระยะ 1)

850 พันล้านด่ง

 

15

โครงการพัฒนาในเขตอุตสาหกรรม Co Chien

อำเภอ Cang Long

200 เฮกตาร์

1,200 พันล้านด่ง

 

16

โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม Dinh An

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

591 เฮกตาร์

3,550 พันล้านด่ง

 

17

โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม Ngu Lac

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

936 เฮกตาร์

5,600 พันล้านด่ง

 

18

โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม Don Xuan

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

934 เฮกตาร์

5,600 พันล้านด่ง

 

19

โครงการพัฒนาศูนย์การค้า/บริการในเขตอุตสาหกรรม Ngu Lac

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

305 เฮกตาร์

1,830 พันล้านด่ง

 

20

โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปิโตเลียม

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

2,166 เฮกตาร์

105 พันล้านด่ง

 

21

โครงการพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

101 เฮกตาร์

600 พันล้านด่ง

 

22

โครงการพัฒนาพื้นที่ปลอดภาษี

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

501 เฮกตาร์

3,000 พันล้านด่ง

 

23

โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

500 เฮกตาร์

20,000 พันล้านด่ง

 

24

โครงการพัฒนาท่าเรือ Long Toan

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

260 เฮกตาร์

1,560 พันล้านด่ง

 

25

โครงการพัฒนาท่าเรือ Dinh An

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

100 เฮกตาร์

5,000 พันล้านด่ง

 

26

โครงการพัฒนาสนามบิน Long Toan

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

700 เฮกตาร์

4,500 พันล้านด่ง

 

27

โครงการพัฒนาถนนเลี่ยงทางหลวงหมายเลข 54 บริเวณอำเภอ Chau Thanh

อำเภอ Chau Thanh

ยาว 5 กิโลเมตร กว้าง 8 เมตร

250 พันล้านด่ง

 

28

โครงการพัฒนาถนนแยก Dai Nuoc

อำเภอเมือง

0.9 กิโลเมตร

78 พันล้านด่ง

 

29

โครงการพัฒนาถนนแยก Ngo Quyen

อำเภอเมือง

2.1 กิโลเมตร

102 พันล้านด่ง

 

30

โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 2

อำเภอเมือง

3.4 กิโลเมตร

295 พันล้านด่ง

 

31

โครงการพัฒนาถนนแยก Trang Nhan Dan

อำเภอเมือง

3.94 กิโลเมตร

80 พันล้านด่ง

 

32

โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 3

อำเภอเมือง

ยาว 2.38 กิโลเมตร กว้าง 26 เมตร

230 พันล้านด่ง

 

33

โครงการพัฒนาถนนหมายเลข N15

อำเภอเมือง

4.,213 กิโลเมตร

495 พันล้านด่ง

 

34

โครงการพัฒนาถนนแยก B

อำเภอเมือง

ยาว 650 เมตร กว้าง 16 เมตร

35 พันล้านด่ง

 

35

โครงการพัฒนาสถานที่รวมตัวของประชาชน

อำเภอเมือง

45.3 เฮกตาร์

250 พันล้านด่ง

 

36

โครงการพัฒนาสถานที่จัดงานประเพณี

อำเภอเมือง

4,000 ตรม.

65 พันล้านด่ง

 

37

โครงการพัฒนาระบบท่าระบายน้ำหมู่บ้าน Luong Hoa

อำเภอ Chau Thanh

-

30 พันล้านด่ง

 

38

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า LED

อำเภอเมือง

-

45 พันล้านด่ง

 

39

โครงการพัฒนาโรงเรียนเอกชน

อำเภอเมือง

12,000 ตรม.

60 พันล้านด่ง

 

40

โครงการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลชั้นสูง

อำเภอเมือง

10,000 ตรม.

80 พันล้านด่ง

 

41

โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมเอกชน

อำเภอเมือง

8,000 ตรม.

30 พันล้านด่ง

 

42

โครงการพัฒนาโรงเรียนนานาชาติ

อำเภอเมือง

4 เฮกตาร์

300 พันล้านด่ง

 

43

โครงการพัฒนาโรงเรียนอนุบาล แขวง 6

อำเภอเมือง

6,200 ตรม.

40 พันล้านด่ง

 

44

โครงการพัฒนาโรงเรียนประถม

อำเภอเมือง

8,000 ตรม.

30 พันล้านด่ง

 

45

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยนานาชาติ

อำเภอเมือง

4 เฮกตาร์

300 พันล้านด่ง

 

46

โครงการพัฒนาโรงพยาบาลนานาชาติ

อำเภอเมือง

200 เตียง

1,000 พันล้านด่ง

 

47

โครงการพัฒนาโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง 2 แห่ง

อำเภอเมือง

100 เตียง

200 พันล้านด่ง

 

48

โครงการพัฒนาคลินิกตรวจโรคทั่วไป 2 แห่ง

อำเภอเมือง

4,200 ตรม.

30 พันล้านด่ง

 

49

โครงการพัฒนาสถานีรถขนส่งสาธารณะ

อำเภอเมือง

10,000 ตรม.

500 พันล้านด่ง

 

50

โครงการพัฒนาศูนย์การค้าและที่อยู่อาศัย

อำเภอเมือง

12 เฮกตาร์

300 พันล้านด่ง

 

51

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยทางทิศใต้

แขวง 9 อำเภอเมือง

15 เฮกตาร์

400 พันล้านด่ง

 

52

โครงการพัฒนาโครงการท่องเที่ยว Homestay

อำเภอเมือง

50 เฮกตาร์

100 พันล้านด่ง

 

53

โครงการพัฒนาสถานที่ให้บริการเชิงนิเวศ

อำเภอเมือง

5 เฮกตาร์

200 พันล้านด่ง

 

54

โครงการพัฒนาศูนย์นิทรรศการ

อำเภอเมือง

15 เฮกตาร์

300 พันล้านด่ง

 

55

โครงการพัฒนาสวนสารธารณะ

อำเภอเมือง

6,070 ตรม.

25 พันล้านด่ง

 

56

โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกสอนภาษาอังกฤษ

อำเภอเมือง

10,000 ตรม

60 พันล้านด่ง

 

57

โครงการพัฒนาคูป้องกันน้ำท่วม

อำเภอเมือง

ยาว 2,000 ตรม

55 พันล้านด่ง

 

D

โครงการการค้าและบริการ

 

1

โครงการก่อสร้างศูนย์การค้าในนิคมอุตสาหกรรม Long Duc

นิคมอุตสาหกรรม Long Duc

6,000 ตรม

15 พันล้านด่ง

 

2

โครงการก่อสร้างโรงแรม 4 ดาว

อำเภอเมือง

5,700 ตรม.

170 พันล้านด่ง

 

3

โครงการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยว AO Ba Om

อำเภอเมือง

84 เฮกตาร์

200 พันล้านด่ง

 

4

โครงการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Tan Qui

อำเภอ Cau ke

50   เฮกตาร์

200 พันล้านด่ง

 

5

โครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Long Tri

อำเภอเมือง

50.28 เฮกตาร์

245 พันล้านด่ง

 

6

โครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ Long Hoa

อำเภอ Chau Thanh

10 เฮกตาร์

50 พันล้านด่ง

 

7

โครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวริมทะเล Ba Dong

อำเภอ Duyen Hai

368 เฮกตาร์

1,340 พันล้านด่ง

 

8

โครงการพัฒนาสถานทีท่องเที่ยวเชิงนิเวศ My Long

อำเภอ Cau Ngang

20 เฮกตาร์

150 พันล้านด่ง

 

9

โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมและกีฬา Tieu Can

อำเภอ Tieu Can

5.5 เฮกตาร์

52 พันล้านด่ง

 

10

โครงพารกัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว Dinh An

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

330 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

11

โครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว Don Chau

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

299 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

12

โครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว Dan Thanh 1

เขตเศรษฐกิจ Dinh An

268 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

13

โครงการพัฒนารีสอร์ท Nam Song Co Chien

อำเภอเมือง

5 เฮกตาร์

490 พันล้านด่ง

 

14

โครงการพัฒนาศูนย์บริการ ร้านอาหาร และโรงแรม

อำเภอเมือง

2,200 ตรม.

150 พันล้านด่ง

 

15

โครงการลงทุนสถานที่ซ่อมบำรุงรถยนต์

อำเภอเมือง

4.5 เฮกตาร์

300 พันล้านด่ง

 

16

โครงการพัฒนาตลาดในตัวเมือง

อำเภอเมือง

14,000 ตรม.

180 พันล้านด่ง

 

17

โครงการพัฒนาตลาดในอำเภอต่างๆ

อำเภอต่างๆ ของจังหวัด

-

แล้วแต่นักลงทุน