ธุรกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ : จังหวัดฟูเอี้ยน (Phu Yen)

จังหวัดฟู้เอียน

ข้อมูลทั่วไป

จังหวัดฟู้เอียนตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศเวียดนาม มีสภาพภูมิประเทศหลากหลาย มีชายหาดที่สวยงาม มีภูเขา ป่าไม้ และมีพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางส่วน ทำให้เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม การประมง และป่าไม้ ทางทิศเหนือติดกับจังหวัดบิ่นห์ดิ่นห์ ทิศใต้ติดกับจังหวัดคั้นหว่า ทางทิศตะวันตกติดกับจังหวัดดั๊กลั๊กและญาลาย และทิศตะวันออกติดกับทะเลตะวันออก มีถนนที่สำคัญได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 1 และรถไฟสายเหนือ – ใต้ ตัดผ่าน นอกจากนั้นยังมีทางหลวงหมายเลข 25 และ 29 ที่เชื่อมต่อกับภาคตะวันออก มีท่าเรือน้ำลึก Vung Ro ที่มีศักยภาพรับเรือที่มีน้ำหนักได้มากถึง 30,000 DWT มีท่าอากาศยาน Tuy Hoa ในใจกลางเมือง และมีเส้นทางเชื่อมต่อกับต่างประเทศทางด้านทิศตะวันออกมายังประเทศลาว กัมพูชา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยได้โดยสะดวก

ศักยภาพของจังหวัดฟู้เอียน

จังหวัดฟู้เอียนเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างนครโฮจิมินห์กับนครดานัง ห่างจากนครโฮจิมินห์ 360 กิโลเมตร และนครดานัง 340 กิโลเมตร จังหวัดฟู้เอียนมีพื้นที่ติดทะเล 189 กิโลเมตร ทำให้โครงการลงทุนอุตสาหกรรมประมงและพลังงานลม-แสงอาทิตย์เป็นที่น่าสนใจ  นอกจากนั้น จังหวัดฟู้เอียนยังมีทรัพยากรแร่ธาตุนานาชนิด และมีพื้นที่ป่าไม้ปกคลุมบริเวณทิศตะวันตกของจังหวัด ซึ่งมีพื้นที่กว่า 20,000 เฮกตาร์

จังหวัดฟู้เอียนมีนิคมอุตสาหกรรม/เขตย่อยอุตสาหกรรม รวมทั้งหมด 18 แห่ง ซึ่งนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนิยมเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลและอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยแรงงานในจังหวัดผ่านการอบรมกว่าร้อยละ 60 นอกจากนั้น สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของจังหวัดยังมีศักยภาพในการเชื่อมต่อกับจังหวัดอื่นๆ และประเทศลาว/กัมพูชาได้โดยสะดวก และมีท่าอากาศยาน Tuy Hoaที่มีพื้นที่กว่า 700 เฮกตาร์และท่าเรือน้ำลึก Vung Ro

นอกจากนั้น จังหวัดฟู้เอียนยังโด่งดังในด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีศักยภาพที่รอคอยการพัฒนา เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งภูเขา ทะเล คาบสมุทร น้ำตก และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง อาทิ ชายหาย Bang ชายหาด Bau คาบสมุทร Da Dia น้ำตก Phu Sen และศาลเจ้า Luong Van Chanh ตลอดจนมีเทศกาลท้องถิ่นที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ได้แก่ เทศกาลไหว้เจ้า Cau Ngu เทศกาลแข่งเรือพายในทะเล O Loan เทศกาลวิ่งควาย และอื่นๆ

 

เนื้อที่ทั้งหมด – 5,023.5 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.53 ของทั้งประเทศ

จำนวนประชากรในปี 2559 – ประมาณ 900,000 คน

ความหนาแน่นของจำนวนประชากร – 179 คน/ตารางกิโลเมตร

แรงงานอายุมากกว่า 15 ปี – ประมาณ 5.4 แสนคน

GDRP ในปี 2561 – เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.21 เมื่อเทียบกับปี 2560

GDP ต่อหัวประชากรในปี 2561 – ประมาณ 39.7 ล้านด่ง/คน/ปี (1,716 ดอลลาร์สหรัฐ/คน/ปี) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2560

ภาคการเกษตร ประมงและป่าไม้ ในปี 2561 – มีมูลค่า 11.59 ล้านล้านด่ง (501.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปี 2560

ภาคอุตสาหกรรมในปี 2561 – มีมูลค่า 17.04 ล้านล้านด่ง (736.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นขึ้นร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับปี 2560

ภาคการค้าและการบริการในปี 2561 – มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2560

การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปี 2561

มูลค่าการส่งออก – 146.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2560 โดยจังหวัดฟู้เอียนส่งออกสินค้าไปยังประเทศไทยเป็นมูลค่า 8.28 แสนดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าการนำเข้า – 77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 จากปี 2560 โดยจังหวัดฟู้เอียนนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยเป็นมูลค่า 3.445 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกหลัก

  • อาหารทะเล มูลค่า 33.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ มูลค่า 7.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เสื้อผ้า มูลค่า 23.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านำเข้าหลัก

  • เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มูลค่า 13.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • สารเคมี มูลค่า 17.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มูลค่า 14.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ในปี 2561 จังหวัดฟู้เอียนสามารถดึงดูดโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มูลค่าการลงทุน 4.65 แสนล้านด่ง (20.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

จนถึงสิ้นปี 2561 จังหวัดฟู้เอียนมีโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมด 38 โครงการ จากอังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ้น เยอรมนี สหรัฐฯ อินเดีย เกาหลีใต้ แคนาดาและไทย มูลค่าการลงทุนรวม 1.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจำนวนนั้น เป็นโครงการลงทุนโดยตรงจากประเทศไทย 4 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 26.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แนวทางการดึงดูดโครงการลงทุนจากต่างประเทศของจังหวัดฟู้เอียน

(1) เร่งลงทุนก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจ Nam Phu Yen ซึ่งมีพื้นที่กว่า 20,000 เฮกตาร์ และดึงดูดการลงทุนด้านการท่องเที่ยว โรงงานน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี และท่าเรือน้ำลึก Vung Ro

(2) เร่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรภายในจังหวัดและพัฒนาการศึกษา

(3) พัฒนาด้านเกษตรกรรม การประมง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท โดยเน้นโครงการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย

(4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระบบราชการ และเร่งยกระดับดัชนีชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจต่างๆ

โครงการลงทุนที่จังหวัดสนับสนุนให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนจนถึงปี 2563

ที่

ชื่อโครงการ

สถานที่

กำลังการผลิต / พื้นที่

มูลค่าการลงทุน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

A

โครงการอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง

1

โครงการลงทุนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจ Nam Phu Yen

เขตเศรษฐกิจ Nam Phu Yen

20,000 เฮกตาร์

1,300

2

โครงการลงทุนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานบริเวณนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี Hoa Tam

เขตเศรษฐกิจ Nam Phu Yen

1,300 เฮกตาร์

1,000

3

โครงการลงทุนพัฒนาท่าเรือ Bao Goc บริเวณนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี Hoa Tam

เขตเศรษฐกิจ Nam Phu Yen

1,300 เฮกตาร์

300

4

โครงการลงทุนก่อสร้างพื้นปลอดภาษี

เขตเศรษฐกิจ Nam Phu Yen

320 เฮกตาร์

100

5

โครงการลงทุนโรงงานสิ่งทอและเครื่องหนังเพื่อการส่งออก

นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ

5 – 10 ล้านชิ้น / ปี

20

6

โครงการลงทุนโรงงานผลิตบ้านสำเร็จรูป

นิคมอุตสาหกรรม Hoa Hiep

 

20

7

โครงการลงทุนโรงงานผลิตพลาสติก

นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ

3,000 ตัน / ปี

10

8

โครงการลงทุนโรงงานผลิตอาหารเพื่อการปศุสัตว์

อำเภอ Song Hinh อำเภอ Pho Hoa

 

20

9

โครงการลงทุนโรงงานแปรรูปนม

อำเภอต่างๆ บริเวณภูเขา

1 แสนลิตร / ปี

20

10

โครงการลงทุนโรงงานแปรรูปอาหาร

นิคมอุตสาหกรรม Dong Bac Song Cau

10,000 ตัน/ปี

10

11

โครงการลงทุนโรงงานแปรรูปมะพร้าว

อำเภอ Song Cau

50,000 – 80,000ตันต่อปี

10

12

โครงการลงทุนโรงงานผลิตน้ำผลไม้เพื่อการส่งออก

อำเภอต่างๆ บริเวณภูเขา

5,000ตันต่อปี

20

13

โครงการลงทุนก่อสร้างที่พักอาศัยบริเวณนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ

นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ

247 เฮกตาร์

30

14

โครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม

อำเภอ Tuy An

40 MW

10

 

B

โครงการเกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง

1

โครงการลงทุนก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรมเกษตรกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

อำเภอต่างๆ

1,000 เฮกตาร์

20

2

โครงการลงทุนก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในการเลี้ยงปศุสัตว์

อำดภอ Song Cau

1,000 เฮกตาร์

69

3

โครงการลงทุนก่อสร้างศูนย์พัฒนาบริการการประมง

อำเภอเมือง Tuy Hoa

3 เฮกตาร์ สำหรับเรือ 1,000 ลำ

10

C

โครงการการค้าและการบริการ

1

ศูนย์การค้า/ซุปเปอร์มาเก็ต

อำเภอเมือง Tuy Hoa อำเภอ Dong Hoa

 

50

2

ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร

อำเภอ Song Hinh

อำเภอ Phu Hoa

 

5

3

เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ Song Hinh

อำเภอ Song Hinh

 

20

4

เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ Song Ba Hạ

อำเภอ Son Hoa

 

30

5

เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บริเวณภูเขาต่างๆ

อำเภอ Song Hinh

อำเภอ Son Hoa

 

20

6

เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ Dong Hoa

อำเภอ Dong Hoa

 

10

7

เขตท่องเที่ยวน้ำตกต่างๆ

อำเภอ Tay Hoa

 

15

D

โครงการด้านการคมนาคม/โลจิสติกส์

1

อุโมงค์ลอดถนน Deo Cu Mong

อำเภอ Song Cau

 

100

2

เส้นทางรถไฟ Tuy Hoa – Tay Nguyen

 

150 กิโลเมตร

625

3

โครงการยกระดับท่าเรือน้ำลึก Vung Ro

อำเภอ Dong Hoa

1 ล้านตัน / ปี

45

4

จุดบริการน้ำมันบริเวณทางไปจังหวัดเตยเหวียน

   

125

E

โครงการด้านการแพทย์/การศึกษา

1

โครงการลงทุนก่อสร้างโนงพยาบาลเฉพาะทางต่างๆ

อำเภอเมือง Tuy Hoa

100 – 150 เตียง / แห่ง

25

2

โรงพยาบาลกลางที่มีมาตรฐานสูง

อำเภอเมือง Tuy Hoa

200 – 300 เตียง

50

3

โรงเรียนฝึกสอนอาชีพขั้นสูง

อำเภอเมือง Tuy Hoa

4 เฮกตาร์

20

4

ศูนย์กีฬา ความบันเทิง และที่พักผ่อน

อำเภอ Tuy An

 

50

F

สิ่งแวดล้อม

1

โรงงานบริหารจัดการน้ำเสีย / ขยะ

อำเภอเมือง Tuy Hoa และอำเภอต่างๆ

 

13