ธุรกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ : นครเกิ่นเทอ (Can Tho)

นครเกิ่นเทอ

ข้อมูลทั่วไป
นครเกิ่นเทอเป็นหนึ่งใน 5 มหานครขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม รองจากกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ทางภาคใต้บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ห่างจากนครโฮจิมินห์ ลงไปทางใต้ประมาณ 170 กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ 1,401.6 ตารางกิโลเมตรมีอาณาเขตทางทิศเหนือจรดจังหวัดอันยาง ด้านตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจังหวัดด่งท้าป ด้านตะวันออกติดกับจังหวัดหวินห์ลอง ด้านทิศใต้ติดกับจังหวัดเหิ่วยาง และด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ติดกับจังหวัดเกียนยาง นครเกิ่นเทอเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำของทั้ง 13 จังหวัดบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา นครเกิ่นเทอได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความทันสมัยมากขึ้นและเปรียบเหมือนเมืองหลวงของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงที่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ โลจิสติกส์ การค้าการเงิน การบริการ วัฒนธรรมและเทคโนโลยีต่างๆ โดยมีแหล่งอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงมีสวนต้นไม้และสวนผลไม้ สำหรับเป็นที่พักผ่อนของประชาชนและนักท่องเที่ยว สภาพอากาศมี 2 ฤดูกาลได้แก่ฤดูฝนและฤดูร้อน

กลุ่มจังหวัดในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจเวียดนาม เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรกว่า 17 ล้านคน เป็นเขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดลำดับสามรองจากนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอย มีมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 18 ของ GDP ทั้งประเทศ มูลค่าการส่งออกข้าวร้อยละ 90 การส่งออกอาหารทะเล
ร้อยละ 60 และส่งออกผลไม้ร้อยละ 70 ของทั้งประเทศ โดย World Bank และ Asian Development Bank ประเมินว่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสามารถสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจเวียดนามได้กว่าร้อยละ 2 – 6 ของ GDP

เนื้อที่ทั้งหมด – 1,401.6 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรในปี 2561 – ประมาณ 1.2 ล้านคน

มูลค่า GDRP ในปี 2561 –เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับปี 2560

รายได้ต่อหัวประชากรในปี 2561 – 80.48 ล้านด่ง/คน/ปี (3,444.62 ดอลลาร์สหรัฐ/คน/ปี)

ภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล (2) อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
(3) อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และ (4) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย

การท่องเที่ยวในปี 2561 – มีนักท่องเที่ยวกว่า 7.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปี 2560 มีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด 2,879 พันล้านด่ง (ประมาณ 1.26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 59

สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบโครงสร้างและสาธารณูปโภคของนครเกิ่นเทอได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อาทิสะพานเกิ่นเทอ ข้ามแม่น้ำ Hau ความยาว 2.75 กิโลเมตร กว้าง 23 เมตรซึ่งเชื่อมโยงนครเกิ่นเทอและจังหวัดหวินลองและเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจากนครโฮจิมินห์มายังนครเกิ่นเทอ ได้อีกประมาณ 30-60 นาที นครเกิ่นเทอยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง มีท่าเรือเกิ่นเทอ ซึ่งเป็นท่าเรือภายในประเทศสามารถรองรับเรือสินค้าที่มีระวางขับน้ำได้ประมาณ 5 พัน TEU ส่วนการสัญจรของประชาชนสามารถเดินทางด้วยทางน้ำ โดยมีเรือรับส่งซึ่งเป็นเรือด่วน โดยสารจากนครเกิ่นเทอถึงนครโฮจิมินห์เป็นประจำทุกวันใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

นครเกิ่นเทอมีสนามบินในประเทศขนาดเล็ก 1 แห่ง คือสนามบินจ่าน็อก (Tra Noc Airport) โดยรัฐบาลมีโครงการพัฒนาให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติในอนาคตของพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ซึ่งจะมีผลทำให้การขนส่งสินค้าต่าง ๆ ทั้งการนำเข้า - ส่งออกกับประเทศในแถบเพื่อนบ้านและสหรัฐอเมริกาสะดวกขึ้นการสาธารณูปโภคของนครเกิ่นเทอ มีระบบการส่งน้ำประปาไฟฟ้าที่วางโครงสร้างสำหรับรองรับการลงทุนได้อย่างเพียงพอในส่วนของระบบสื่อสารโทรคมนาคม มีการสร้างเครือข่ายโทรคมนาคมที่ทันสมัยเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจโดยจะมีการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่กลุ่มจังหวัดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

ศักยภาพของนครเกิ่นเทอ

ศักยภาพในการลงทุนในนครเกิ่นเทอมีทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ (1) มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในจังหวัดบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (2) มีบรรยากาศในการลงทุนต่างชาติที่ดี (3) มีสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาขนส่งที่พัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ และสามารถเชื่อมต่อกับจังหวัดอื่น ๆ ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงได้โดยง่าย (4) มีประชากรจำนวนมากและยังมีประชาชนจากจังหวัดอื่น ๆ ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเดินทางเข้ามาทำงานเป็นประจำ (5) มีแรงงานที่ผ่านการอบรมแล้วเป็นจำนวนมาก
(6) ภาคการเกษตรของนครเกิ่นเทอได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี และ (7) ยังมีโอกาสทางธุรกิจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนและพัฒนาได้อีกมากในอนาคต อาทิ ภาคการท่องเที่ยว โลจิสติกส์ การเกษตร และอุตสาหกรรมสนับสนุน

ข้อท้าทายในการลงทุนในนครเกิ่นเทอ ได้แก่ (1) ยังมีอุตสาหกรรมหนักจำนวนน้อย (2) สิ่งอำนวยความสะดวก
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดรอบข้างยังไม่ได้รับการพัฒนา (3) ขาดแคลนแรงงานฝีมือที่มีความรู้ (4) ปัญหาสิ่งแลดล้อมและมลพิษ และ (5) ภาคการบริการยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร

การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปี 2561

มูลค่าการส่งออก – 2,070 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับปี 2560

มูลค่าการนำเข้า – 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ5.17 เมื่อเทียบกับปี 2560

สินค้าส่งออกหลัก

  • อาหารทะเล
  • ข้าว
  • ผลไม้
  • เครื่องหนัง / เสื้อผ้า

สินค้านำเข้าหลัก

  • วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • เครื่องมือ/อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ
  • น้ำมัน
  • สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร

 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

จนถึงสิ้นปี 2561 นครเกิ่นเทอมีโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 82 โครงการ มูลค่ารวม 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในปี 2561 นครเกิ่นเทอส่งออกสินค้าไปยังประเทศไทยมูลค่า 26.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีโครงการที่ประเทศไทยลงทุนในนครเกิ่นเทอ 6 โครงการ ได้แก่

ที่

ชื่อบริษัท

ประเภทโครงการ

มูลค่าการลงทุน (ดอลลาร์สหรัฐ)

1

บริษัท Kraft Vina Can Tho

ผลิตและแปรรูปกระดาษและบรรจุภัณฑ์

400,000

2

บริษัท Pataya Foods

ผลิตและแปรรูปอาหารทะเล อาหารทะเลกระป๋อง

12,740,000

3

บริษัท CP Vietnam

ผลิตและแปรรูปอาหารทะเล

26,017,000

4

บริษัท CP Vietnam

คลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานผลิตอละแปรรูปอาหารทะเล

2,00,000

5

บริษัท Tan A (Can Tho)

ผลิตบรรจุภัณฑ์และลังกระดาษ

170,000

6

ศูนย์บริหารขยะนครเกิ่นเทอ

รวบรวมและกำจัดขยะ

400,809

 

โครงการลงทุนที่นครเกิ่นเทอสนับสนุนให้นักลงทุนเข้ามาลงทุน 54 โครงการ

ที่

ชื่อโครงการ

สถานที่

พื้นที่โครงการ (เฮกตาร์)

มูลค่าการลงทุน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

โครงการที่ลงทุนโดยตรง

A

โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เขตอุตสาหกรรม เขตย่อยอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ลงทุนโดยตรง)

1

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการเกษตรขั้นสูงหมายเลข 3

อำเภอ Co Do

100

10.2

2

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการเกษตรขั้นสูง ชุมชน Thoi Hung

อำเภอ Co Do

244.2

26.36

3

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการเกษตรขั้นสูง ชุมชน Thanh Tien

อำเภอ Vinh Thanh

30.88

4.39

4

โครงการพัฒนาการเกษตรขั้นสูงและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชน Thanh Tien

อำเภอ Vinh Thanh

26.66

3.51

5

โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานนิคมอุตสาหกรรม Thot Not ระยะที่ 2

 

อำเภอ Thot Not

400

258.86

6

โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานนิคมอุตสาหกรรม O Mon พื้นที่ A

อำเภอ O Mon

 256

366.88

7

โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานนิคมอุตสาหกรรม O Mon พื้นที่ B

อำเภอ O Mon

122

174.57

8

โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานเขตย่อยอุตสาหกรรม Phong Dien

อำเภอ Phong Dien

30

19.77

9

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหัตถกรรม เขต Thoi Lai

อำเภอ Thoi Lai

25

14.28

B

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

10

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นครเกิ่นเทอ

อำเภอ Cai Rang

20.03

ไม่มีข้อมูล

C

โครงการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และพลังงาน

11

ศูนย์โลจิสติกส์ภายใต้เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

อำเภอ Cai Rang

242.2

183

12

ศูนย์โลจิสติกส์การบิน นครเกิ่นเทอ

อำเภอ Binh Thuy

27

17.57

13

โครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อน O Mon III

อำเภอ O Mon

25.8

1,119.877

 

14

โครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อน O Mon IV

อำเภอ O Mon

24.57

1,133.045

D

โครงการพัฒนาด้านวัฒนธรรม กีฬา การท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว

15

เขตการท่องเที่ยว Con Son

อำเภอ Binh Thuy

74.4

61.89

16

เขตการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกาะ Tan Loc

อำเภอ Thot Not

41

40.19

17

เขตการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Phong Dien

อำเภอ Phong Dien

40

39.10

18

โครงการรางรถกระเช้าและเขตการท่องเที่ยว Con Khuong

อำเภอ Ninh Kieu

60

65.89

19

เขคการท่องเที่ยว Song Hau

อำเภอ Ninh Kieu

8.7

17.57

20

โครงการพื้ที่ให้บริการต่างๆ ภายใต้ศูนย์วัฒนธรรม Tay Do

อำเภอ Cai Rang

37

57.11

21

สวนสนุก นครเกิ่นเทอ

อำเภอ Binh Thuy

75

43.93

22

โครงการพัฒนาตลาดน้ำ Cai Rang

อำเภอ Cai Rang

0.53

2.20

23

โครงการพัฒนาท่าเรือข้ามฟาก สำหรับผู้โดยสาร นักท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าข้ามฟาก

อำเภอ Ninh Kieu

3.5

11.70

E

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์: ที่พักอาศัย, สำนักงาน, อาคารเพื่อการพาณิชย์

24

รีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เขต Cai Rang

อำเภอ Cai Rang

1,226

ไม่มีข้อมูล

25

รีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เขต Phong Dien

อำเภอ Phong Dien

334.7

ไม่มีข้อมูล

26

เขตชุมชนใหม่ 1 ตำบล An Binh

อำเภอ Ninh Kieu

164.3

ไม่มีข้อมูล

27

เขตชุมชนใหม่ 3 ตำบล An Binh

อำเภอ Ninh Kieu

48.75

ไม่มีข้อมูล

28

เขตชุมชนใหม่ 1 ถนน Vo Van Kiet

อำเภอ Binh Thuy

82.7

ไม่มีข้อมูล

29

เขตชุมชนใหม่ 2 ถนน Vo Van Kiet

อำเภอ Binh Thuy

95.3

ไม่มีข้อมูล

30

เขตชุมชนใหม่ 3 ถนน Vo Van Kiet

อำเภอ Binh Thuy

72.3

ไม่มีข้อมูล

 

31

เขตชุมชนใหม่ 4 ถนน Vo Van Kiet

อำเภอ Binh Thuy

12.9

ไม่มีข้อมูล

32

เขตชุมชนใหม่ 5 ถนน Vo Van Kiet

อำเภอ Binh Thuy

85.35

ไม่มีข้อมูล

33

เขตชุมชนใหม่ 9 ถนน Vo Van Kiet

อำเภอ Binh Thuy

30.04

ไม่มีข้อมูล

34

เขตชุมชน Con Khuong

อำเภอ Binh Thuy

50.9

ไม่มีข้อมูล

35

เขตชุมชนใหม่ 1A Nam Can Tho

อำเภอ Cai Rang

60.2

ไม่มีข้อมูล

36

เขตชุมชนใหม่ 1 Nam Can Tho

อำเภอ Cai Rang

26.98

ไม่มีข้อมูล

37

เขตชุมชนใหม่ 2 Nam Can Tho

อำเภอ Cai Rang

54.1

ไม่มีข้อมูล

38

เขตชุมชนใหม่ 3 Nam Can Tho

อำเภอ Cai Rang

51.32

ไม่มีข้อมูล

39

เขตชุมชนใหม่ 4 Nam Can Tho

อำเภอ Cai Rang

21.96

ไม่มีข้อมูล

40

โครงการพัฒนาเขตชุมชนใหม่ ตำบล Chau Van Liem 1

อำเภอ O Mon

10.7

ไม่มีข้อมูล

41

โครงการพัฒนาเขตชุมชนใหม่ ตำบล Chau Van Liem 2

อำเภอ O Mon

22.6

ไม่มีข้อมูล

42

เขตชุมชนใหม่ บริเวณทางยกระดับหมายเลข 91 ตำบล Chau Van Liem

อำเภอ O Mon

41.75

ไม่มีข้อมูล

 

 

 

 

 

43

เขตชุมชนใหม่ บริเวณถนน Nguyen Thai Hoc

อำเภอ Thot Not

22

ไม่มีข้อมูล

44

หอการท่องเที่ยว เกาะ Cai Khe (Tourism Tower)

อำเภอ Ninh Kieu

2.38

ไม่มีข้อมูล

โครงการที่ลงทุนในลักษณะรัฐวิสาหกิจ

F

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม

45

โครงการลงทุนและก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 921 เชื่อมระหว่างอำเภอ Thot Not และสะพาน Nga Tu

อำเภอ Thot Not และ Co Do

31.12

43.88

46

โครงการลงทุนและก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 917

อำเภอ Binh Thuy, O Mon และ Phong Dien

33.8

48.74

47

โครงการลงทุนและก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 918

อำเภอ Binh Thuy และ Phong Dien

28.9

57.82

48

โครงการเชื่อมทางหลวงหมายเลข 91 และถนน Nam Song Hau

อำเภอ O Mon, Binh Thuy, Phong Dien, Ninh Kieu และ Cai Rang

240

219.64

49

โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 923

อำภอ Phong Dien และ O Mon

33.6

46.44

50

โครงการก่อสร้างสะพาน Vam Xang และเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 61C

ไม่มีข้อมูล

6.4

15.37

51

โครงการก่อสร้างสะพาน Tay Do

อำเภอ Phong Dien

0.8

8.70

52

โครงการศึกษาขั้นต้นของการก่อสร้างทางรถไฟในนครเกิ่นเทอ

นครเกิ่นเทอ ร่วมกับจังหวัดเหิ่วยาง
ซอกจาง และอันยาง

 

0.66

G

โครงสร้างพื้นฐานด้านวัฒนธรรม กีฬาและสาธารณสุข

53

โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำสาธารณะ

ศูนย์กีฬานครเกิ่นเทอ อำเภอ Ninh Kieu

1.8

7.34

54

โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือดนครเกิ่นเทอ

อำเภอ Ninh Kieu

3

35.05