ธุรกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ : จังหวัดลองอาน (Long An)

จังหวัดลองอาน

ข้อมูลทั่วไป

จังหวัดลองอานตั้งอยู่ทางทิศใต้ของนครโฮจิมินห์โดยเป็นจังหวัดที่เชื่อมต่อนครโฮจิมินห์กับอีก 13 จังหวัดในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง จังหวัดลองอานยังมีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชายาวกว่า 132.977 กิโลเมตร มีด่านนานาชาติ Binh Hiep ด่านระดับชาติ My Quy Tay และด่านชั่วคราวอีก 3 แห่งและกำลังเร่งเปิดเพิ่มอีก 1 แห่งในเร็วๆ นี้ จังหวัดกำลังสร้างทางด่วน Ben Luc – Long Thanh เพื่อเชื่อมต่อกับนครโฮจิมินห์ให้มากขึ้น จังหวัดลองอานมีท่าเรือ Long An ที่สามารถรองเรือขนส่งสินค้าได้มากถึง 10,000 DWT และในอนาคตอันใกล้ จังหวัดมีแผนการพัฒนาท่าเรือดังกล่าวให้สามารถรองรับสินค้าได้เพิ่มขึ้นเป็น 50,000– 70,000 DWT นอกจากนั้น ยังมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะจำนวนมาก

เนื้อที่ทั้งหมด – 4,495,940 เฮกตาร์

จำนวนประชากรในปี 2561 – 1,496,800 คน

GDRP ในปี 2561 – 75.88 ล้านล้านด่ง (3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.36 เมื่อเทียบกับปี 2560

รายได้เฉลี่ยต่อหัวในปี 2561 – 2,983 ดอลลาร์สหรัฐ/คน/ปี

โครงสร้างด้านการคมนาคม –จังหวัดลองอานเป็นจังหวัดที่มีการเชื่อมต่อทางคมนาคมที่เชื่อมต่อกับจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ของเวียดนาม จังหวัดลองอานเชื่อมต่อกับถนนหลวงหมายเลข 1A ถนนหลวงหมายเลข 62 ถนนหลวงหมายเลข 50 ถนนหลวงหมายเลข N1 ถนนหลวงหมายเลข N2 ถนนสาย Ho Chi Minh และทางด่วน Ho Chi Minh – Trung Luong

ภาคการเกษตร ป่าไม้และการประมง ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.88 เมื่อเทียบกับปี 2560

ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.41 เมื่อเทียบกับปี 2560

ภาคการค้าและบริการ ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.73 เมื่อเทียบกับปี 2560

การส่งออกและนำเข้าในปี 2561

มูลค่าการส่งออก – 5.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2560

มูลค่าการนำเข้า – 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับปี 2560

สินค้าส่งออกหลัก

 • ข้าว
 • แก้วมังกร
 • มะนาว
 • สิ่งทอ
 • เครื่องแต่งกาย

สินค้านำเข้าหลัก

 • ปุ๋ย
 • วัตถุดิบสำหรับการผลิต
 • ผ้า

การลงทุน

ในปี 2561 จังหวัดลองอานมีโครงการลงทุนใหม่จากภายในประเทศ 1,158 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 27.83 ล้านล้านด่ง (1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี 2560 จนถึงสิ้นปี 2561 จังหวัดมีโครงการลงทุนจากภายในประเทศทั้งหมด 11,006 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 273.41 ล้านล้านด่ง (1.18 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ในปี 2561 จังหวัดลองอานมีโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 92 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 431.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จนถึงปัจจุบัน จังหวัดลองอานมีโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งสิ้น 946 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 3.61 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การลงทุนโดยตรงจากประเทศไทย

ในปี 2559 นักลงทุนไทยลงทุนในจังหวัดลองอานมีจำนวน 20 โครงการ โดยในจำนวนนั้น 11 โครงการกำลังดำเนินกิจการอยู่ และอีก 9 โครงการกำลังจะเริ่มดำเนินกิจการ โครงการลงทุนจากประเทศไทยได้แก่การลงทุนผลิตบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมปศุสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมด้ายและสิ่งทอ

ปัจจุบัน นักลงทุนจากประเทศไทยเป็นนักลงทุนรายใหญ่ลำดับที่ 5 ของจังหวัดลองอาน มีเงินลงทุนทั้งหมด 246.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติทั้งหมด

นิคมอุตสาหกรรม

ในปี 2561 จังหวัดมีเขตอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 21 แห่ง พื้นที่ทั้งหมด 196.78 เฮกตาร์ มีโครงการลงทุน 1,416 โครงการ ในจำนวนนั้นเป็นโครงการ FDI 644 โครงการ มูลค่าการลงทุน 3.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีเขตอุตสาหกรรมย่อย 62 แห่ง พื้นที่ทั้งหมด 3,106.5 เฮกตาร์ มีโครงการลงทุน 544 โครงการ ในจำนวนนั้นเป็นโครงการ FDI 60 โครงการ มูลค่าการลงทุน 209.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

โครงการดึงดูดการลงทุนของจังหวัดลองอานในปัจจุบัน

 1. โครงการอุตสาหกรรมทันสมัย
 1. โครงการอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าทันสมัยในหลายๆ ลักษณะ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถกันความร้อน กระจกไฟเบอร์ และอื่นๆ
 2. โครงการผลิต non-ferrous metals และ refining of cast iron
 3. โครงการผลิต metal and non-metal products
 4. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
 5. โครงการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
 6. โครงการผลิตอุปกรณ์แยกสารพิษในอาหาร
 7. โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 8. โครงการผลิตถ่านโค้กและถ่านกัมมันต์
 9. โครงการผลิตยาวัชพืช/ยาที่ใช้ในการปศุสัตว์
 10. โครงการผลิตยาป้องกันโรคติดต่อ
 11. โครงการก่อสร้างสถานที่ทดลองทางชีววิทยา
 12. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาเวชภัณฑ์/เครื่องมือทางการแพทย์
 13. โครงการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
 14. โครงการผลิตเครื่องมือ/เครื่องจักร
 15. โครงการผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้า
 16. โครงการผลิตเครื่องยนต์ดีเซล
 17. โครงการผลิตยานพาหนะเพื่อการก่อสร้าง
 18. โครงการผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร
 19. โครงการผลิตเครื่องมือ/เครื่องจักในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย

 

 1. โครงการด้านการเกษตร การประมง และป่าไม้
 1. ฟาร์มเลี้ยงพืชเพื่อการรักษาพยาบาล
 2. ฟาร์มปลูกพืช/ผัก การประมง และปศุสัตว์ชนิดต่างๆ
 3. โรงงานแปรรูปน้ำผลไม้
 4. โรงงานแปรรูปปศุสัตว์
 5. โครงการบริการทางด้านการเกษตร ปศุสัตว์ การประมง และอื่นๆ
 6. โครงการฟาร์มผสมสายพันธุ์ปศุสัตว์

 

 1. โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
 1. โรงงานผลิตอุปกรณ์จัดการกับปัญหาน้ำมัน
 2. โรงงานผลิตอุปกรณ์จัดการกับปัญหาน้ำเสีย
 3. โครงการก่อสร้างสถานนีวิจัยการผลิต

 

 1. โครงการที่ใช้แรงงานจำนวนมาก
 1. โครงการที่จำเป้นต้องใช้แรงงานจำนวน 5,000 – 10,000 คน

 

 1. โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
 1. โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับภาคธุรกิจ
 2. โครงการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำเพื่อใช้ในการชลประทาน
 3. โครงการยกระดับถนน สะพาน สนามบิน ท่าเรือ และช่องทางการคมนาคมอื่นๆ
 4. โครงการยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรม/เขตย่อยอุตสาหกรรมต่างๆ
 5. โครงการยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานในบริเวณชุมชนหนาแน่น

 

 1. โครงการด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม
 1. โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการพัฒนาแรงงาน
 2. โครงการลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาล
 3. โครงการสร้างศูนย์กีฬา
 4. โครงการส้รางศูนย์วัฒนธรรม
 5. โครงการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะต่างๆ อาทิ เชิงนิเวศวิทยา เชิงการกีฬา

 

 1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฝือมือชาวบ้าน
 1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฝือมือชาวบ้าน

 

 1. โครงการด้านการบริการ
 1. โครงการยกระดับคุณภาพอินเตอร์เน็ต
 2. โครงการคมนาคมขนส่ง
 3. โครงการสร้างเขตชุมชน
 4. โครงการสร้างตลาด
 5. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
 6. โครงการให้ประชาชนกู้ยืมเงินเพื่อตั้งธุรกิจ
 7. โครงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
 8. โครงการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง
 9. โครงการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในโครงการเคมีภัณฑ์
 10. โครงการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผงซักฟอก
 11. โครงการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดกล่อง
 12. โครงการอุตสาหกรรมสิ่งทอผ้าด้วยมือ
 13. โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม/เขตย่อยอุตสาหกรรมตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี