ธุรกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ : จังหวัดบากเลียว (Bac Lieu)

จังหวัดบากเลียว

ข้อมูลทั่วไป

จังหวัดบากเลียวเป็นหนึ่งใน 13 จังหวัดในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนาม มีพื้นที่ติดกับจังหวัดเหิ่วยาง เกียนยาง ซ้อกจาง และก่าเมา อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 280 กิโลเมตร และนครเกิ่นเทอ 70 กิโลเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 27.8 องศาเซลเซียส ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ไม่มีภูเขา และมีแม่น้ำไหลผ่านทั่วทั้งจังหวัด ทางทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งที่สำคัญของประเทศ มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลกว่า 156 กิโลเมตร มีการแสดงพื้นถิ่น Don Ca Tai Tu ที่ได้รับการจดทะเบียนจากองค์กร UNESCO เป็นมรดกโลก

เนื้อที่ทั้งหมด – 2,669.1 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรในปี 2561 – 894,257 คน

ความหนาแน่นของจำนวนประชากร – 335 คน/ตารางกิโลเมตร

GDRP ในปี 2561 มีมูลค่า 26.19 ล้านล้านด่ง (ประมาน 1.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.36 เมื่อเทียบกับปี 2560 ในจำนวนนั้น ภาคการเกษตร ประมงและป่าไม้มีคิดเป็นร้อยละ 41.3 ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 15.72 และภาคการบริการคิดเป็นร้อยละ 41.47 ของมูลค่า GDRP ทั้งหมด

GDP ต่อหัวประชากรในปี 2561 – 42.05 ล้านด่ง/คน/ปี (1,813.91 USD/คน/ปี)

ภาคการเกษตร ประมง และป่าไม้ ในปี 2561 – มีมูลค่า 10.686 ล้านล้านด่ง (460.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับปี 2560

จังหวัดบากเลียวมีพื้นที่สำหรับการทำเกษตรกรรมและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2,570 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่น ๆ 1,300 ตารางกิโลเมตร มีผลผลิตทางการเกษตรหลัก ได้แก่ ข้าว ปริมาณผลผลิต 1 ล้านตัน/ ปี และสามารถผลิตกุ้งได้เป็นลำดับ 2 ของประเทศรองจากจังหวัดก่าเมา สร้างรายได้จากการส่งออกกุ้งมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ/ ปี

ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างในปี 2561 - มีมูลค่า 4.18 ล้านล้านด่ง (180.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.16 เมื่อเทียบกับปี 2560

ปัจจุบัน จังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่ง ซึ่งล้วนเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดเล็ก – กลาง

ภาคการค้าและบริการในปี 2561 – มีมูลค่า 10.9 ล้านล้านด่ง (470.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.03 เมื่อเทียบกับปี 2560

การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปี 2561

มูลค่าการส่งออก – 606 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจังหวัดได้ส่งออกสินค้าการประมง 56,612 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับปี 2560

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ในปี 2560 จังหวัดบากเลียวมีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมด 8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นโครงการจดทะเบียนใหม่ 560 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 5.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีโครงการที่เพิ่มเงินลงทุนประมาณ 500 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจุบัน มีโครงการลงทุนโดยตรงจากผู้ประกอบการไทย 2 โครงการ ได้แก่ (1) บริษัท CP Vietnam ลงทุนสร้างฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์ทะเล มูลค่าการลงทุน 12.765 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  และ (2) บริษัท Super Wind Energy ลงทุนในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานลม มูลค่าการลงทุน 365.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

โครงการลงทุนที่จังหวัดสนับสนุนให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนจนถึงปี 2563

ที่

ชื่อโครงการ

สถานที่

กำลังการผลิต / พื้นที่

มูลค่าการลงทุน

 

A

โครงการลงทุนสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน

 

1

Multi- functional deep-water port project

อำเภอ Dong Hai

สามารถรองรับเรือน้ำหนัก 100,000 DWT

70,000 พันล้านด่ง

 

2

Petrochemical industrial zone project

อำเภอ Dong Hai

7 ล้านตัน/ปี

25,000 พันล้านด่ง

 

3

Infrastructure Construction Investment project of Ganh Hao sea Economic Zone

 

อำเภอ Dong Hai

29,978 ha

30,000 พันล้านด่ง

 

4

Infrastructure construction investment project of Vinh My Industrial Complex

อำเภอ Hoa Binh

30 เฮกตาร์

166 พันล้านด่ง

 

5

Infrastructure Construction Investment project of Chu Chi Industrial Complex

อำเภอ Phuoc Long

30 เฮกตาร์

194 พันล้านด่ง

 

6

Infrastructure Construction Investment project of Hung Thanh Industrial complex

อำเภอ Vinh Loi

50 เฮกตาร์

175 พันล้านด่ง

 

7

Construction Investment project of  Western bank road of Lang Tram channel

อำเภอ Gia Rai

96.54 เฮกตาร์

290 พันล้านด่ง

 

8

Construction project of Bac Lieu 2 bridge to Bac Lieu dike

อำเภอเมือง

16.54 เฮกตาร์

126 พันล้านด่ง

 

9

Construction project of Nguyen Tat Thanh (extended)

อำเภอเมือง

1.5 เฮกตาร์

46.2 พันล้านด่ง

 

10

Construction project of Xom Lung bridge and Xom Lung –Cai Cung route (DT. 979B)

อำเภอ Dong Hai

89 เฮกตาร์

610.3 พันล้านด่ง

 

11

Construction project of Chu Chi

อำเภอ Gia Rai

5.91 เฮกตาร์

120 พันล้านด่ง

 

12

Construction project of Bac Lieu 5 bridge

อำเภอเมือง

10.12 เฮกตาร์

170 พันล้านด่ง

 

13

Ho Phong river harbour investment project

อำเภอ Gia Rai

7.5 เฮกตาร์

150 พันล้านด่ง

 

14

Construction project of Bac Lieu 4 bridge and road to East sea dike

อำเภอ Hoa Binh

32.31 เฮกตาร์

1,200 พันล้านด่ง

 

15

Ring road project out of Bac Lieu

อำเภอเมือง

71 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

16

Construction project of Culture Entertainment Tourism Area

บริเวณสะพาน Ton Duc Thang

10.42 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

17

People’s Park Cemetery of Bac Lieu city

อำเภอเมือง

16 เฮกตาร์ / 20 เฮกตาร์

20 พันล้านด่ง/25 พันล้านด่ง

 

18

Residential area in North National road 1 A (Road 23/8)

อำเภอเมือง

110 เฮกตาร์

1,000 พันล้านด่ง

 

19

High-class Urban Area Investment project, Hung Vuong road

อำเภอเมือง

9.78 เฮกตาร์

1,000 พันล้านด่ง

 

20

Building, Bac Lieu 3 bridge general investment project (high rise apartment building

อำเภอเมือง

0.47 เฮกตาร์

150 พันล้านด่ง

 

21

Investment project of Ba Trieu combined trade tourism building

อำเภอเมือง

0.19 เฮกตาร์

90 พันล้านด่ง

 

22

Construction project of residential area at two sides of bypass of National road 1 A

อำเภอเมือง

82.89 เฮกตาร์

539.8 พันล้านด่ง

 

23

Investment project for Apartment Building in the South-west of Vo Thi Sau road

อำเภอเมือง

2.08 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

24

Construction project of New Urban Area of Bac Lieu city

อำเภอเมือง

51.57 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

25

Riverside urban Area in the West Bac Lieu bridge

 

อำเภอเมือง

1.3 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 


 

B

โครงการอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม

 

1

Instant Noodle Processing Plant Project

Tra Kha Industrial Zone

5,000 ตัน/ปี

40 พันล้านด่ง

 

2

Bac Lieu High-class wine Production Plant Project

Tra Kha Industrial Zone

1 ล้านลิตร/ปี

40 พันล้านด่ง

 

3

Agricultural Product Processing Plant Project

Tra Kha Industrial Zone

15,000 – 20,000 ตัน/ปี

50 พันล้านด่ง

 

4

Export Industrial Garment Processing PlantProduct

Tra Kha Industrial Zone

1 ล้านชิ้น/ปี

70 พันล้านด่ง

 

5

Export Industrial Shoes Leather Production Plant Project

Tra Kha Industrial Zone

1 ล้านชิ้น/ปี

100 พันล้านด่ง

 

6

Factory appliances and Electronic components Project

Tra Kha Industrial Zone

1 ล้านชิ้น/ปี

150 พันล้านด่ง

 

7

Woodwork production Plant Project

Tra Kha Industrial Zone

500 ชุด/ปี

80 พันล้านด่ง

 

8

Sea Product Processing Plant Project

อำเภอ Dong Hai

30,000 -40,000 ชิ้น/ปี

60 พันล้านด่ง

 

9

Shipbuilding and ship Repair Plamt project

อำเภอ Dong Hai

120 ชิ้น/ปี

100 พันล้านด่ง

 

10

Crocodile, python, snake tanning plant investment project

นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

11

Animal, poultry slaughtering line investment project in Bac Lieu province area

อำเภอ Gia Rai

แล้วแต่นักลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

12

Construction investment project of high-quality rice raw materials zone attached to export processing

อำเภอ Gia Rai

54,000 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

13

Viet GAP Construction investment project of safety vegetable production raw material zone in Viet GAP direction

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

2,000 -3,000 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

14

National technical standard aquatic product breeding production investment project

อำเภอ Dong Hai

243 เฮกตาร์

แล้วแต่นักลงทุน

 

15

Production investment project of safety breeding crocodile

อำเภอต่างๆ ในจังหวัด

แล้วแต่โครงการลงทุน

แล้วแต่นักลงทุน

 

16

Biological finished product production Plant Project

Tra Kha Industrial Zone

10 ตัน/ปี

100  พันล้านด่ง

 

17

Microorganism production plant Project

Tra Kha Industrial Zone

1,000 ตัน/ปี

30 พันล้านด่ง

 

18

Animal, poultry meat processing Plant Project

Tra Kha Industrial Zone

10,000 ตัน/ปี

50 พันล้านด่ง

 

19

Swallow nest product processing Plant Project

Tra Kha Industrial Zone

100 กิโลกรัม/ปี

40 พันล้านด่ง

 

C

โครงการสิ่งแวดล้อม/สาธารณะสุข

 

1

Interference Cardiovascular hospital Project

อำเภอเมือง

5 เฮกตาร์

1,000 พันล้านด่ง

 

2

Pharmaceutical production plant project

Tra Kha Industrial Zone

1,000 ตัน/ปี

200 พันล้านด่ง

 

3

Construction investment project of domestic waste treatment station with capacity of 25,000 m3/day&night

อำเภอเมือง

25,000 ลูกบาศก์เมตร/ทั้งวันทั้งคืน

24 พันล้านด่ง

 

D

โครงการการค้า การท่องเที่ยว และกีฬา

 

1

Tra Kha market Contrustion project-Bac Lieu

อำเภอเมือง

300 ร้านค้า

25 พันล้านด่ง

 

2

Bac Lieu Agricultural-Aquatic product clue market construction investment project

อำเภอเมือง

18,000 ตรม.

73 พันล้านด่ง

 

3

Chu Chi Aquatic Product clue market construction investment project

อำเภอ Phuoc Long

25,000 ตรม.

113 พันล้านด่ง

 

4

Swimming pool construction project for competition and training

-

3,250 ตรม.

23 พันล้านด่ง

 

5

Bac Lieu Bird Garden construction, improvement project

อำเภอเมือง

3 เฮกตาร์

5 พันล้านด่ง

 

6

Ganh Hao seaport tourist area investment project

อำเภอ Dong Hai

30 เฮกตาร์

63 พันล้านด่ง

 

7

Construction investment project of access bridge and on-sea artificial landscaape area

อำเภอเมือง

1.5 / 49.2 เฮกตาร์

100 พันล้านด่ง

 

8

Tac Say area tourism, service site construction investment project

อำเภอ Gia Rai

-

500 พันล้านด่ง