ธุรกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ : จังหวัดเบ๊นแจ (Ben Tre)

จังหวัดเบ๊นแจ

ข้อมูลทั่วไป

จังหวัดเบ๊นแจตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ห่างจากนครโฮจิมินห์ 86 กิโลเมตร และนครเกิ่นเทอ 120 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ราบ พื้นดินมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียงเล็กน้อยเพียงแค่ 1 – 2 เมตรทำให้การเกษตรเป็นไปโดยง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นจังหวัดที่เน้นการส่งออกสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางทะเลเป็นหลัก อาทิ เงาะ มังคุด ทุเรียน ส้มโอ มะม่วง ดอกไม้ประดับ และอาหารทะเล โดยมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านตัวจังหวัด

เบ๊นแจมีท่าเรือ Giao Long ที่สามารถรองรับสินค้าได้ 500 ตัน และมีแผนการขยายพื้นที่เป็น 25 เฮกตาร์ เพื่อที่จะสามารถรองรับสินค้าได้ถึง 5,000 – 10,000 ตัน 

เนื้อที่ทั้งหมด – 2,321.6 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรในปี 2561 – ประมาณ 1.268 ล้านคน

GDRP ในปี 2561 – เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปี 2560

GDP ต่อหัวประชากรในปี 2561 – 38.7 ล้านด่ง/คน/ปี (1,663.91 ดอลลาร์สหรัฐ/คน/ปี)

โครงสร้างด้านการคมนาคม – จังหวัดเบ๊นแจมีสะพาน Rach Mieu เชื่อมกับจังหวัดเตี่ยนยาง สะพาน Co Chien เชื่อมกับจังหวัดจ่าวินห์ จังหวัดเบ๊นแจมีทางเชื่อมต่อกับนครโฮจิมินห์โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1 และทางด่วน Ho Chi Minh – Trung Luong ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่งโดยรถยนต์ และมีถนนหลวงหมายเลข 60 และ 57 เพื่อเชื่อมต่อไปจังหวัดหวินห์ลองและจ่าวินห์

ภาคการเกษตร ประมง ป่าไม้ ในปี 2561 – คิดเป็นร้อยละ 7.22 ของมูลค่า GDRP ของจังหวัด มีมูลค่า 10.31 ล้านล้านด่ง (443.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปี 2560

ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างในปี 2561 - คิดเป็นร้อยละ 2.57 ของมูลค่า GDRP ของจังหวัด มีมูลค่า 5.97 ล้านล้านด่ง (256.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.37 เมื่อเทียบกับปี 2560 ในจำนวนนั้น เฉพาะภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่า 4.64 ล้านล้านด่ง (199.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) อุตสาหกรรมเด่น ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล

ภาคการบริการในปี 2561 – คิดเป็นร้อยละ 3.02 ของมูลค่า GDRP ของจังหวัด มีมูลค่า 13.98 ล้านล้านด่ง (601.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.72 เมื่อเทียบกับปี 2560

การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปี 2559

มูลค่าการส่งออก – 726.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับ 2558

มูลค่าการนำเข้า – 299 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับ 2558

สินค้าส่งออกหลัก

 • ข้าว
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • อาหารเพื่อการปศุสัตว์
 • เครื่องแต่งกาย

สินค้านำเข้าหลัก

 • ปุ๋ย
 • วัตถุดิบสำหรับการผลิต
 • ผ้า

การลงทุน

ในปี 2561 จังหวัดมีโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติใหม่ 3 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 150.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมี 6 โครงการที่เพิ่มเงินลงทุน มูลค่าการลงทุน 15.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การลงทุนโดยตรงจากประเทศไทย

ลำดับ

ชื่อ

มูลค่าเงินลงทุน

(ดอลลาร์สหรัฐ)

ขนาดพื้นที่

(ตารางเมตร)

ประเภทธุรกิจ

1

Alliance One

25,733,000

99,710

อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย

2

The Gioi Viet (Viet World)

Thai Agri Food

26,000,000

37,225

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ผักผลไม้

3

Gen Nex Apparel

4,000,000

14,784

อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย

4

CP Viet Nam

48,998,989

157,200

อุตสาหกรรมอาหารปศุสัตว์ แป้ง และปลา

5

C.P. Vietnam – CN Ben Tre

34,506,102

26,580

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อาหารแช่แข็ง

6

CP Viet Nam

2,000,000

5,000

อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้ง

 

เขตอุตสาหกรรม

ในปัจจุบัน เบ๊นแจมีเขตอุตสาหกรรม 2 แห่งได้แก่

 1. เขตอุตสาหกรรม Giao Long I – II พื้นที่ 101.468 เฮกตาร์ อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ 95.5 และ 94.1
 2. เขตอุตสาหกรรม An Hiep พื้นที่ 72 เฮกตาร์อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ 100

 

มีพื้นที่อุตสาหกรรมย่อย 7 แห่ง พื้นที่รวม 58.356 เฮกตาร์

 1. Phong Nam
 2. Thi Tran – An Duc
 3. Binh Thoi
 4. Phu Hung
 5. Thanh Thoi B
 6. An Hoa Tay
 7. Cang An Nhon

 

 

เบ๊นแจมีแผนที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 5 แห่ง โดยเชิญชวนให้นักลงทุนเข้ามาสร้างเขตอุตสาหรรม ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ

พื้นที่ (เฮกตาร์)

ที่ตั้ง

มูลค่าการลงทุน

1

เขตอุตสาหกรรม Giao Hoa

248.51

อำเภอ Chau Thanh

2.2 พันล้านด่ง

2

เขตอุตสาหกรรม Thanh Tan

182.8

อำเภอ Mo Cay Bac

1.036 พันล้านด่ง

3

เขตอุตสาหกรรม Phuoc Long

182.32

อำเภอ Giong Trom

1.036 พันล้านด่ง

4

เขตอุตสาหกรรม An Hiep ส่วนขยาย

137.82

อำเภอ Chau Thanh

780 พันล้านด่ง

5

เขตอุตสาหกรรม Phu Thuan

250

อำเภอ Binh Dai

2.1 พันล้านด่ง

 

และมีแผนการที่จะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในเขตอุตสาหกรรมย่อยอีก 12 แห่งได้แก่

ลำดับ

ชื่อ

พื้นที่ (เฮกตาร์)

ที่ตั้ง (อำเภอ)

1

Phong Nam

40.3

Giong Trom

2

Thi Tran – An DUC

35.6

Ba Tri

3

Phu Hing

50

Ben Tre

4

Binh Thoi

17.4

Binh Dai

5

Thanh Thoi B

20

Mo Cay Nam

6

An Hoa Tay

50

Ba Tri

7

Thi Tran Thanh Phu

10

Thanh Phu

8

Cang An Nhon

17

Thanh Phu

9

Tanh Thanh Binh

33

Mo Cay Bac

10

Khanh Thanh Tan

50

Mo Cay Bac

11

Son Quy

40

Cho Lach

12

Long Phuoc

50

Chau Thanh