ธุรกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ : จังหวัดเถื่อเทียน-เว้

จังหวัดเถื่อเทียน-เว้ (Thua Thien Hue)

ข้อมูลทั่วไป

เถื่อเทียน-เว้ เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจังหวัดกว๋างจิ ทางทิศใต้ติดกับนครดานังและจังหวัดกว๋างนาม ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศลาว และทางทิศตะวันออกติดกับทะเลตะวันออก เป็นจังหวัดมีที่ชายฝั่งทะเลยาว 128 กิโลเมตร มีพื้นที่ทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่ง 22,000 เฮกตาร์ และมีพื้นที่ป่ามากกว่า 200,000 เฮกตาร์ ในเมืองเว้มีวัดและสุสานจักรพรรดิหลายแห่งเนื่องจากเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศเวียดนาม

เนื้อที่ทั้งหมด – 5,065.3 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร – 1,151,000 คน แรงงานคิดเป็นร้อยละ 57 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

สภาพอากาศ จังหวัดเถื่อเทียน-เว้ได้รับผลกระทบจากอากาศระหว่างเอเชียเขตเมืองร้อนตั้งแต่ทิศเหนือไปจนทิศใต้ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25.6 องศาเซลเซียส ในบริเวณภูเขา สภาพอากาศจะมีความเย็นด้วยอุณหภูมิที่ต่ำและสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 9 องศาเซลเซียส และ 29 องศาเซลเซียส

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปี  2559

เป้าหมาย

ปี 2558

ปี 2559

เป้าหมายที่วางไว้ในปี 2559

ผลงานในปี 2559 เมื่อเทียบกับ ปี 2558 (ร้อยละ)

ผลงานในปี  2559 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ (ร้อยละ)

เป้าหมายทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ)

 

 

 

 

 

อัตราการเติบโตของ GDRP

9.01

7.11

>9.0

78.91

79.00

- การเกษตร การป่าไม้และประมง

4.58

-1.16

3.0

 

 

- อุตสาหกรรม – การก่อสร้าง

8.85

8.48

9.2

 

 

- การบริการ

10.07

8.02

10.3

 

 

รายได้จากงบประมาณของรัฐ

5,230

5,896.5

5,629

112.7

104.8

เป้าหมายทางสังคม (ร้อยละ)

 

 

 

 

 

อัตราการเกิด (‰)

- 0.2

- 0.2

- 0.2

 

 

อัตราการเพิ่มของจำนวนประชากร

1.1

1.1

1.1

100.0

100.0

อัตราการลดระดับความยากจน

(ตามมาตรฐานปัจจุบัน)

8.4

7.06

ลดร้อยละ 1.7 – 2 เมื่อเทียบกับปี  2558

84.05

-

อัตราเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบขาดสารอาหาร 

12.5

12

12

96.00

100.0

อัตราแรงงานได้รับการฝึกอบรม 

56

58

58

103.57

100.0

สร้างโอกาสทำงาน (คน)

16,500

16,081

16,000

97.46

100.5

เป้าหมายสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

อัตราครัวเรือนในชนบทใช้น้ำสะอาด 

75

76

76

101.33

100.0

อัตราการคุ้มครองป่า

56.3

56.3

57

100.0

98.8

อัตราประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเมือง

95

96

96

101.05

100.0

 

ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560

อัตราการเติบโตของ GDRP เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8

อัตราการเติบโตของภาคเกษตรลดลงร้อยละ - 1.54

อัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.38

อัตราการเติบโตของภาคบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.26

ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา

 1. จังหวัดเถื่อเทียน-เว้มีที่เหมาะสมต่อการพัฒนา โดยเฉพาะเศรษฐกิจค้าขายสินค้า
 • เถื่อเทียน-เว้ตั้งอยู่บนเส้นทางหลักเหนือ-ใต้  เส้นทางหมายเลข 9 ซึ่งเชื่อมโยงท่าเรือ Chan May กับภาคใต้ประเทศลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศกัมพูชา เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยกับภูมิภาคแม่น้ำโขงโดยผ่านเส้นทาง R9 ผ่านชายแดน Lao Bao (Quang Tri) มีเส้นทาง 49 A  ผ่านด่าน  A dot - Ta Vang และ Hong Van - Cu Tai มีเส้นทาง 14B ผ่านด่าน Bo Y  เส้นทาง 18B7 ลาว และเถื่อเทียน–เว้ยังมีท่าอากาศยานนานาชาติ Phu Bai ด้วย
 • มีหาดชายยาว 126 กิโลเมตร มีท่าเรือน้ำลึก Chan May ซึ่งมีความลึก 12 – 14 เมตร ซึ่งสามารถรองรับเรือที่มีน้ำหนักบรรทุกได้ถึง 50,000 DWT
 • มีทะเลสาบ Tam Giang  - Cau Hai ใหญ่ที่สุดในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีพื้นที่ 22,000 หมื่นเฮกตาร์ มีศักยภาพในการเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง และมีพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งกว่า 5,000 เฮกตาร์

 

 

 

       2.  ทรัพยากรการท่องเที่ยว

 • มีมรดกโลกทางวัฒนธรรมคือกรุงเก่าเว้ประกอบด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหลายแห่ง
 • วัดแบบดั้งเดิมที่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามเป็นจำนวนมาก
 • มรดกทางวัฒนธรรม
 • แม่น้ำ Huong ภูเขา Ngu อุทยานแห่งชาติ Bach Ma อ่าว Lang Co (หนึ่งใน 30 อ่าวที่สวยที่สุดในโลก) ทรายหาด Thuan An ทรายหาด Canh Duong และมีทรัพยากรภูมิทัศน์ธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ
 • ในปี 2559 มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดถึง 3,162,800 คน โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม 1,597,996 นักท่องเที่ยวต่างชาติ 1,564,804 สร้างรายกว่า 3 พันล้านด่ง (135 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 จังหวัดต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 2.7 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 1.2 ล้านคน

 1. ทรัพยากรแร่ธาตุ

หินปูน ดินขาว ทรายกระจก ทรายแร่ น้ำแร่ธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำ ที่ราบ ภูเขา ป่าไม้

 

ข้อดีของการลงทุนในจังหวัดเถื่อเทียน-เว้

 • สิ่งแวดล้อมในการลงทุน การเมือง สังคม การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยที่จังหวัดเถื่อเทียนเว้ มีความมั่นคง สังคมอยู่ในระเบียบ มีศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์การท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์สุขภาพ
 • ให้สิทธิประโยชน์กับนักลงทุนมาก
 • นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนในการลงทุนตามกฎหมายของรัฐบาลเวียดนามและสิทธิประโยชน์พิเศษจากจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ (ขยายที่ดิน ค่าเช่าที่ดิน ฝึกอบรมแรงงาน เป็นต้น) เวลาพิจารณาและอนุมัติให้การลงทุนมีขั้นตอนดำเนินการที่ง่าย
 • แหล่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ค่าแรงงานถูก มีมหาวิทยาลัยเว้ 10 แห่ง อีกทั้งยังมีวิทยาลัย สถาบันฝึกอบรมในด้านต่างๆ ซึ่งมีนักศึกษากว่า 79,000 คน / ปี
 • มีการพัฒนาการบริการ การเงินและการธนาคาร การประกัน น้ำและไฟฟ้า การบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลนานาชาติ โรงเรียนนานาชาติ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทั่วจังหวัดซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุน
 • รัฐบาลอนุมัติให้จังหวัดเถื่อเทียน-เว้ วางแผนพัฒนาจังหวัดเถื่อเทียน-เว้จนถึงปี 2563 ในหลายๆ ด้าน โดยมีแผนการจะทำให้จังหวัดกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ และจะจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทางการแพทย์ขนาดใหญ่ของประเทศเวียดนาม

 

แผนช่วงปี 2559 - 2563 จังหวัดเถื่อเทียน-เว้ให้ความสำคัญกับ

 • การพัฒนาการท่องเที่ยว – บริการ
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ – การพัฒนาด้านเทคนิคและอุตสาหกรรม
 • การก่อสร้างชนบทใหม่
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

มูลค่าการนำเข้า – ส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560

มูลค่าการนำเข้า – 260.7 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.09 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

สินค้านำเข้าหลัก – ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

                   - สารเคมี

                   - ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้

                   - อุปกรณ์ เครื่องมือ

                   -  ผ้า

มูลค่าการส่งออก – 395 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.93 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

สินค้าส่งออกหลัก – ไม้

                    - ปุ๋ย

                    - ผ้า

                    - เหล็ก

การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในปี 2559

มูลค่าการลงทุน – 51.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการที่มีอยู่เดิม  - 27.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จำนวนโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ – 10 โครงการ

 

 

 

 

การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560

มูลค่าการลงทุน – 140,000 ดอลลาร์สหรัฐ / 2 โครงการ

มูลค่าการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการที่มีอยู่เดิม  - 3.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ / 6 โครงการ

รวม 3.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในปัจจุบัน จังหวัดเถื่อเทียน-เว้ มีโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ 96 โครงการ มูลค่ารวม 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

เขตเศรษฐกิจที่มีแผนการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ

 • เขตเศรษฐกิจ Chan May และเขตเศรษฐกิจ Lang Co – 27,108 เฮกตาร์
 • เขตเศรษฐกิจด่าน  A Dot – 10,184 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรมที่มีแผนการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ

 • เขตอุตสาหกรรม Phu Bai – 743.4 เฮกตาร์
 • เขตอุตสาหกรรม Phong Dien – 700 เฮกตาร์
 • เขตอุตสาหกรรม La Son – 300 เฮกตาร์
 • เขตอุตสาหกรรม Tu Ha – 250 เฮกตาร์
 • เขตอุตสาหกรรม Phu Da – 250 เฮกตาร์
 • เขตอุตสาหกรรม Quang Vinh – 150 เฮกตาร์

 

รายชื่อโครงการที่เรียกร้องนักลงทุนเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรมของจังหวัด        เถื่อเทียน-เว้

ลำดับ

ชื่อโครงการ

ที่ตั้ง

ขนาด พื้นที่

รูปแบบในการลงทุน

 

โครงสร้างพื้นฐาน

 

 

 

1

โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรม Phu Bai

เขตอุตสาหกรรม Phu Bai

427.8 เฮกตาร์

 

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

2

โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรม La Son

เขตอุตสาหกรรม La Son

180 เฮกตาร์

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

3

โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรม Tu Ha

เขตอุตสาหกรรม Tu Ha

175 เฮกตาร์

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

4

โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรม Phu Da

เขตอุตสาหกรรม Phu Da

250 เฮกตาร์

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

5

โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรม Quang Vinh

เขตอุตสาหกรรม Quang Vinh

130 เฮกตาร์

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

6

โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเขตปลอดภาษี Chan may

เขตที่ปรอดภาษี Chan may

100 เฮกตาร์ ขึ้นไป

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

7

โครงการลงทุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรม  Chan May 1

เขตเศรษฐกิจ Chan May - Lang Co

120 เฮกตาร์

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

8

โครงการลงทุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรม Chan May 2

เขตเศรษฐกิจ Chan May - Lang Co

160 เฮกตาร์

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

9

โครงการลงทุนการก่อสร้างท่าเรือที่ 4-6 ท่าเรือ Chan may

เขตเศรษฐกิจ Chan May - Lang Co

ความยาวท่าเรือ 270 เมตร สามารถรับเรื่อที่มีน้ำหนัก 50,000 DWT

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

10

โครงการลงทุนการก่อสร้างบริเวณด้านหลังท่าเรือ Chan may

เขตเศรษฐกิจ Chan May - Lang Co

55 เฮกตาร์

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

11

โครงการลงทุนท่าเรือสำหรับการท่องเที่ยว ท่าเรือ Chan may

เขตเศรษฐกิจ Chan May - Lang Co

บริการเรือสำราญ 100,000 GRT

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

12

โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเขตเมือง Canh Duong

เขตเศรษฐกิจ Chan May - Lang Co

60 เฮกตาร์

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

13

โครงการโครงสร้างพื้นฐานเขตเมือง Chan May

เขตเศรษฐกิจ Chan May - Lang Co

150 เฮกตาร์

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

14

โครงการลงทุน โรงบำบัดน้ำเสียเขตอุตสาหกรรม Phong Dien

เขตอุตสาหกรรม Phong Dien

4,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

 

ด้านอุตสาหกรรม

 

 

 

15

โครงการโรงงานผลิตเครื่องยนต์และผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์

เขตเศรษฐกิจ Chan May - Lang Co

ไม่จำกัดขนาด

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

16

โครงการโรงงานแปรรูปทราย

เขตอุตสาหกรรม Phong Dien (เขต B และ B ส่วนขยาย)

ไม่จำกัดขนาด

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

17

โรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อไม้

เขตอุตสาหกรรม Phong Dien เขตอุตสาหกรรม La Son เขตอุตสาหกรรม Chan May

ไม่จำกัดขนาด

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

18

โครงการโรงงานผลิตวัตถุดิบในการสิ่งทอ

เขตอุตสาหกรรม Phong Dien

ไม่จำกัดขนาด

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

19

โครงการโรงงานผลิตฝ้าย ไฟเบอร์และการสังเคราะห์

เขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรม

 

ไม่จำกัดขนาด

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

20

โครงการโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์

เขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรม

ไม่จำกัดขนาด

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

21

โครงการโรงงานผลิตส่วนประกอบชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์

เขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรม

ไม่จำกัดขนาด

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

22

โครงการโรงงานผลิตและชุมนุมรถยนต์รถจักรยานยนต์

เขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรม

ไม่จำกัดขนาด

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

23

โรงงานผลิตเครื่องมือ

เขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรม

ไม่จำกัดขนาด

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

24

โครงการโรงงานการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานเกษตร - ป่าไม้ - การประมง

เขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรม

ไม่จำกัดขนาด

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

25

โรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

เขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรม

ไม่จำกัดขนาด

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

26

โรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์พลังงานใหม่และอุปกรณ์พลังงานทดแทน

เขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรม

ไม่จำกัดขนาด

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

27

โรงงานผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์

เขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรม

ไม่จำกัดขนาด

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

28

โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

เขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรม

ไม่จำกัดขนาด

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

29

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม - ดิจิตอล

เขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรม

ไม่จำกัดขนาด

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

30

โรงงานผลิตยา

 

เขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรม

ไม่จำกัดขนาด

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

31

โรงงานผลิตเครื่องเคลือบดินเผา

เขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรม

ไม่จำกัดขนาด

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

32

โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง กระเบื้องเซรามิก

เขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรม

ไม่จำกัดขนาด

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

33

โรงงานสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปรุงแต่งกลิ่นรส

เขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรม

ไม่จำกัดขนาด

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

34

โรงงานผลิตสารสกัดจากสมุนไพร น้ำมันหอมระเหยธรรมชาติ

เขตอุตสาหกรรม

Quang Vinh

เขตอุตสาหกรรม Phong Dien เขตอุตสาหกรรม Phu Da

ไม่จำกัดขนาด

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

 

ด้านการท่องเที่ยว

 

 

 

35

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กีฬา รีสอร์ท

Hoi Can

สถานที่ท่องเที่ยว Bai Can – ตำบล Lang Co

45 เฮกตาร์

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

36

กลุ่มโรงแรม ตลาดกลางคืน

ตลาดการค้ากลางคืนแถว Nguyen Van

ตำบล Lang Co

3 เฮกตาร์

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

37

รีสอร์ทนิเวศวิทยาทางทิศตะวันตกทะเลสาบ Lap An

เขตเศรษฐกิจ

Lang Co

170 เฮกตาร์

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

38

สถานที่ท่องเที่ยว Suoi Mo

เขตเศรษฐกิจ

Lang Co

30 เฮกตาร์

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

39

โครงการรีสอร์ท Canh Duong

เขต Canh Duong

300 เฮกตาร์

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

40

โครงการรีสอร์ท Bai Ca

ตำบล Lang Co

70 เฮกตาร์

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

 

ด้านบริการ – สังคม

 

 

 

41

โครงการบริการขนส่งโลจิสติกส์

เขตเศรษฐกิจ Chan May - Lang Co

ไม่จำกัดขนาด

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

42

โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและเขตบริการสำหรับผู้ใช้แรงงาน

เขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรม

 

สร้างที่อยู่อาศัยให้คนงาน 700 - 800 คนต่อโครงการ

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

43

วิทยาลัยฝึกอบรม Chan May

เขตเศรษฐกิจ Chan May - Lang Co

ฝึกอบรมประมาณแรงงาน 500 คน/ปี

นักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ