ธุรกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ : จังหวัดบิ่นห์ดิ่นห์ (Binh Dinh)

3. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดบิ่นห์ดิ่นห์

ข้อมูลทั่วไป

จังหวัดบิ่นห์ดิ่นห์ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม ห่างจากนครโฮจิมินห์ประมาณ 700 กิโลเมตร เมืองหลวงคือเมืองกวีเญิน (Quy Nhon) ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในภาคกลางตอนใต้ เศรษฐกิจหลักพึ่งพาภาคการเกษตรและป่าไม้ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการท่องเที่ยว ในด้านประวัติศาสตร์ เป็นหนึ่งในแหล่งอารยะธรรมจามปาที่เก่าแก่ และเคยเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่เคยมีการเคลื่อนไหวของกบฎเตยเซิน (Tay Son) ในด้านเศรษฐกิจ เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์สูงในเวียดนาม (นอกจากเหนือจากบริเวณจังหวัดนินห์ถ่วน บิ่นห์ถ่วน และสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง) ล่าสุดมีการลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด 3 โครงการ โดยการลงทุนจาก บ. Binh Dinh Fujiwara JSC ซึ่งร่วมกันกับประเทศญี่ปุ่นมีขนาดใหญ่สุด มูลค่า 63.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีศักยภาพการผลิตรวม 100 MW นอกจากนี้ ในด้านการท่องเที่ยว บ. Gia Phu International สัญชาติสิงคโปร์ยังสนใจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและสนใจพัฒนาท่าเรือน้ำลึกใหม่ Nhon hoa มูลค่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงโรงแรม Anantara ในเครือ Manor Group ซึ่งได้เปิดบริการในเดือนพฤศจิกายน 2561 สะท้อนถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น

พื้นที่ทั้งหมด – 6,039 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรในปี 2561 - ประมาณ 1.5 ล้านคน

สัดส่วนของประชากรในเมือง - ร้อยละ 31

สัดส่วนของประชากรในชนบท – ร้อยละ 69

แรงงานที่มีอายุตั้งแต่ 15ปี ขึ้นไปในปี 2561 – คิดเป็นร้อยละ 55 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัด

GDRP ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.32 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยในจำนวนนั้นแบ่งเป็น

ภาคการเกษตร ป่าไม้และการประมงในปี 2561 – มีมูลค่า 24.61 ล้านล้านด่ง (1.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2560

ภาคอุตสาหกรรมในปี 2561 – มีมูลค่า 41.08 ล้านล้านด่ง (1.77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.34 เมื่อเทียบกับปี 2560 ในจำนวนนั้นเป็นอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูปมูลค่า 39.38 ล้านล้านด่ง (1.7 พันล้านด่ง) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.73

ในปี 2561 เขตเศรษฐกิจ Nhon hoa มีโครงการลงทุนใหม่ 10 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 7.85 ล้านล้านด่ง (339.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มเงินลงทุน 17 โครงการ มูลค่ารวม 4.59 แสนล้านด่ง (19.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส่วนเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดมีโครงการลงทุนใหม่ 10 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 6.18 แสนล้านด่ง (26.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มเงินลงทุน 15 โครงการ มูลค่ารวม 1.78 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (7.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จนถึงสิ้นปี เขตอุตสาหกรรมในจังหวัดมีโครงการลงทุนทั้งหมด 232 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 12.81 ล้านล้านด่ง (551.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ภาคการท่องเที่ยวในปี 2561 – มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 4 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับปี 2560 ในจำนวนนั้น เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 286,400 คน และเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศ 3.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 และ 10.8 เมื่อเทียบกับปี 2560 ตามลำดับ จังหวัดมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวทั้งหมด 3.3 ล้านล้านด่ง (142.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.7 เมื่อเทียบกับปี 2560

การนำเข้าและส่งออกในปี 2561

มูลค่าการส่งออกในปี 2561 – 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับปี 2560

สินค้าส่งออกหลักของจังหวัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์การประมง ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ข้าว เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ

ในปี 2561 จังหวัดฯ มีมูลค่าการส่งออกไปยังไทย 3.2 ลานดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 191.7 เมื่อเทียบกับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของจังหวัดในปี 2561 โดยสินค้าที่จังหวัดฯ ส่งออกไปยังไทย ได้แก่ เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์การประมง แร่ธรรมชาติ เป็นต้น และจังหวัดฯ มีมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากไทย 2.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 47.7 เมื่อเทียบกับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 0.7 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของจังหวัดในปี 2561 โดยสินค้าที่จังหวัดฯ นำเข้าจากไทย ได้แก่ อุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมผลิตเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอและรองเท้า อาหารสัตว์และวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น

การลงทุนในปี 2561

ในปี 2561 จังหวัดบิ่นห์ดิ่นห์ได้อนุมัติโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ทั้งหมด 7 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 84.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยโครงการลงทุนที่กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่ โครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์ จนถึงสิ้นปี 2561 จังหวัดมีโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมด 77 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 741.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โครงการลงทุนจากผู้ประกอบการไทย

มีโครงการลงทุนโดยตรงจากผู้ประกอบการไทยทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่

1. บริษัท ซี.พี. เวียดนาม – โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม Nhon Hoa มูลค่าการลงทุน 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2. บริษัท Shaiyo Triple A Binh Dinh – โรงงานผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม Long My มูลค่าการลงทุน 2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

3. บริษัท CPPC Outdoor Vietnam – โรงงานผลิตเสื้อผ้า ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม Phu Tai มูลค่าการลงทุน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

4. บริษัท CP GreenFeed Vietnam – โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม Nhon Hoa มูลค่าการลงทุน 9.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

5. บริษัท ซี.พี. เวียดนาม – ฟาร์มเพาะพันธุ์ลูกกุ้ง มูลค่าการลงทุน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

6. บริษัท Linkfarm – ฟาร์มเลี้ยงสุกร มูลค่าการลงทุน 21.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ผู้ประกอบการไทยได้ควบรวมกิจการ ได้แก่

1. โครงการ Avani Quy Nhon Resort and Spa

2. ศูนย์การค้า MM Mega Market Quy Nhon

3. ศูนย์การค้า Big C Quy Nhon

เขตอุตสาหกรรมที่มีการวางแผนดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ

 • เขตอุตสาหกรรม Nhon Hoa เขต A มีพื้นที่ 630 เฮกตาร์
 • เขตอุตสาหกรรม Nhon Hoa เขต B มีพื้นที่ 452 เฮกตาร์
 • เขตอุตสาหกรรม Nhon Hoa เขต C มีพื้นที่ 228 เฮกตาร์
 • เขตอุตสาหกรรม Phu Tai มีพื้นที่ 345.8 เฮกตาร์
 • เขตอุตสาหกรรม Long My มีพื้นที่ 110 เฮกตาร์
 • เขตอุตสาหกรรม Nhon Hoa มีพื้นที่ 320 เฮกตาร์
 • เขตอุตสาหกรรม Hoa Hoi มีพื้นที่ 265 เฮกตาร์
 • เขตอุตสาหกรรมBinhNghi มีพื้นที่ 228 เฮกตาร์

เขตย่อยอุตสาหกรรมในจังหวัด

 • อำเภอเมือง Quy Nhon มีพื้นที่ 78.7 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Quang Trung มีพื้นที่ 8.4 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Nhon Binh มีพื้นที่ 47.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Bui Thi Xuan มีพื้นที่ 23.3 เฮกตาร์
 • ตำบล TuyPhuoc มีพื้นที่ 48.4 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Phuoc An มีพื้นที่ 48.4 เฮกตาร์
 • ตำบาล An Nhon มีพื้นที่ 267.5 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Binh Dinh มีพื้นที่ 14.4 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Go Da Trang มีพื้นที่ 16.8 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Nhon Hoa มีพื้นที่ 15.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม An Truong มีพื้นที่ 50.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Nhon Phong มีพื้นที่ 11.5 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Tan Duc มีพื้นที่ 50.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Doi Hoa Son มีพื้นที่ 37.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Thang Cong มีพื้นที่ 18.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Thanh Liem มีพื้นที่ 4.8 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Nhon Tan มีพื้นที่ 25.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม An Mo มีพื้นที่ 25.0 เฮกตาร์
 • ตำบล Tay Son มีพื้นที่ 369.8 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Hoc Bom มีพื้นที่ 37.8 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม CauNuocXanh มีพื้นที่ 39.8 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Phu An มีพื้นที่ 35.7 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Truong Dinhมีพื้นที่ 20.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Cau16 มีพื้นที่ 38.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม BinhNghi มีพื้นที่ 21.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Go Da มีพื้นที่ 12.8 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Go Giua มีพื้นที่ 35.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Go Cay มีพื้นที่ 30.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Binh Tan มีพื้นที่ 30.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม TayXuan มีพื้นที่ 50.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Ray Ong Tho มีพื้นที่ 20.0 เฮกตาร์
 • ตำบล Phu My มีพื้นที่ 448.2 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Binh Duong  มีพื้นที่ 105.5 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม My Thanh (Ti Tan) มีพื้นที่ 90.2 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Diem Tieuมีพื้นที่ 38.2 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Dai Thanh มีพื้นที่ 64.3 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม An Luong มีพื้นที่ 30.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Tan Tuong An มีพื้นที่ 50.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม อาหารทะเล My Thanh มีพื้นที่ 70.0 เฮกตาร์
 • ตำบล Phu Cat มีพื้นที่200.1 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Go Mit มีพื้นที่13.4เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Cat Nhonมีพื้นที่60.0เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Cat Hiep มีพื้นที่ 50.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Cat Trinh มีพื้นที่ 16.7 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม อาหารทะเลแปรรูป Cat Khanh มีพื้นที่ 60.0 เฮกตาร์
 • ตำบล Hoai Nhon มีพื้นที่344.4 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Bong Son มีพื้นที่30.5 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Tam Quan มีพื้นที่16.9 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม HoaiDuc มีพื้นที่60.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม HoaiChau มีพื้นที่20.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Hoai Tan มีพื้นที่30.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม HoaiHaoมีพื้นที่17.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม HoaiThanhTay มีพื้นที่10.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม HoaiHuong (ThienDuc) มีพื้นที่ 12.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม My An มีพื้นที่ 50.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม De Duc มีพื้นที่ 21.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม ThietDinhBac มีพื้นที่ 50.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Tuong Son มีพื้นที่ 15.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Ngoc Son มีพื้นที่ 12.0 เฮกตาร์
 • ตำบล Hoai An มีพื้นที่ 50.5 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Doc Truong Soiมีพื้นที่ 15.5 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Tan Thanh มีพื้นที่ 15.5 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Du Tu มีพื้นที่ 10.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Go Bang มีพื้นที่10.0เฮกตาร์
 • ตำบล An Lao มีพื้นที่ 57.3 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Go Bui มีพื้นที่ 15.2 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Go Cay Duoi มีพื้นที่ 14.1 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Nam Go Bui มีพื้นที่ 15.0 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Nui Mot An Tan มีพื้นที่ 13.0 เฮกตาร์
 • ตำบล VinhThanhมีพื้นที่ 39.7 เฮกตาร์
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม Ta Suc มีพื้นที่ 39.7 เฮกตาร์
 • ตำบล Van Canh
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม ตำบล Van Canh
 • เขตย่อยอุตสาหกรรม CanhVinh