ธุรกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ : จังหวัดด่งนาย (Dong Nai)

จังหวัดด่งนาย

ข้อมูลทั่วไป

จังหวัดด่งนาย ตั้งอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 30 กิโลเมตร จังหวัดด่งนายเป็นหนึ่งในโครงการสามเหลี่ยมพัฒนาระหว่าง นครโฮจิมินห์ บิ่นห์เยือง และด่งนายและเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยเฉพาะการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถดึงดูดโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติได้มากที่สุดลำดับที่ 5 ของประเทศเป็นจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นลำดับที่ 2 ในภาคใต้รองจากนครโฮจิมินห์

เนื้อที่ทั้งหมด – 5,897 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.78 ของพื้นที่ทั้งประเทศ

จำนวนประชากรในปี 2561 – ประมาณ 3.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ

GDRP ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560

รายได้เฉลี่ยต่อหัวในปี 2561 – 4,491 ดอลลาร์สหรัฐ / คน (104 ล้านด่ง / คน)

การท่องเที่ยว -นักท่องเที่ยวจะมีโอกาสเที่ยวแบบเชิงนิเวศตามป่าไม้ ตกปลาที่แม่น้ำด่งนาย และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในด่งนาย เช่น วัด Tran Bienแม่น้ำ Dong Naiสวน Nam Cat tienหมู่บ้าน Trieu Polemoน้ำตก Maiเกาะ O-Dong Nai และอื่นๆ นอกจากนี้ ด่งนายยังมีกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด รวมถึงเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามอีกด้วย ในปี 2561 ภาคการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นร้อยละ 10.06 เมื่อเทียบกับปี 2560

การเกษตรและการประมง–ด่งนาย เป็นจังหวัดที่ครอบครองพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของที่ดินเพื่อการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม มีที่ดินเพาะปลูกส่วนใหญ่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาของโรงงานอุตสาหกรรมและผลไม้ ด่งนายเป็นผู้ผลิตปศุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามและมีแผนจะลงทุนเพิ่มเติมในภาคส่วนนี้ อุตสาหกรรมการเกษตรและการประมงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 มีมูลค่า 17,921.1 พันล้านด่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.12 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560

การค้าและการบริการ – มูลค่าการค้าปลีกภายในจังหวัดเติบโตขึ้นร้อยละ 11.55 ภาคการค้าเติบโตขึ้นร้อยละ 11.3 ภาคบริการเติบโตขึ้นร้อยละ 12.13 และภาคการบริการโรงแรมและร้านอาหารเติบโตขึ้นร้อยละ 12.25

โครงสร้างด้านการคมนาคม –จังหวัดด่งนายมีระบบการจราจรถนนที่ดีและมีถนนทางหลวงเป็นจำนวนมากเช่นถนนหลวงหมายเลข 1A ถนนหลวงหมายเลข 20 ถนนหลวงหมายเลข 51 และถนนหลวงหมายเลข 56 นอกจากนั้นยังมีทางด่วนพิเศษ Ho Chi Minh – Long Thanh – Dau Giay มีรถไฟเชื่อมต่อภาคเหนือ – ใต้ และพื้นที่ของจังหวัดใกล้กับท่าเรือ Saigon และท่าเรือ Thi Vai – Vung Tau และสนามบินนานาชาติ Tan Son Nhatซึ่งโครงสร้างคมนาคมดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการพัฒนาของศูนย์กลางหลักทางเศรษฐกิจและภาคใต้ชุมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และที่ราบสูงภาคกลางหากแต่ด่งนายเป็นจังหวัดที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีเพียงแต่แม่น้ำเท่านั้นและโครงการที่จะได้รับการพัฒนาในเร็วๆ นี้ที่สำคัญที่สุดของจังหวัดคือการสร้างสนามบินนานาชาติ Long Thanh

ทรัพยากร

 • ทรัพยากรพื้นดิน
  • พื้นที่ทำการเกษตรกรรม   302,845 เฮกตาร์
  • พื้นที่อุตสาหกรรมป่าไม้    179,807 เฮกตาร์
  • พื้นที่ก่อสร้างพิเศษ         68,018            เฮกตาร์
  • พื้นที่อยู่อาศัย              28,255  เฮกตาร์
  • พื้นที่ว่าง                   10,548  เฮกตาร์
  • รวมพื้นที่ทั้งหมด 589,473 เฮกตาร์

 

 • ทรัพยากรน้ำ
 • ด่งนายมีทรัพยากรน้ำทึ่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ด้วย แม่น้ำหลักๆมีสองสายได้แก่ แม่น้ำ Dong Nai มีพื้นที่ 220 กิโลมเตร และแม่น้ำ La Nga มีพื้นที่ 70 กิโลเมตร
 • แม่น้ำอื่นๆได้แก่ แม่น้ำ La Buong แม่น้ำ Thi Vai, Ray แม่น้ำ Dinh
 • ปริมาตรน้ำทั้งหมดรวมเป็น 25.8 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
 • ทรัพยากรธรรมชาติ
 • ทอง สามารถพบได้ตามอำเภอ Hieu Liem และ Vinh An
 • อะลูมิเนียม สามารถพบได้ตาม Datapok (Ma Da Forestry State Farm) และ La Nga State Forestry Farm มีพื้นที่กว่า 1,120 เฮกตาร์ แต่ 2 ใน 3 ของพื้นที่นั้นอยู่ที่เขตหวงห้าม (Nam Cat Tien forest) เป็นจำนวน 450 ล้านลูกบาศก์เมตร
 • ดีบุก สามาถพบได้ตามภูเขา Chua Chan และแม่น้ำ Gia Ray
 • ตะกั่วและสังกะสีสามารถพบได้ตามภูเขา Chua Chan
 • ทรัพยากรป่าไม้
 • ด่งนายมีพื้นที่ป่าไม้ 153,586 เฮกตาร์ซึ่งคิดเป็นจำนวน 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด พบพันธุ์พืชจำนวน 614 ชนิดและสัตว์อีก 250 ชนิด พื้นที่ป่าไม้ของด่งนายช่วยส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง – จังหวัดด่งนายมีเขตอุตสาหกรรมทั้งหมด 35 เขต พื้นที่รวม 12,055 เฮกตาร์ อัตราการเช่าพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 77 มีเขตอุตสาหกรรมย่อย 27 เขต พื้นที่รวม 1,519.25 เฮกตาร์  มีโครงการลงทุน 198 โครงการ และมีอัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ 40

การส่งออกและนำเข้าในปี 2561

มูลค่าการส่งออก – 1.86 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.85 เมื่อเทียบกับปี 2560 ในจำนวนนั้น FDI ของเวียดนามมีมูลค่า 1.58 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.62 เมื่อเทียบกับปี 2560 ส่วนใหญ่ จังหวัดส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เบลเยี่ยม ฮ่องกง เยอรมนีและประเทศไทย

- ในปี 2561 จังหวัดด่งนายส่งออกสินค้าไปยังประเทศไทยมากเป็นอันดับที่ 8 มีมูลค่า 448.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของจังหวัด โดยสินค้าส่งออกหลักจากประเทศไทย ได้แก่ เส้นใย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วัตถุดิบสำหรับสิ่งทอ เหล็กสำหรับการก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ กาแฟ

มูลค่าการนำเข้า – 1.59 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2560ในจำนวนนั้น FDI มีมูลค่า 1.36 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.14 เมื่อเทียบกับปี 2560 ส่วนใหญ่ จังหวัดนำเข้าสินค้าจากจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหรัฐอเมริกา

- ในปี 2561 จังหวัดด่งนายนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยมากเป็นอันดับที่ 6 มีมูลค่า 949.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 5.95 ของมูลค่านำเข้าสินค้าทั้งหมดของจังหวัด โดยสินค้านำเข้าหลักจากประเทศไทย ได้แก่ สารเคมี เม็ดพลาสติก วัตถุดิบสำหรับสิ่งทอ หนัง รองเท้า เหล็ก อาหารและวัตถุดิบประกอบอาหาร

สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ รองเท้า สิ่งทอทุกชนิด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้

สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เม็ดพลาสติก สารเคมี เหล็กกล้า

การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (FDI)

ในปี 2561 จังหวัดด่งนายสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้มูลค่า 1.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2560 ในจำนวนนั้น มีโครงการลงทุนใหม่ 131 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 1.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีโครงการที่เพิ่มเงินลงทุนจำนวน 107 โครงการ มูลค่ารวม 870.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จัดเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติมากที่สุดอันดับที่ 4 รองจากกรุงฮานอย จังหวัดบ่าเหรี่ยะ – หวุงเต่า และจังหวัดบิ่นห์เยือง จนถึงปัจจุบัน จังหวัดมีโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมด 1,387 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 2.58 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ

การลงทุนจากประเทศไทย

จังหวัดมีโครงการลงทุนจากไทยจำนวน 41 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 1.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจำนวนโครงการลงทุนทั้งหมด นักลงทุนลงทุนในจังหวัดมากที่สุดอันดับที่ 5 ในด้านปริมาณและด้านมูลค่าการลงทุน มีจำนวนโครงการจากนักลงทุนชาวไทยที่ลงทุนในเขตอุตสาหกรรมจำนวน 27 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 1,028.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใช้แรงงานประมาณ 9,311 คน ในจำนวนนั้น 615 คน เป็นคนต่างชาติ

 

เขตอุตสาหกรรม

1. AMATA IP

 • พื้นที่จำนวน 494 เฮกตาร์
 • อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ60
 • ตั้งอยู่ที่ อำเภอLong Binh Ward และอำเภอBien Hoa City
 • พัฒนาโดยบริษัท Amata (Viet Nam) Co., Ltd. ด้วยความร่วมมือจากบริษัท SONADEZI และบริษัท Amata Corp.  Public - Thailand

2. BIEN HOA II IP

 • พื้นที่จำนวน 365 เฮกตาร์
 • อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ100
 • ตั้งอยู่ที่ อำเภอAn BinhอำเภอLong BinhและอำเภอBien Hoa
 • พัฒนาโดยบริษัท Sonadezi

 

 

3. GO DAU IP

 • พื้นที่จำนวน 184 เฮกตาร์
 • อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ100
 • ตั้งอยู่ที่ อำเภอPhuoc Thai และอำเภอLong Thanh
 • พัฒนาโดยบริษัท Sonadezi

4. LOTECO IP

 • พื้นที่จำนวน 100 เอกตาร์
 • อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ100
 • ตั้งอยู่ที่ ชุมชน Binh Myอำเภอ HoaPhu และอำเภอCu Chi
 • พัฒนาโดยบริษัท Sonadezi

5. NHON TRACH III IP

 • พื้นที่จำนวน 688เฮกตาร์
 • อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ100
 • ตั้งอยู่ที่ อำเภอ NhonTrach
 • พัฒนาโดยบริษัทTin Nghia

6. NHON TRACH II IP

 • พื้นที่จำนวน 347 เฮกตาร์
 • อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ100
 • ตั้งอยู่ที่ อำเภอHiepPhuoc ชุมชน PhuocThienชุมชน Phu Hoi และอำเภอNhonTrach
 • พัฒนาโดยบริษัท Industrial Urban Development Joint Stock Company No. 2

7. NHON TRACH I IP

 • พื้นที่จำนวน 430 เฮกตาร์
 • อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ88
 • ตั้งอยู่ที่ อำเภอHiepPhuoc ชุมชน PhuocThienชุมชน Phu Hoi อำเภอNhonTrach
 • พัฒนาโดยบริษัท IDICO-URBIZ

8. Dong NAI IP

 • พื้นที่จำนวน 497 เฮกตาร์
 • อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ86
 • ตั้งอยู่ที่อำเภอ TrangBom
 • พัฒนาโดยบริษัทHONIZ

9. SONG MAY IP

 • พื้นที่จำนวน 474 เฮกตาร์
 • อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ88
 • พัฒนาโดยบริษัท SINPACO

10. HO NAI IP

 • พื้นที่จำนวน 335 เฮกตาร์
 • อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ100
 • ตั้งอยู่ที่ อำเภอAn Binh
 • พัฒนาโดยบริษัท HONIZ

11. BIEN HOA I IP

 • พื้นที่จำนวน 335 เฮกตาร์
 • อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ100
 • ตั้งอยู่ที่อำเภอAn Binh
 • พัฒนาโดยบริษัท Sonadez

12. ET MAY NHON TRACH IP

 • พื้นที่จำนวน 184 เฮกตาร์
 • อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ41
 • ตั้งอยู่ที่ ชุมชน HiepPhuocชุมชน Phuoc An และอำเภอNhonTrach
 • พัฒนาโดยบริษัท HONIZ

13. NHON TRACH V IP

 • พื้นที่จำนวน 302  เฮกตาร์
 • อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ78
 • ตั้งอยู่ที่ ชุมชน HiepPhuocชุมชน Phuoc An อำเภอNhonTrach
 • พัฒนาโดยบริษัท IDICO

14. TAM PHUOC IP

 • พื้นที่จำนวน 323 เฮกตาร์
 • อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ100
 • ตั้งอยู่ที่ อำเภอTam Phuoc และอำเภอLong Thanh
 • พัฒนาโดยบริษัท Tin Nghia Industrial Park Development Joint Stock Company

15. LONG THANH IP

 • พื้นที่จำนวน 488 เฮกตาร์
 • อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ73
 • ตั้งอยู่ที่ ชุมชน An Phuocชุมชน Tam An และอำเภอ อำเภอLong Thanh
 • พัฒนาโดยบริษัท Sonadezi

16. LONG THANH I IP

 • พื้นที่จำนวน 130 เฮกตาร์
 • ขั้นแรกตั้งอยู่ที่ อำเภอAn Phuoc และอำเภอLong Thanh
 • พัฒนาโดยบริษัท DIZA

17. DINH QUAN IP

 • พื้นที่จำนวน 54 เฮกตาร์
 • อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ100
 • ตั้งอยู่ที่ ชุมชน La NgaอำเภอDinhQuan
 • พัฒนาโดยบริษัทDinhQuan Industrial Zone Infrastructure Development Company

18.LONG DUC IP

 • พื้นที่จำนวน 283 เฮกตาร์
 • ตั้งอยู่ที่ อำเภอLong Duc และอำเภอLong Thanh
 • พัฒนาโดยบริษัท Long Duc Investment Corporation

19.NHON TRACH VI IP

 • พื้นที่จำนวน 315 เฮกตาร์
 • ตั้งอยู่ที่ อำเภอNhonTrach
 • พัฒนาโดยบริษัท Tin Nghia Corp. บริษัท KhuongHy Co., Ltd บริษัท Saigon Build Co. บริษัท An Thai Co., Ltd. และบริษัท DinhVang Co., Ltd.

20. NHON TRACH II -  LOC KHANG IP

 • พื้นที่จำนวน 182 เฮกตาร์
 • ตั้งอยู่ที่ อำเภอNhonTrach
 • พัฒนาโดยบริษัท ThaoDien Real Estate Corporation

21. NHON TRACH II -  NHON PHU IP

 • พื้นที่จำนวน 70 เฮกตาร์
 • อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ64
 • ตั้งอยู่ที่ อำเภอNhonTrach
 • พัฒนาโดยบริษัท LocKhang Trading Co., Ltd

22. XUAN LOC IP

 • พื้นที่จำนวน 109 เฮกตาร์
 • ตั้งอยู่ที่ อำเภอXuanLoc
 • พัฒนาโดยบริษัท Sonadezi

23. THANH PHU IP

 • พื้นที่จำนวน 177 เฮกตาร์
 • ตั้งอยู่ที่ อำเภอVinhCuu
 • พัฒนาโดยบริษัท Dong Nai Traffic Works Joint-Stock Company

24. BAU XEO IP

 • พื้นที่จำนวน 177 เฮกตาร์
 • ตั้งอยู่ที่ อำเภอSong TrauและอำเภอTrangBom
 • พัฒนาโดยบริษัท Thong Nhat Joint Stock Company

25. TAN PHU IP

 • พื้นที่จำนวน 54 เฮกตาร์
 • ตั้งอยู่ที่ อำเภอTan Phu
 • พัฒนาโดยบริษัท TIMEX

26. AGTEX LONG BINH IP

 • พื้นที่จำนวน 43 เฮกตาร์
 • อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ88
 • ตั้งอยู่ที่ อำเภอTan Phu
 • พัฒนาโดยบริษัท Agitex28

27. ONG KEO

 • พื้นที่จำนวน 823 เฮกตาร์
 • อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ77
 • ตั้งอยู่ที่ อำเภอNhonTrach
 • พัฒนาโดยบริษัท TIMEX

28. LONG KHANH IP

 • พื้นที่จำนวน 264 เฮกตาร์
 • อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ77
 • ตั้งอยู่ที่ ชุมชน Long Khanh
 • พัฒนาโดยบริษัท Long Khanh Industrial Zone Joint Stock  Co.

29. DAU GIAY IP

 • พื้นที่จำนวน 331 เฮกตาร์
 • ตั้งอยู่ที่ อำเภอThong Nhat
 • พัฒนาโดยบริษัท DauGiay Industrial Zone Joint Stock Co.

30. GIANG DIEN IP

 • พื้นที่จำนวน 529 เฮกตาร์
 • ตั้งอยู่ที่ อำเภอLong Thanh
 • พัฒนาโดยบริษัท DauGiay Industrial Zone Joint Stock Co

 

รายชื่อบริษัทไทยที่มีจำนวนเงินลงทุนสูงสุด 6 อันดับในจังหวัดด่งนาย

1. บริษัท CP Vietnam Joint-stock Co.บริษัทผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ พืชต่างๆ มีมูลค่าทุนจดทะเบียน 260,816,500 ดอลลาร์สหรัฐ

2. บริษัท TPC Vina Plastic and Chemical Co., Ltd.บริษัทผลิตท่อ PVC มีมูลค่าทุนจดทะเบียน 111,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ

3. บริษัท Amata Power Co., Ltd. (Bien Hoa)บริษัทพลังงาน มีมูลค่าทุนจดทะเบียน 110,000,000ดอลลาร์สหรัฐ

4. บริษัท Amata Joint-stock Corp. บริษัท ขนส่งสินค้าและอสังหาริมทรัพย์ มีมูลค่าทุนจดทะเบียน 46,072,890 ดอลลาร์สหรัฐ

5. บริษัท Top Solvent Co., Ltd. บริษัทผลิตและแปรรูปบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ มีมูลค่าทุนจดทะเบียน 40,000,000ดอลลาร์สหรัฐ

6. 22. บริษัท Viet Long Packaging Co., Ltd. บริษัทผลิตสินค้าจากกระดาษ มีมูลค่าทุนจดทะเบียน 21,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

 

ประเภทโครงการที่เรียกร้องให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนจนถึงปี 2563

 1. ภาคอุตสาหกรรม

+ โครงการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทันสมัย

+ โครงการอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร

+ โครงการอุตสาหกรรมหนัก

+ โครงการอุตสาหกรรมสนับสนุน

+ โครงการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

+โครงการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

+ โครงการอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

 

 1. โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน

+ โครงการชลประทาน

+ โครงการคมนาคมขนส่ง

+ โครงการพัฒนาเขตตัวเมือง

 1. โครงการภาคการเกษตร

+ โครงการนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรขั้นสูง

+ ศูนย์วิจัยการเกษตร

+ ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

 1. โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม

+ เขตย่อยอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

+ นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

 1. โครงการด้านการศึกษา
 2. โครงการพํฒนาการท่องเที่ยว
 3. โครงการพัฒนาศูนย์การค้าและบริการ