ธุรกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ : จังหวัดบิ่นห์เยือง (Binh Duong)

บินห์เยือง

ข้อมูลทั่วไป

จังหวัดบิ่นห์เยืองตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ แยกตัวออกมาจากจังหวัดซงแบ๊เมื่อปีพ.ศ. 2540 อยู่ใน
เขต Southern Key Economic Zone เป็นประตูสู่นครโฮจิมินห์เนื่องจากติดกับทางตอนเหนือของนครโฮจิมินห์
อีกทั้งมีเครือข่ายถนนที่สำคัญทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างรุดหน้า

เนื้อที่ทั้งหมด – 2,695 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรในปี 2561 ประมาณ 2 ล้านคน ในจำนวนนั้น เป็นผู้ใช้แรงงานจากจังหวัดอื่น ๆ ประมาณ 9 แสนคน

รายได้เฉลี่ยต่อคนในปี 2561 130.8 ล้านด่ง/คน/ปี (5,661 ดอลลาร์สหรัฐ/คน/ปี)

โครงสร้าง GRDP ในปี 2561 – มูลค่า GDRP ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.68 แบ่งออกเป็นภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 63.87 ภาคการบริการร้อยละ 23.94 ภาคเกษตรร้อยละ 3.08 และภาษีนำเข้าสินค้าร้อยละ 9.11

ภาคการเกษตรในปี 2561 –เติบโตขึ้นร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปี 2560

ภาคอุตสาหกรรมในปี 2561 – เติบโตขึ้นร้อยละ 9.79 เมื่อเทียบกับปี 2560 ปัจจุบัน มีเขตอุตสาหกรรม 29 แห่ง พื้นที่รวม 12,743 เฮกตาร์ อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ 80.8 และมีเขตอุตสาหกรรมย่อย 12 แห่ง พื้นที่รวม 790 เฮกตาร์ อัตราการเช่าที่ร้อยละ 70.6 คณะกรรมการประชาชนจังหวัดฯ ตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2563 จังหวัดจะมีเขตอุตสาหกรรมทั้งหมด 34 แห่ง รวมพื้นที่ 14,790 เฮกตาร์

อุตสาหกรรมหลัก 5 อันดับของจังหวัด ได้แก่

 • อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
 • อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์
 • แผ่นโลหะ
 • ผลิตภัณฑ์เคมี
 • เหล็ก

ภาคการค้าและการบริการในปี 2561 – เติบโตขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2560

โครงสร้างด้านการคมนาคม – บินห์เยืองไม่มีรถไฟและสนามบิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้นครโฮจิมินห์ จึงมีความสะดวกในการใช้การคมนาคมจากจังหวัดใกล้เคียง มีท่าเรือที่สำคัญอยู่ 2 ที่ ได้แก่ท่าเรือแม่น้ำ Ba Lua และท่าเรือแม่น้ำ Binh An

ทรัพยากร

 • ทรัพยากรพื้นดิน
  • พื้นที่ทำการเกษตรกรรม               5,845               เฮกตาร์
  • พื้นที่อุตสาหกรรมป่าไม้                215,476           เฮกตาร์
  • พื้นที่ก่อสร้างพิเศษ                      22,563             เฮกตาร์
  • พื้นที่อุตสาหกรรม                       12,000                         เฮกตาร์
  • พื้นที่ว่าง                                    13,559             เฮกตาร์
  • พื้นที่อื่นๆ                                   20,000             เฮกตาร์
  • รวมพื้นที่ทั้งหมด                         269,443           เฮกตาร์
 • ทรัพยากรน้ำ
 • บินห์เยืองมีแม่น้ำ 3 สายหลักในจังหวัด ได้แก่

- แม่น้ำBeที่มีความยาว 350 กิโลเมตรและมีอ่างเก็บน้ำลึก 7,650 ตารางกิโลเมตร

- แม่น้ำDong Naiที่มีความยาว 635 กิโลเมตรและมีอ่างเก็บน้ำลึก 44,100 ตารางกิโลเมตร

- แม่น้ำSai Gonที่มีความยาว 365 กิโลเมตรและมีอ่างเก็บน้ำลึก 5,560 ตารางกิโลเมตร

 • ทรัพยากรธรรมชาติ
 • ถ่านหินกระจายอยู่ตามหุบเขาของแม่น้ำ Sai Gon,Dong Naiและ ThiTinhด้วยปริมาณและคุณภาพของถ่านหินทำให้ถ่านหินถูกนำมาใช้ในการผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์แทนการเผาไหม้ของวัสดุ
 • ดินขาว มีในเหมืองแร่จำนวน 23 เหมืองซึ่งมีจำนวนดินขาวประมาณ300-320 ล้านตัน ซึ่ง15 ตันได้ถูกใช้ประโยชน์ในการจำหน่ายวัสดุสำหรับเซรามิกในอุตสาหกรรมของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ดินเหนียว มีจำนวนดินเหนียวมากกว่า 1 พันล้านลูกบาศก์เมตร กระจายอยู่ในหลายสถานที่
  ในจังหวัด ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงเช่นอิฐ กระเบื้อง วัสดุผสมสำหรับวัสดุเซรามิกสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
 • หินก่อสร้างมีประมาณ 30 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถพบได้แถบ Di An ส่วนทรายก่อสร้างพบได้แถบแม่น้ำ Sai Gon, Dong Nai, และ Thi Tinh มีประมาณ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งร้อยละ20 ของทรายสามารถนำมาใช้ในการก่อสร้างและร้อยละ 20สำหรับการปรับระดับพื้นดิน

มูลค่าการนำเข้าและส่งออกในปี 2561

มูลค่าการส่งออก – 2.52 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกับปี 2560

สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ รองเท้า ผลิตภัณฑ์ไม้และหัตถกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็ก

มูลค่าการนำเข้า – 2.05 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 เมื่อเทียบกับปี 2560

สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ เชื้อเพลิงและวัตถุดิบผลิตเชื้อเพลิง อะไหล่และชิ้นส่วน เครื่องจักร

การลงทุนจากภายในประเทศในปี 2561 – จังหวัดมีการลงทุนจากภายในประเทศรวมมูลค่า 52.86 ล้านล้านด่ง (2.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 เมื่อเทียบกับปี 2560

การลงทุนโดยตรงจากชาติ (FDI) ในปี 2561 – จังหวัดมีการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ 224 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีโครงการเพิ่มเงินลงทุน 132 โครงการ มีโครงการที่ลงทุนในลักษณะการซื้อหุ้นส่วนหรือควบรวมกิจการ 162 โครงการ จนถึงสิ้นปี 2561 จังหวัดมีโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติทั้งหมด 3,523 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 3.23 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (มากเป็นอันดับที่ 3 รองจากนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอย) มีประเทศที่มาในจังหวัดลงทุน 64 ประเทศ โดย 4 อันดับสูงสุด ได้แก่ (1) ไต้หวัน ลงทุน 828 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 5.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2) ญี่ปุ่น ลงทุน 295 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 5.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (3) สิงคโปร์ ลงทุน 233 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ (4) เกาหลีใต้ ลงทุน 722 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 3.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การลงทุนโดยตรงจากผู้ประกอบการไทยในปี 2561

ประเทศไทยลงทุนในจังหวัดบิ่นห์เยืองมากเป็นอันดับที่ 13 มีโครงการลงทุนทั้งหมด 33 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 574 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ อาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น ตัวอย่างโครงการลงทุนจากผู้ประกอบการ ได้แก่

ลำดับ

ชื่อโครงการ

มูลค่าการลงทุน

(ดอลลาร์สหรัฐ)

ชนิดของธุรกิจ

1

บริษัท Giay Kraft Vina

215,000,000

ผลิตกระดาษลังและบรรจุภัณฑ์

2

บริษัท C.P. Vietnam

74,000,000

ผลิตอาหารสัตว์

3

บริษัท Srithai Vietnam

70,000,000

ผลิตสินค้าที่ทำจากพลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม เมลามีน

4

บริษัท Universal Polybag

44,000,000

ผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก

5

บริษัท TOA Paint (Thailand)

46,454,000

ผลิตสีสำหรับการก่อสร้าง

6

บริษัท Toshiba Consumer Products

21,500,000

ประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของบริษัท Toshiba

 

โครงการที่จังหวัดเรียกร้องให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน

A

โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ

ชื่อโครงการ

สถานที่

เงินลงทุน

1

สะพานข้ามแม่น้ำ Dong Nai

บริเวณเชื่อมต่อจังหวัดด่งนาย

980,000 ล้านด่ง

2

ถนน Thu Bien – Dat Cuoc

ถนนเชื่อมต่อนครโฮจิมินห์

220,000 ล้านด่ง

3

ถนนเชื่อมต่อท่าเรือ Thanh Phuoc

หมู่บ้าน Tan Uyen

980,000 ล้านด่ง

4

โครงการรถขนส่งสาธารณะความเร็วสูง

อำเภอเมือง Thu Dau Mot

1,961,000 ล้านด่ง

5

โครงการพัฒนา/ซ่อมแซมถนน An Tay – Phu An และ Tan An – Chan My

อำเภอเมือง Thu Dau Mot

550,000 ล้านด่ง

6

โครงการขยายแม่น้ำ Cai

 

หมู่บ้าน Tan Uyen

แผนที่ 1 : 3,500,000 ล้านด่ง แผนที่ 2 :   1,100,000 ล้านด่ง

7

ถนนเชื่อมต่อหมู่บ้าน Di An

หมู่บ้าน Di An

274,364 ล้านด่ง

8

ถนนเชื่อมต่อ Dong – Bac 2

หมู่บ้าน Di An

322,234

9

ขยายถนนบริเวณเขต Tuong Binh Hiep

อำเภอเมือง Thu Dau Mot

264,789

10

ขยายถนนบริเวณ Ba Co

อำเภอเมือง Thu Dau Mot

245,873 ล้านด่ง

11

ถนนเชื่อมต่อภาคตะวันออก

อำเภอเมือง Thu Dau Mot

521,545 ล้านด่ง

12

ถนนเชื่อมต่อถนน Binh Duong –Phan Dang luu – Huynh Thi Chau

อำเภอเมือง Thu Dau Mot

199,503 ล้านด่ง

13

ถนนตัดใหม่บริเวณถนน Huynh Thi Chau – Dong Cay Vat

อำเภอเมือง Thu Dau Mot

350,000 ล้านด่ง

14

พัฒนาบริเวณ5ooN10 – N8

อำเภอเมือง Thu Dau Mot

แล้วแต่โครงการ

15

ถนนตัดเส้นBac Nam

อำเภอเมือง Thu Dau Mot

แล้วแต่โครงการ

B

โครงการการศึกษา

1

มหาวิทยาลัย Thu Dau Mot

อำเภอเมือง Thu Dau Mot

4,064,000 ล้านด่ง

2

โรงเรียนมัธยม Binh Chuan 2

อำเภอ Thuan An

101,000 ล้านด่ง

3

โรงเรียนมัธยม An Phu 2

อำเภอ Thuan An

101,000 ล้านด่ง

C

โครงการสาธารณะสุข

1

โรงพยาบาล 500 เตียง

หมู่บ้าน Di An

2,000,000 ล้านด่ง

2

โรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไป

อำเภอ Bau Bang

240,000 ล้านด่ง